[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

 ปรัชญา

                       " สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  สร้างอาชีพ  สร้างประชาธิปไตย  สร้างความทันสมัย  เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน "

 

 วิสัยทัศน์

 

                      “ประชาชนตำบลปลายพระยา  ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน  เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมีอาชีพอย่างยังยืน

พันธกิจ

                       ๑. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและบริการประชาชนอย่างทั่วถึง

                       ๒. จัดและส่งเสริมชุมชนให้พัฒนากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

                       ๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหารและจัดการศึกษา

อัตลักษณ์

                       ความเสียสละ คือ การปฏิบัติตนโดยอุทิศกำลังกาย  กำลังทรัพย์  กำลังปัญญา   เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม  ด้วยความตั้งใจจริง  มีเจตนาที่บริสุทธิ์  ทำให้เป็นที่ยกย่องของสังคม

เอกลักษณ์    

                  เก่ง  ดี  มีน้ำใจคือ  ความสามารถในการรู้จักตนเอง  สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาและรู้จักเห็นใจผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

เข้าชม : 553
 
 
กศน.ตำบลปลายพระยา สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่
ถนนอ่าวลึก-พระแสง  ตำบลปลายพระยา  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่  โทรศัพท์ 081-9565934
โทรสาร  075-687364  Email : tharadol2520@hotmail.com , Face book : กศน.ตำบล ปลายพระยา
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี