[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

ประวัติความเป็นมา

เมื่อวันที่ ๑๕ ทางราชการโดยกระทรวงมหาดไทย  ได้ทำการแบ่งเขตการปกครองของอำเภออ่าวลึก  ตั้ง

เป็นกิ่งอำเภอปลายพระยา  โดยให้ตำบลเขาเขน  ตำบลปลายพระยาและตำบลเขาต่อ  ขึ้นกับการปกครองของกิ่งอำเภอปลายพระยา  ต่อมากิ่งอำเภอปลายพระยา  ได้ยกฐานะเป็นอำเภอปลายพระยา เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๐

 

เนื้อที่

ตำบลเขาต่อ       มีพื้นที่ประมาณ 111.5 ตารางกิโลเมตร    หรือ 69,687 ไร่ เป็นพื้นที่ถือครอง

เพื่อการเกษตร 22,028 ไร่ นอกจากนั้นเป็นพื้นที่อื่น ๆ (ภูเขา, ป่าไม้, ที่สาธารณะ, ห้วย,หนอง, คลอง,บึง) ที่อยู่อาศัย 47,659 ไร่

 

อาณาเขต
            ตำบลเขาต่อ ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอปลายพระยาไปทางทิศเหนือ ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4035 ระยะทาง 16 กิโลเมตร

ทิศเหนือ

ติดต่อ

กับอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศใต้

ติดต่อ

กับตำบลนาเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ทิศตะวันตก

ติดต่อ

กับตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ทิศตะวันออก

ติดต่อ

กับตำบลเขาเขน อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่

 

ลักษณะภูมิประเทศ

            ภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มีภูเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อนกัน พื้นที่ขงตำบลเขาต่อ จะขนาบไปด้วยเทือกเขาซึ่งเป็นแนวเขตติดต่อระหว่างอำเภอและตำบล

 

2.       สภาพทางสังคมประชากร         

ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลเขาต่อ  ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม  ซึ่งเน้นหนักไปทางด้านการทำสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราเป็นอาชีพหลัก  นอกจากนั้นยังมีอาชีพค้าขายและอาชีพรับจ้างทั่วไป  นอกจากนี้ประชาชนของตำบลเขาต่อ  ยังรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพเพื่อหารายได้เสริม
         ตำบลเขาต่อมีประชากรทั้งสิ้น 7,453 คน แยกเป็นชาย 3,721 คน หญิง 3,732 คน

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

จำนวนครัวเรือน

1

2

3

4

5

6

7

บ้านบางเท่าแม่
บ้านบางหอย
บ้านบางยิงวัว
บ้านเขาต่อ
บ้านบางโสก
บ้านนา
บ้านโคกยอ

400

839

401

673

428

684

359

403

827

397

688

401

757

363

803

1,666

798

1,361

829

1,441

722

296

465

240

509

257

397

207

รวม

3,784

3,836

7,620

2,371เข้าชม : 405
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ตำบลเขาต่อ  อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่  โทรศัพท์ 086-4837648,093-0165655
khao.to2558@gmail.com


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี