เรื่อง  รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพการจัดซื้อจัดจ้าง
วัน เวลา ส่ง  2023-11-2814:49:37
จาก  กลุ่มงานอำนวยการ
ที่ ศธ  07031/966

 รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพการจัดซื้อจัดจ้าง   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1