[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ส่วนที่  1 ข้อมูลพื้นฐานของ กศน.ตำบลคลองพน

 

1.  สถานที่ตั้ง

           เลขที่ -  หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81170 โทรศัพท์ .089-2079943 E-mail   namsai.73 @gmaill. com

 2 ที่ตั้งและอาณาเขต ตำบลคลองพน  ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออก  ติดกับทะเลอันดามันอยู่หางจากอำเภอคลองท่อม  16 กิโลเมตร 
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ     ติดต่อกับตำบลห้วยน้ำขาว ตำบลคลองท่อมใต้  ตำบลคลองท่อมเหนือ

 ทิศใต้      ติดต่อกับตำบลทรายขาว

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ  จังหวัดตรัง

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับทะเลอันดามัน

 

              ๒.1    เนื้อที่  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพนมีเนื้อที่ทั้งหมด  ประมาณ ๑๙๐. ๙๖ ตารางกิโลเมตร ในเขตเทศบาลมีเนื้อที่ทั้งหมด ๗.๖๕ ตารางกิโลเมตร   

            2

.2   ภูมิประเทศ   สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลคลองพนประกอบด้วยเทือกเขาทอดตัวไปในแนวเหนือใต้ สลับไปกับพื้นที่ราบและพื้นที่แบบลูกคลื่นเป็นเนินสูงๆต่ำๆโดยทั่วไปมีชายฝั่งทะเลยาวประมาณ  ๑๐  กิโลเมตรพื้นที่อุดมไปด้วยป่าแสม โกงกาง และมีป่าอุดมสมบูรณ์อยู่บริเวณเทือกเขา มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ น้ำตกหินเพิง ตั้งอยู่หมู่ที่ ๘ บ้านหินเพิง  

เส้นทางการคมนาคมติดต่อสื่อสาร

    - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ (ถนนเพชรเกษม) ระยะทาง  ๑๐  กิโลเมตร

         -    ถนนลาดยางโดย  รพช. สายคลองพน บ้านหินเพิง  ระยะทาง  ๗  กิโลเมตร

         -    ทางหลวงชนบทสายคลองพน บ้านท่ามะพร้าว  ระยะทาง  ๑๓  กิโลเมตร

   - ถนนลาดยางโดย  รพช.  สายคลองพน
   -  บ้านดินนา  ระยะทาง  ๕ กิโลเมตร

   - ถนนลาดยางสายในหมู่บ้าน  หมู่ที ๖ บ้านพรุใหญ่  ระยะทาง  ๑ กิโลเมตร

      - ถนนลาดยางสายภายในหมู่บ้านหมู่ที่  ๑๐  บ้านคลองไคร   ระยะทาง  ๑.๒      กิโลเมตร

การโทรคมนาคม

                  - ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  ๑ แห่ง  (ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล)

              - โทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่  ๒,๕๐๐  เลขหมาย

 

      - บริการโทรศัพท์สาธารณะ ชนิดหยอดเหรียญ  ๑๒  เครื่อง 

การไฟฟ้า 

- ราษฏร์ในตำบลคลองพนมีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  อัตราการมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ      ๙๐ เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น   ซึ่งประมาณ  ๒,๘๐๐  ครัวเรือน

แหล่งน้ำธรรมชาติ 

- ลำน้ำ,ลำคลอง ๖ สาย  ได้แก่ คลองแรด คลองห้วยออก คลองนา คลองพน คลองปิ้ง คลองน้ำเค็ม

 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 

          -ฝายน้ำล้น                                   จำนวน  ๖    แห่ง

 

          - บ่อน้ำตื้น                                   จำนวน  ๕๐  แห่ง

                      - บ่อบาดาล                                                                           จำนวน  ๒๓  แห่ง

 

          - ประปาหมู่บ้าน                                จำนวน  ๙   แห่ง

 

- ถัง คสล.                                   จำนวน  ๑๐๐  ใบ

 

          - ถังไฟเบอร์                                   จำนวน  ๔๖   แห่ง

-โอ่งน้ำ.                                       จำนวน  ๓๘๗  ใบ

 

2.สภาพทางสังคมและประชากร 

 

หมู่ที่

 

ชื่อบ้าน

 

ชาย

 

หญิง

 

รวม

 

หลังคาเรือน

 

 

บ้านคลองพน

 

91

 

97

 

188

 

187

 

 

บ้านดินนา

 

780

 

736

 

1,516

 

426

 

 

บ้านนา

 

812

 

857

 

1,669

 

449

 

 

บ้านคลองปิ้ง

 

880

 

838

 

1,718

 

478

 

 

บ้านมู่สา

 

470

 

457

 

927

 

240

 

 

บ้านพรุใหญ่

 

454

 

451

 

905

 

251

 

 

บ้านคลองแรด

 

422

 

442

 

864

 

245

 

 

บ้านหินเพิง

 

680

 

709

 

1,389

 

415

 

 

บ้านท่ามะพร้าว

 

641

 

643

 

1,284

 

328

 

๑๐

 

บ้านคลองไคร

 

1,068

 

1,027

 

2,095

 

567

 

๑๑

 

บ้านทุ่งครก

 

942

 

905

 

1,847

 

458

 

๑๒

 

บ้านทุ่งยอ

 

464

 

462

 

926

 

221

 

๑๓

 

บ้านคลองยี่เหร่

 

415

 

384

 

799

 

213

 

๑๔

 

บ้านคลองไครใต้

 

235

 

254

 

489

 

146

 

 

 

รวม

 

8,354

 

8,262

 

16,616

 

4,497

 

 

 

๑.       จำนวนประชากรและจำนวนครัวเรือน จำแนกรายหมู่บ้านในเขตเทศบาลคลองพน

 

ลำดับ

 

ชื่อบ้าน

 

ชาย

 

หญิง

 

รวม

 

หลังคาเรือน

 

๑.

 

เทศบาลตำบลคลองพน

 

๑,๒๗๑

 

๑,๒๘๖

 

๒,๕๕๗

 

๘๓๗

 

หมายเหตุ ประชากรในตำบลคลองพน รวมทั้งสิ้น ๑๗,๕๑๙ คน ๔,๕๕๑ ครัวเรือน

 

แยกเป็น  ชาย ๘,๘๒๔ คน  หญิง  ๘,๖๙๕  คน

 

 

 

 

             

 

            การศึกษา

 

- โรงเรียนประถมศึกษา                                จำนวน  ๙  แห่ง

 

- โรงเรียนมัธยมศึกษา                                 จำนวน  ๑  แห่ง

 

- โรงเรียนขยายโอกาสทางด้านการศึกษา                    จำนวน   ๑ แห่ง

 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                  จำนวน   5  แห่ง

 

- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                             จำนวน   7 แห่ง

 

- เสียงตามสาย                                      จำนวน   ๖ แห่ง

 

            สถาบันทางศาสนา

 

- วัด                                              จำนวน  ๑  แห่ง

 

- สำนักสงฆ์                                         จำนวน  ๓  แห่ง

 

- มัสยิด                                            จำนวน  ๑๑ แห่ง

 

- ศาลเจ้า                                           จำนวน  2  แห่ง

 

     การสาธารณสุข

 

- สถานีอนามัยประจำตำบล                              จำนวน  ๒  แห่ง

 

- สถานพยาบาลเอกชน                                จำนวน  ๒  แห่ง

 

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                               จำนวน  3  ร้าน

 

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                           ร้อยลุะ  ๗๐ %

 

 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 

                   - สถานีตำรวจย่อย                           จำนวน  ๑  แห่ง

 

สภาพทางเศรษฐกิจ 

 

ลักษณะทางเศรษฐกิจ  อาชีพ ประชากรกว่าร้อยละ  ๘๐ % ประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีพืชหลักทางเศรษฐกิจที่สำคัญคือยางพารา ปาล์มน้ำมัน  สวนผลไม้  และอาชีพทำการประมง ส่วนที่เหลือประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรม  ค้าขาย  และบริการ การพณิชยกรรม  การค้าโดยทั่วไปมีลักษณะการค้าปลีกกระจายอยู่ทั่วชุมชนส่วนใหญ่มีตลาดนัดในวันศุกร์ตั้งอยู่บริเวณสภาพทางสังคมสหกรณ์ประมง  บ้านทุ่งครก  หมู่ที่  ๑๑ สภาพทางสังคมการปศุสัตว์  ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพนมีโรงฆ่าสัตว์ของเอกชนจำนวน  ๑ แห่ง

 

 

 

 

 

            การศึกษา

 

- โรงเรียนประถมศึกษา                                 จำนวน  ๙  แห่ง

 

- โรงเรียนมัธยมศึกษา                                  จำนวน  ๑  แห่ง

 

- โรงเรียนขยายโอกาสทางด้านการศึกษา                     จำนวน   ๑ แห่ง

 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                   จำนวน   ๔  แห่ง

 

- ศูนย์การเรียนชุมชน                                   จำนวน   ๑  แห่ง

 

- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                              จำนวน   7 แห่ง

 

- เสียงตามสาย                                        จำนวน   ๖ แห่ง

 

            สถาบันทางศาสนา

 

- วัด                                               จำนวน  ๑  แห่ง

 

- สำนักสงฆ์                                          จำนวน  ๓  แห่ง

 

- มัสยิด                                             จำนวน  ๑๑ แห่ง

 

- ศาลเจ้า                                            จำนวน  3  แห่ง

 

๓.๓      การสาธารณสุข

 

- สถานีอนามัยประจำตำบล                               จำนวน  ๒  แห่ง

 

- สถานพยาบาลเอกชน                                  จำนวน  ๒  แห่ง

 

- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน                                 จำนวน  3  ร้าน

 

- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ                             ร้อยลุ  ๗๐ %

 

         

 

๓. ๔    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   - สถานีตำรวจย่อย                            จำนวน  ๑  แห่ง

 

ข้อมูลอื่นๆ

 

.

                  

๕.๑ ทรัพย์กรธรรมชาติในพื้นที่

 

                   - ป่าไม้  ตำบลคลองพนมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์อยู่บริเวณรอยต่อกับตำบลคลอง ท่อมเหนือและอำเภออ่าวตง ตำบลวังวิเศษ จังหวัดตรัง ซึ่งอยู่บริเวณหมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๘ ป่าไม้สมบูรณ์ส่วนใหญ่จะอยู่เนินเขาและที่ราบสูง

 

                   -ป่าชายเลน เนื่องจากตำบลคลองพน มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลอันดามันเป็นระยะทางประมาณ  ๑๐  กิโลเมตร  จึงมีป่าชายเลนขึ้นอยู่ทั่วไปในหมู่บ้านที่มีอาณาเขตติดกับทะเล หรือบริเวณพื้นที่ราบที่น้ำทะเลขึ้นถึง เช่น หมู่ที่  ๔,,,,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓

                   ๕.๒ มวลชนจัดตั้ง

                   - ลูกเสือชาวบ้าน                    รุ่น  ประมาณ    ๔๐๐   คน

                   -ไทยอาสาป้องกันชาติ              รุ่น  ประมาณ     ๒๐๐   คน

                   - กองทุนเพื่อความมั่นคง            รุ่น  ประมาณ    ๔๐      คน

                   -อาสาสมัครสาธารณสุข             สื่อข่าวสาธารณสุข   ประมาณ     ๓๐๐  คน

 

                   -แม่บ้าน     ๑๕๐    คน

  ๖. ศักยภาพในชุมชนและพื้นที่

                        (๑) การรวมกลุ่มของประชาชน

 

                             - กลุ่มอาชีพ                         ๖      กลุ่ม

                             - กลุ่มออมทรัพย์                    2      กลุ่ม

                             - กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน               ๑๓    กลุ่ม

                             - กลุ่มอื่นๆ แม่บ้าน                 ๑๔    กลุ่ม

                             - กลุ่ม  วสช.    จำนวน   ๑  กลุ่ม   มีสมาชิก  ๓๐  คน

                      

 (๒) จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาตำบล)

                   ตำบลคลองพนเป็นพื้นที่เกษตรและติดทะเลอันดามันเหมาะสำหรับการทำการเกษตรและประมง เช่น ปาล์ม ยางพารา แกละพืชผล  พืชไร่และอาชีพทางการประมง  การเลี้ยงสัตว์
หล่งเรียนรู้และภาคีเครือข่าย

ชื่อ กศน.ตำบล

ที่ตั้ง

ผู้รับผิดชอบ

 

กศน.ตำบลคลองพน 

 

หมู่ที่  1 ตำบลคลองพน

 

นางศรีสุดา ทองไซร้/นางสาวอมรรัตน์ น้ำใส

รวมจำนวน

1

แห่ง

ชื่อแหล่งเรียนรู้

ประเภทแหล่งเรียนรู้

ที่ตั้ง

ศูนย์เรียนรู้ ต เต่า

เอกชน

หมู่ที่ ๗  ตำบลคลองพน  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่

น้ำตกหินเพิง

ภาครัฐ

หมู่ที่ 8  ตำบลคลองพน  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่

กลุ่มเครื่องแกงบ้านหินเพิง

เอกชน

หมู่ที่ ๘  ตำบลคลองพน  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

เอกชน

หมู่ที่ ๘  ตำบลคลองพน  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่

น้ำพุร้อน

ภาครัฐ

หมู่ที่ ๖  ตำบลคลองพน  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่

วัดคลองพน

สถาบันศาสนา

หมู่ที่ ๑  ตำบลคลองพน  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่

วัดคลองแรด

สถาบันศาสนา

หมู่ที่ 7   ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

วัดหินเพิง

สถาบันศาสนา

หมู่ที่ 8   ตำบลคลองพน  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความรู้ความสามารถ

ที่อยู่

1.นางสีดา   หมัดเหย่

เครื่องจักรสาน

 85  หมู่ที่ 13  ต.คลองพน  อ.คลองท่อม 

2.นางหลี่หมุน  ฤทธิเดช

เครื่องจักรสาน

 60  หมู่ที่ 11  ต.คลองพน  อ.คลองท่อม 

3.นายบุญเลิศ  ทองคง

หัตกรรมพื้นบ้าน (ซุ่มไก่)

50  หมู่ที่ 6  ต.คลองพน  อ.คลองท่อม  จ.กระบี่

4.นางประกอบ  สุขยัง

หัตกรรมจักรสาน(ตระกร้าขอ)

86  หมู่ที่ 2  ต.คลองพน  อ.คลองท่อม  จ.กระบี่

5.นาย  ส้าร่า   หลานเพ็ง

หมอสมุนไพร

93  หมู่ที่  4  ต. คลองพน  อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 

6.นายสุวรรณ   จงรักษ์

หมองู

 38/4 หมู่ที่  3 ต. คลองพน อ.คลองท่อม จ.กระบี่

7.นายก็เฉม   จงรักษ์

หมอนวดแผนโบราณ  และต่อกระดูก

56  ม.4  ต. คลองพน  อ.คลองท่อม จ.กระบี่

รวมจำนวน

7

คน

ภาคีเครือข่าย

 

 

ที่อยู่/ที่ตั้ง

1.เทศบาลตำบลคลองพน

-

หมู่ที่  ๑   ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 

2.เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา

-

หมู่ที่  ๔   ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 

3.โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา

-

หมู่ที่  ๑  ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 

4.โรงเรียนบ้านคลองปิ้ง

-

หมู่ที่  ๔ ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 

 

5.ศูนย์ ICT ตำบลคลองพน

-

หมู่ที่  ๑ ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 

6.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบล

-

หมู่ที่  ๑   ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่ 

7.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุชนตำบล

-

หมู่ที่  ๑๑   ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่

รวมจำนวน

7

แห่ง

 

 
เข้าชม : 1633
 
 
กศน. ตำบลคลองพน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพน  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี