-->  มีหนังสือจำนวน 1867 ฉบับ
6597,
ยังไม่รับ 1 ฉบับ
18 ม.ค. 2563  ขออนุณาตนำนักศึกษาไปนอกสถานศึกษาโดยพักค้างแรม กศน.อำเภอคลองท่อม ยังไม่รับ
17 ม.ค. 2563  การจัดทำโครงการค่ายเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต รุ่นที่ 7 กศน.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
15 ม.ค. 2563  ส่งแบบใบลาพักผ่อน กศน.อำเภออ่าวลึก รับแล้ว
15 ม.ค. 2563  โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) กศน.อำเภอเขาพนม รับแล้ว
15 ม.ค. 2563  ส่งแบบฟอร์มรายงานผลิตภัณฑ์/สินค้าดีเด่น กศน.อำเภอเขาพนม รับแล้ว
14 ม.ค. 2563  ตอบรับการเข้ารวมฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดกระบี่ กศน.อำเภอเหนือคลอง รับแล้ว
14 ม.ค. 2563  รายงานผลิตภัณฑ์สินค้าดีเด่น ที่ประชาชนผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอเหนือคลอง รับแล้ว
14 ม.ค. 2563  รายงานผู้ไม่รู้หนังสือ กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว
14 ม.ค. 2563  แก้ไขตาราเวลาการพบกลุ่มนักศึกษา กศน.อำเภอเกาะลันตา กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
14 ม.ค. 2563  โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด(อ.ยส.) จังหวัดกระบี่ กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
14 ม.ค. 2563  ส่งแจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กศน.อำเภอเขาพนม รับแล้ว
13 ม.ค. 2563  โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (อ.ยส.)จังหวัดกระบี่ กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว
13 ม.ค. 2563  แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
13 ม.ค. 2563  รายงานผลตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ ณ จังหวัดยะลา กศน.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
13 ม.ค. 2563  ทบทวนผลิตภัณฑ์/สินค้าดีเด่น ที่ประชาชนผ่านฝึกอาชีพโครงการศูนย์อาชีพชุมชน กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว
10 ม.ค. 2563  แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
10 ม.ค. 2563  แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กศน.อำเภออ่าวลึก รับแล้ว
10 ม.ค. 2563  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบและจัดการข้อมูลในระบบบริหารจัดการและสารสนเทศทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย กศน.อำเภอลำทับ รับแล้ว
10 ม.ค. 2563  แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
10 ม.ค. 2563  รายงานเงินนอกงบ เดือน ธันวาคม 62 กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว