เรื่อง  การจัดทำโครงสร้างการบริหาร การแบ่งงานภายในและกรอบอัตรากำลังของหน่วยงาน/สถานศึกษา
วัน เวลา ส่ง  2023-09-2617:38:09
จาก  กลุ่มงานอำนวยการ
ที่ ศธ  07031/562

 การจัดทำโครงสร้างการบริหาร การแบ่งงานภายในและกรอบอัตรากำลังของหน่วยงาน/สถานศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1