ระบบจัดการ หนังสือราชการ
ที่
กศน.อำเภอ
วัน เวลาที่รับ
1 กศน.อำเภอลำทับ 28/09/23 - 08:42
2 กศน.อำเภออ่าวลึก 28/09/23 - 08:47
3 กศน.อำเภอคลองท่อม 28/09/23 - 09:01
4 กศน.อำเภอเกาะลันตา 28/09/23 - 09:31
5 กศน.อำเภอปลายพระยา 28/09/23 - 09:43
6 กศน.อำเภอเหนือคลอง 28/09/23 - 09:55
7 กศน.อำเภอเมืองกระบี่ 28/09/23 - 10:08
8 กศน.อำเภอเขาพนม 28/09/23 - 12:18