-->  มีหนังสือจำนวน 1815 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
13 ธ.ค. 2562  สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2563 กศน.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
13 ธ.ค. 2562  ตอบรับการเข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภา กศน.อำเภอเหนือคลอง รับแล้ว
13 ธ.ค. 2562  ตอบรับประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. wow ประจำปี 2563 กศน.อำเภอเหนือคลอง รับแล้ว
13 ธ.ค. 2562  ตอบรับการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กศน.อันดามันเกมส์ ครั้งที่ 3 กศน.อำเภอเหนือคลอง รับแล้ว
13 ธ.ค. 2562  ตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2562 กศน.อำเภอเหนือคลอง รับแล้ว
13 ธ.ค. 2562  ตอบรับการขอรับเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. ประจำปี 2563 กศน.อำเภอเหนือคลอง รับแล้ว
13 ธ.ค. 2562  ขอยืมเงินงบประมาณเพิ่มเติม กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
13 ธ.ค. 2562  ขอยืมเงินงบประมาณ กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
13 ธ.ค. 2562  ขอนุญาตให้พนักงานจ้างเหมาไปราชการ กศน.อำเภออ่าวลึก รับแล้ว
13 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันทหาร กศน.อำเภอลำทับ รับแล้ว
13 ธ.ค. 2562  ขอยืมเงินงบประมาณ กศน.อำเภอลำทับ รับแล้ว
13 ธ.ค. 2562  ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.อำเภออ่าวลึก กศน.อำเภออ่าวลึก รับแล้ว
12 ธ.ค. 2562  ขออนุญาตให้พนักงานจ้างเหมาบริการไปราชการ กศน.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
12 ธ.ค. 2562  สำรวจรายชื่อผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
12 ธ.ค. 2562  การเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา กศน.อันดามันเกมส์ ครั้งที่ ๓ กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
12 ธ.ค. 2562  การประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคล่ือนนโยบาย กศน.สู่กศน.wow 63 กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
12 ธ.ค. 2562  ขอเชิญประชุมชี้แจงนโยบายการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน. wow ประจำปีงบประมาณ 2563 กศน.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
09 ธ.ค. 2562  ขออนุญาตใช้รถโมบายส่งเสริมการอ่าน กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
09 ธ.ค. 2562  ส่งรายชื่อนักกรีฑา กศน.อำเภอลำทับ รับแล้ว
09 ธ.ค. 2562  ขอใช้รถโมบายส่งเสริมการอ่าน กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว