[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                           
 
อาสาสมัคร กศน.ตำบล หมู่ที่ ๑ ๑.นางตรีเนตร พวงนุ่น ๒.น.ส.โสพิน วิวัฒน์อรรถกุล ๓.น.ส.พัชรี ข้อยี่แซ่ ๔.นายศุภสัญห์ ฮ้อบุตร ๕.นายสุนันท์ ศิริบัตร หมู่ที่ ๒ ๑.นายถนอม ชายเขาทอง ๒.นายสมุทร บุญประสพ ๓.น.ส.พวงผกา มิ่งพิจารณ์ ๔.นางสุภาภรณ์ บุษบรรณ์ ๕.น.ส.สุดารัตน์ มิ่งพิจารณ์ หมูที่ ๓ ๑.น.ส.อรยา บำรุง ๒.นายสุชาติ สงวนสิน ๓.นายสราวุธ บำรุง ๔.นายพุฒิพงศ์ ทองสลับ ๕.นายกรกฎ ปาหนัน หมู่ที่ ๔ ๑.นายบัญชา ดินแดง ๒.นายพงษ์ ดินแดง ๓.น.ส.สนารี หยังกุล ๔.นายสมพร บำรุง ๕.นางมณฑิรา กรมณีรัตนเลิศ หมู่ที่ ๕ ๑.น.ส.ร่อบีด๊ะ กระบี่วงค์ ๒.นางเนตรนภา รักดี ๓.นายรณชัย สงวนสิน ๔.นายไพโรจน์ เหล่าเส็น ๕.นายรุ่งโรจน์ บุญมาก หมู่ที่ ๖ ๑.น.ส.เสาวนีย์ กิ่งเล็ก ๒.น.ส.ปาริศรา ทำศรี ๓.นายจุรินทร์ กิ่งเล็ก ๔.นางพิมพา บูหงา ๕.น.ส.อารีนุช หลานหมาด

เข้าชม : 515
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์ 0-4424-3350  0-4425-1039  0-4425-5895
โทรสาร  0-4425-8428 
ni_g@hotmail.com  nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี