[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                           
 
วิสัยทัศน์  
                     กศน.ตำบลเขาทอง จะส่งเสริมให้ประชาชนวัยแรงงานได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาตามอัธยาศัยทีมีคุุณภาพได้อย่างทั่วถึง เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
๑. จััดและส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนวัยแรงงานอย่างทั่วถึง
๒. จัดและส่งเสริมการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่นและสังคม                    


เข้าชม : 350
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์ 0-4424-3350  0-4425-1039  0-4425-5895
โทรสาร  0-4425-8428 
ni_g@hotmail.com  nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี