-->  มีหนังสือจำนวน 4081 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
24 ก.ค. 2567  ตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรการพัฒนาบุคคลากร ฯ สกร.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
24 ก.ค. 2567  ขอส่งหนังสือรับรองเงินเดือน สกร.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
24 ก.ค. 2567  แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง สกร.อำเภออ่าวลึก รับแล้ว
23 ก.ค. 2567  ขออนุญาตเดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ สกร.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
19 ก.ค. 2567  การรายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมา สกร.อำเภอเขาพนม รับแล้ว
19 ก.ค. 2567  การจัดทำข้อมูลตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอลที่ 2 /2567 สกร.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
18 ก.ค. 2567  ส่งแบบตอบรับการรับรองรายงานการประชุมประจำเดือน ที่ 6/2567 สกร.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
18 ก.ค. 2567  ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัว สกร.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว
17 ก.ค. 2567  ขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานที่ สกร.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
17 ก.ค. 2567  รายงานแผนการจัดกิจกรรมในการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีการศึกษา 2567 สกร.อำเภออ่าวลึก รับแล้ว
17 ก.ค. 2567  ขออนุญาตพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา สกร.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
16 ก.ค. 2567  ขออนุญาตลาพักผ่อน สกร.อำเภออ่าวลึก รับแล้ว
16 ก.ค. 2567  รายงานตัวพนักงานราชการปฏิบัติงาน สกร.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
16 ก.ค. 2567  ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง สกร.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
16 ก.ค. 2567  ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาผู้เรียนภาคเรียนที่ 1 ปี 2567 สกร.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
16 ก.ค. 2567  รายงานผลผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2/2566 สกร.อำเภอลำทับ รับแล้ว
16 ก.ค. 2567  ขอเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลเพหลา สกร.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
16 ก.ค. 2567  แจ้งการจัดการศึกษาต่อเนื่อง สกร.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
15 ก.ค. 2567  รายงานเงินนอกงบประมาณ สกร.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
11 ก.ค. 2567  ขออนุญาตใช้รถยนต์เดินทางไปราชการ สกร.ระดับอำเภอปลายพระยา สกร.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว