ระบบจัดการ หนังสือราชการ
ที่
กศน.อำเภอ
วัน เวลาที่รับ
1 กศน.อำเภอลำทับ 27/09/23 - 16:01
2 กศน.อำเภออ่าวลึก 28/09/23 - 08:45
3 กศน.อำเภอคลองท่อม 28/09/23 - 09:03
4 กศน.อำเภอเกาะลันตา 28/09/23 - 09:32
5 กศน.อำเภอเหนือคลอง 28/09/23 - 09:52
6 กศน.อำเภอเมืองกระบี่ 28/09/23 - 10:08
7 กศน.อำเภอเขาพนม 28/09/23 - 12:17
8 กศน.อำเภอปลายพระยา 03/10/23 - 14:41