-->  มีหนังสือจำนวน 3749 ฉบับ
8588, 8587,
ยังไม่รับ 2 ฉบับ
29 ก.ย. 2566  รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 กศน.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
29 ก.ย. 2566  รายงานการเดินทางไปราชการผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออ่าวลึก กศน.อำเภออ่าวลึก รับแล้ว
29 ก.ย. 2566  รายงานการประชุมประจำเดือนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออ่าวลึก กศน.อำเภออ่าวลึก รับแล้ว
28 ก.ย. 2566  ส่งแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่ากิจกรรมการเรียนการสอน (พัก) ประจำปี 2566 กศน.อำเภออ่าวลึก รับแล้ว
22 ก.ย. 2566  ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว
22 ก.ย. 2566  ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว
21 ก.ย. 2566  ประชุมองค์กรนักศึกษา กศน.อำเภอเขาพนม รับแล้ว
19 ก.ย. 2566  ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว
19 ก.ย. 2566  ขออนุญาตลาพักผ่อน กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว
13 ก.ย. 2566  ขอส่งแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุมฯ กศน.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
12 ก.ย. 2566  ขออนุมัติเงินงบประมาณเพื่อดำเนินการสอบวัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
12 ก.ย. 2566  รายงานงบประมาณ กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว
07 ก.ย. 2566  ขออนุญาตเดินทางไปราชการด้วยใช้รถยนต์ส่วนตัว กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว
07 ก.ย. 2566  ขอสงกรานต์กำหนดค่าเป้าหมายเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษา กศน.อำเภออ่าวลึก รับแล้ว
06 ก.ย. 2566  ส่งงบเดือน กศน.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
06 ก.ย. 2566  รายงานเงินนอกงบประมาณ กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
01 ก.ย. 2566  ขออนุญาตเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว
31 ส.ค. 2566  แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
31 ส.ค. 2566  ขออนุญาตไปราชการและขออนุญาตใช้รถส่วนตัวไปราชการ กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
31 ส.ค. 2566  ขอเชิญเป็นประธานในพิธีปิด กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว