[x] ปิดหน้าต่างนี้
             
 

การเทียบระดับการศึกษา

การสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา

การประเมินเทียบระดับการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้กับบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ในการดำรงชีวิต แต่ยังไม่ได้วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ได้รับสิทธิในการเข้ารับการประเมิน โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา

๑. มีสัญชาติไทย หรือเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย

            ๒. มีอายุไม่น้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัครเข้ารับการประเมิน

            ๓. ไม่เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบหรือการศึกษานอกระบบที่แบ่งระดับเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบ

            ๔. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพที่ขอเทียบระดับการศึกษา และประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน

กรณี บุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจและมีสถานประกอบการอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน

๕. ประกอบอาชีพอยู่ในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา

         

หลักฐานการสมัครเข้ารับการประเมิน

        ผู้ขอรับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ต้องยื่นใบสมัครพร้อมนำหลักฐานมาแสดงต่อสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ดังนี้

๑. รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม. จำนวน ๒ รูป หน้าตรง สวมชุดสุภาพ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก (รูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน และไม่ใช้รูปถ่ายโพลาลอยด์) สำหรับติดใบสมัคร ๑ รูป ติดบัตรประจำตัวผู้เข้ารับการประเมิน ๑ รูป

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริงไปแสดง

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริงไปแสดง กรณีเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้แสดงหลักฐาน หนังสือเดินทาง

๔. สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมฉบับจริง

กรณีหลักฐานตามข้อ ๒. ๓. และ ๔. ไม่ตรงกัน ให้สำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมฉบับจริงไปแสดง เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า

๕. หลักฐานที่แสดงถึงการประกอบอาชีพในเขตบริการของสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถึงวันสมัครเข้ารับการประเมิน

๖. แผนที่แสดงที่ตั้งของสถานที่ประกอบอาชีพ หรือสถานประกอบการ 

กรณีที่เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา แต่ยังประเมินไม่ครบตามเงื่อนไข และมีความจำเป็นต้องย้ายสถานศึกษา จะต้องนำหลักฐานผลการประเมินจากสถานศึกษาเดิมมาแสดงประกอบการสมัครใหม่ด้วย

      ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาต้องรับรองว่าตนเองมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้อง เป็นจริงทุกประการ  

ค่าใช้จ่ายในการประเมินเทียบระดับการศึกษา

                  ๑. ผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในอัตราคนละ ๓,๐๐๐ บาทต่อครั้ง ในทุกระดับการศึกษา

                  อนึ่ง หากผู้เข้ารับการประเมินไม่ผ่านการประเมินมิติใดมิติหนึ่ง และประสงค์จะเข้ารับการประเมิน ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการประเมินในอัตราคนละ ๓,๐๐๐ บาทต่อครั้ง ในทุกระดับการศึกษาเช่นกัน

                  ๒. ผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษา ต้องมีค่าใช้จ่ายในการสัมมนาวิชาการ ซึ่งให้เป็นไปตามข้อตกลงของคณะกรรมการผู้ผ่านการประเมินเทียบระดับการศึกษาในรุ่นนั้น ๆ

วิธีสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา

                  บุคคลใดที่พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ และหลักฐานการสมัครเข้ารับการประเมิน ครบถ้วน สามารถสมัครเข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษา ตามเขตบริการของสถานศึกษา ที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา (โปรดตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาที่ทำหน้าที่เทียบระดับการศึกษา ในภาคผนวก)

 

 เข้าชม : 326
 
 
กศน.ตำบลกระบี่ใหญ่
ชุมชนรวมใจชน ตำบลกระบี่ใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-631476
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี