[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

การเทียบระดับการศึกษา

 

การสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา

การประเมินเทียบระดับการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการดำรงชีวิต แต่ยังไม่ได้วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ได้รับสิทธิในการเข้ารับการประเมิน โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา 

           ๑.  มีสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย  

          ๒.  มีอายุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครเข้ารับการประเมิน

          ๓.   ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ

          ๔.   เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่ขอเทียบระดับการศึกษา และประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน

กรณี บุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจและมีสถานประกอบการอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓ ปี   นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน

๕. ประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา

                   

หลักฐานการสมัครเข้ารับการประเมิน

      ผู้ขอรับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ต้องยื่นใบสมัครพร้อมนำหลักฐานมาแสดงต่อสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ดังนี้

๑. รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซมจำนวน ๒ รูป หน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ   ไม่สวมหมวก (รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน และไม่ใช้รูปถ่ายโพลาลอยด์สำหรับติดใบสมัคร ๑ รูป ติดบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน ๑ รูป

สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริงไปแสดง

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริงไปแสดง กรณีเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้แสดงหลักฐาน หนังสือเดินทาง

๔.  สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง

 กรณีหลักฐานตามข้อ ๒๓. และ ๔. ไม่ตรงกัน ให้สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมฉบับจริงไปแสดง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า

๕.  หลักฐานที่แสดงถึงการประกอบอาชีพในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน

๖.  แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบอาชีพ หรือสถานประกอบการ        

กรณีที่เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา แต่ยังประเมินไม่ครบตามเงื่อนไข และมีความจำเป็นต้องย้ายสถานศึกษา จะต้องนำหลักฐานผลการประเมินจากสถานศึกษาเดิมมาแสดงประกอบการสมัครใหม่ด้วย

     ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาต้องรับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ      

 

ค่าใช้จ่ายในการประเมินเทียบระดับการศึกษา

              ๑. ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในอัตราคนละ ๓,๐๐๐ บาทต่อครั้ง ในทุกระดับการศึกษา

              อนึ่ง  หากผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านการประเมินมิติใดมิติหนึ่ง และประสงค์จะเข้ารับการประเมิน ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประเมินในอัตราคนละ ๓,๐๐๐ บาทต่อครั้ง ในทุกระดับการศึกษาเช่นกัน

              ๒. ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ต้องมีค่าใช้จ่ายในการสัมมนาวิชาการ ซึ่งให้เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาในรุ่นนั้น ๆ

 

วิธีสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา

              บุคคลใดที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และหลักฐานการสมัครเข้ารับการประเมิน ครบถ้วน สามารถสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ตามเขตบริการของสถานศึกษา           ที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา (โปรดตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ในภาคผนวก)

 เข้าชม : 423
 
 
กศน.ตำบลปลายพระยา สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่
ถนนอ่าวลึก-พระแสง  ตำบลปลายพระยา  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่  โทรศัพท์ 081-9565934
โทรสาร  075-687364  Email : tharadol2520@hotmail.com , Face book : กศน.ตำบล ปลายพระยา
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี