-->  มีหนังสือจำนวน 2516 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
21 เม.ย. 2564  ขอให้สถานศึกษาร่วมกันดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day กศน.ตำบล กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
21 เม.ย. 2564  รายงานผลการเข้าสอบ-ขาดสอบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
21 เม.ย. 2564  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร กศน.อำเภอลำทับดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศ กศน.อำเภอเหนือคลอง รับแล้ว
21 เม.ย. 2564  ขอความอนุเคราะห์ตรวจกระดาษคำตอบ กศน.อำเภอเหนือคลอง รับแล้ว
19 เม.ย. 2564  รายงานข้อมูลการดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day กศน.ตำบล กศน.อำเภอปลายพระยา กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว
19 เม.ย. 2564  รายงานผลงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ในเด็ก ฯ กศน. ปีงบ ฯ 2564 กศน.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
19 เม.ย. 2564  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว
07 เม.ย. 2564  รายงานเงินนอกงบประมาณ กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
05 เม.ย. 2564  ขออนุญาต​เดินทาง​ไปราชการ​ กศน.อำเภออ่าวลึก รับแล้ว
02 เม.ย. 2564  ขออนุญาตเดินทางไปราชการ กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว
02 เม.ย. 2564  รายงานผลการดำเนินงานการจัดกิจกรรมภายในศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย กศน. กศน.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
30 มี.ค. 2564  การพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา กศน.อำเภอเขาพนม รับแล้ว
30 มี.ค. 2564  ขอเชิญเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ กศน.อำเภอลำทับ รับแล้ว
26 มี.ค. 2564  ขอถอนเงินประกันสัญญา กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
26 มี.ค. 2564  การสอบนอกตารางสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 กศน.อำเภอลำทับ รับแล้ว
26 มี.ค. 2564  ขอถอนเงินประกันสัญญาจ้างพิมพ์หนังสือพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศน.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
25 มี.ค. 2564  ขออนุมัติสั่งซื้อแบบพิมพ์ ใบประกาศนียบัตร การประเมินเทียบระดับการศึกษา กศน.อำเภอปลายพระยา กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว
24 มี.ค. 2564  ขออนุญาตให้พนักงานจ้างเหมาบริการไปราชการ กศน.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
23 มี.ค. 2564  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรให้การฝึกอบรมลูกเสือ กศน.อำเภอเขาพนม รับแล้ว
23 มี.ค. 2564  ตอบรับเข้าร่วมประชุม กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว