[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
วิสัยทัศน์
จัดและส่งเสริมภาคีเครือข่ายจัดการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชาชนตำบลคลองพน อย่างถั่วถึง โดยเน้นการเสริมสร้าง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินชีวิตหลังปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปรับตัวอยู่ในสังคม ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีความสุขภายในปี 2562
 
ปรัชญา “ ความรู้ดี สร้างสรรค์เด่น มองเห็นคุณธรรม สำนึกความพอเพียง ”
 
อัตลักษณ์ “ใฝ่เรียนรู้ เชิดชูคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
 
เอกลักษณ์ “จัดการศึกษาหลากหลาย กลุ่มเป้าหมายไม่จำกัด เด่นชัดเศรษฐกิจพอเพียง”
 
พันธกิจ
1. จัดและส่งเสริมกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย พบกลุ่ม ทกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ และมีโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2. จัดการศึกษาด้านอาชีพ ในเชิงรุกให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษาของประชาชนอย่างหลากหลาย
4. พัฒนาให้ กศน.ตำบลเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมและเป็นแหล่งเรียนรู้ในชุมชน


เข้าชม : 144
 
 
กศน. ตำบลคลองพน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองพน  อำเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี