[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

กศน.ตำบลเขาต่อ   มีวิสัยทัศน์  ดังนี้

                                                ประชาชนตำบลเขาต่อ ได้รับการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน  เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการ

พันธกิจ

กศน.ตำบลเขาต่อ   มีพันธกิจ ดังนี้

1. การบริหารจัดการ

งาน/กิจกรรม วิธีการดำเนินงาน

                   1. ด้านกายภาพ

1.1 อาคารสถานที่

- หัวหน้า กศน.ตำบลและครู กศน.ร่วมกันปรับปรุงอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอกให้มีความพร้อมในการให้บริการ มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงามปลอดภัย เหมาะสมและมีบรรยากาศเอื้อต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

1.2 สื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์

1.2.1. จัดหา วัสดุ และครุภัณฑ์ พื้นฐานเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย เพียงพอกับความต้องการ  เช่น   คอมพิวเตอร์สำหรับบริการสืบค้นข้อมูล   โปรเจ๊กเตอร์  โทรทัศน์  เครื่องเล่นดีวีดี    อุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม  วิทยุ ฯลฯ

1.2.2. ดูแล บำรุงรักษาวัสดุ และครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน

1.2.3. จัดหาสื่อการเรียนรู้ทุกประเภท เช่น หนังสือแบบเรียน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ชุดการเรียน หนังสือทั่วไป ฯลฯ

2. ด้านบุคลากร

2.1 หัวหน้า กศน. ตำบล

2.1.1 .ส่งเสริมสนับสนุน และประสานการทำงานกับครู ศรช. ชุมชนและภาคีเครือข่าย

2.1.2 .ปฏิบัติหน้าที่ประจำ ในพื้นที่ กศน. ตำบล ที่รับผิดชอบ

2.1.3 ได้รับการอบรมพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามแผนที่ กศน.อำเภอหรือจังหวัด กำหนด

 

 

 

2.2 ครู กศน.

2.2.1 .จัดกิจกรรม กศน. ในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่รับผิดชอบ

2.2.2 ประสานการทำงานร่วมกับ หัวหน้า กศน.ตำบล ชุมชนและภาคีเครือข่าย

2.3 คณะกรรมการ กศน.ตำบล

2.3.1 สรรหาคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน กศน. กำหนด

2.3.2 สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะกรรมการ กศน. ตำบล เกี่ยวกับการ

ดำเนินงาน กศน. ตำบล

2.3.3. เสริมสร้างแรงจูงใจและความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรม กศน. ตำบล

2.3.4 ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ ในการจัดประชุมคณะกรรมการ กศน. ตำบล

2.4 อาสาสมัคร กศน.ตำบล - สรรหาและ เสริมสร้างแรงจูงใจ ในการเข้ามามีส่วนร่วม

ในการจัดกิจกรรมกศน. ตำบล

2.5 ภาคีเครือข่าย

2.5.1 แสวงหา รวบรวมและจัดทำทำเนียบภาคีเครือข่ายในระดับตำบล

2.5.2 สร้างความเข้าใจให้แก่ภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับการดำเนินงาน กศน.ตำบล

2.5.3 เสริมสร้างแรงจูงใจและความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

เข้าชม : 301
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ตำบลเขาต่อ อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่
ตำบลเขาต่อ  อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่  โทรศัพท์ 086-4837648,093-0165655
khao.to2558@gmail.com


Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี