-->  มีหนังสือจำนวน 3578 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
24 พ.ค. 2566  ขออนุมัติจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรกศน.อำเภอเกาะลันตา กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
22 พ.ค. 2566  ขออนุญาตเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอเขาพนม รับแล้ว
22 พ.ค. 2566  ขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กศน.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
22 พ.ค. 2566  รถโมบาย กศน.อำเภอเหนือคลอง รับแล้ว
22 พ.ค. 2566  ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ กศน.อำเภออ่าวลึก รับแล้ว
19 พ.ค. 2566  ขออนุญาตนำนักศึกษาออกนอกสถานที่ กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว
19 พ.ค. 2566  ขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กศน.อำเภอเหนือคลอง รับแล้ว
18 พ.ค. 2566  ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว
18 พ.ค. 2566  การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว
18 พ.ค. 2566  รายงานผู้จบหลักสูตรการรู้หนังสือไทย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 กศน.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
18 พ.ค. 2566  ตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะของครูในการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) กศน.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
16 พ.ค. 2566  แจ้งเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน กศน.อำเภออ่าวลึก รับแล้ว
15 พ.ค. 2566  ตอบรับการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร e-GP กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
11 พ.ค. 2566  ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
11 พ.ค. 2566  ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว
10 พ.ค. 2566  ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอลำทับ รับแล้ว
10 พ.ค. 2566  ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอลำทับ รับแล้ว
10 พ.ค. 2566  ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
10 พ.ค. 2566  แจ้งเพื่อทราบ กศน.อำเภออ่าวลึก รับแล้ว
10 พ.ค. 2566  ขออนุญาตใช้รถส่วนตัวไปราการประชุมงานพื้นฐาน กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว