[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 

" 3 ห่วง 2 เงื่อนไข " จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           หลายท่านคงเคยได้ยินเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกันเป็นอย่างดี   แต่พอถามว่า “3 ห่วง 2 เงื่อนไข”  มีอะไรบ้างในข้อสอบ    บรรดานักศึกษาล้วนอึ้งไปตามๆกัน    ความจริงแล้วเป็นการสรุปแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในมุมมองง่ายๆ   ลองศึกษากันดูนะคะ

 

  

3 ห่วง ประกอบด้วย  

- ความพอประมาณ   หมายถึง  ความพอดี  ที่ไม่น้อยเกินไป  และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  

- ความมีเหตุผล  หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น  จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ  

- มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล    

2 เงื่อนไข ประกอบด้วย   

- เงื่อนไขความรู้   ประกอบด้วย  ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน   ความรอบคอบ   ที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน   เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขึ้นปฏิบัติ 

- เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วยมีความตะหนักในคุณธรรม   มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความอดทน  มีความเพียร   ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิตไม่โลภ  และไม่ตระหนี่

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักการและเหตุผล

                 เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  การจะดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้นั้น ต้องเริ่มที่ตัวเราสามารถปรับเปลี่ยนวิธีคิดให้หันมาพึ่งตนเอง ให้ได้วิธีการคือต้องวิเคราะห์ข้อมูลตนเองก่อนว่า อยู่ภายใต้ ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผลการมีภูมิคุ้นกันที่ดี และที่สำคัญต้องมีความรู้คู่คุณธรรมด้วย นั่นหมายถึงว่า การดำเนินชีวิตตามกรอบแนวคิดที่ตัวเองเป็นผู้กำหนด ได้แก่การประกอบอาชีพที่สุจริต ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม เริ่มได้ที่ตัวบุคคล และค่อย ๆ ขยายผลไปสู่ชมชน จากชุมชนไปสู่ประเทศชาติ และในที่สุดประชาชนในประเทศไทย ก็จะก้าวพ้นภาวะวิกฤติ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ไปได้ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้นำการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กำหนดเป็นนโยบายหลัก เพื่อกระตุ้น ปลูกฝังและให้ความรู้กับประชาชน ให้สามารถน้อมนำแนวพระราชดำรัส “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นปกติสุข ไม่ตกเป็นทาสของความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย และความล้มเหลวในชีวิตจากการเป็นหนี้สินทุกครัวเรือน เป็นมรดกตกทอดไปถึงลูกหลานไม่สามารถที่จะใช้หนี้ได้หมดสิ้น 

                       กศน.ตำบลปลายพระยา ได้จัดทำโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยแรงงานอายุ 15   59  ปี ได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน  โดยมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน  มีการออม  การลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลายหลายและบูรณาการวิถีชีวิต  ให้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


3. วัตถุประสงค์

        3.1เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือนให้พออยู่  พอกิน  และมีการออมในครัวเรือน

         3.2เพื่อส่งเสริมให้ประชากรในกลุ่มเป้าหมาย  มีความรู้  และเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

          3.3 เพื่อลดจำนวนผู้ยากจนในทะเบียน สย. และยกระดับรายได้ในครัวเรือน  ที่ตกเกณฑ์สูงขึ้น


เข้าชม : 2743
 
 
กศน.ตำบลปลายพระยา สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่
ถนนอ่าวลึก-พระแสง  ตำบลปลายพระยา  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่  โทรศัพท์ 081-9565934
โทรสาร  075-687364  Email : tharadol2520@hotmail.com , Face book : กศน.ตำบล ปลายพระยา
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี