[x] ปิดหน้าต่างนี้
             
 

กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 ธ.ค.57
       
ที่

กิจกรรม/วิชา

สถานที่/ระยะเวลาที่ดำเนินการ/วิทยากร

ผู้รับบริการ

ชาย

หญิง

รวม

ผู้จบ

1.

กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย

ณ กศน.ตำบลกระบี่ใหญ่

วันที่ 22 กรกฎาคม 2558

บริษัท เอกมอเตอร์ จำกัด

11

14

25

25

รวม

11

14

25

25

                                                                                             

โครงการขับขี่ปลอดภัย วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ณ กศน.ตำบลกระบี่ใหญ่

   

งบประมาณ 2559 


ที่

กิจกรรม/วิชา

สถานที่/ระยะเวลาที่ดำเนินการ/วิทยากร

ผู้รับบริการ

ชาย

หญิง

รวม

ผู้จบ

1.

กิจกรรมขับขี่ปลอดภัย

ณ กศน.ตำบลกระบี่ใหญ่

 

8

8

16

16

รวม

8

8

16

16


  

กิจกรรมทักษะชีวิต ปีงบประมาณ 2559 
              เป็นการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในการดำเนินชีวิตของบุคคล ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ในชีวิติ และการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างถูกต้อง
เป้าหมาย

          กลุ่มเป้าหมายนอกระบบโรงเรียน  ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาความรู้  และทักษะในการในการดำรงชีวิตในชุมชน เพื่อให้เกิดระเบียบ  และความตระหนักในหน้าที่   
          1.กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน จำนวน 15 คน จัดได้ 16 คน

          2.กิจกรรมกลุ่มสนใจ จำนวน 10 คน จัดได้ 15 คน

        เชิงคุณภาพ

                     1. ร้อยละ 80 ของผู้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

                2. ร้อยละ 75 ของผู้รับการอบรมเห็นว่าความรู้และทักษะที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในพัฒนาตนเอง  และชุมชน

ปัญหา/อุปสรรค  -

1.กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันโรคเอดส์ในชุมชน จำนวน 15 คน จัดได้ 16 คน

    

 
2.
กิจกรรมกลุ่มสนใจ หลักสูตรการทำเหรียญโปรยทาน จำนวน 10 คน จัดได้ 15 คน

   เข้าชม : 293
 
 
กศน.ตำบลกระบี่ใหญ่
ชุมชนรวมใจชน ตำบลกระบี่ใหญ่  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 075-631476
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี