[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                      
- เอกลักษณ์ : กิจกรรม นำความรู้ ............. อัตลักษณ์ : คิดเป็น ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม -

 

                  

ปรัชญา

            " คิดเป็น - เศรษฐกิจพอเพียง "

วิสัยทัศน์
             กศน.ตำบลปากน้ำ เป็นแหล่งเรียนรู้ คู่ชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาประชาชนในตำบลให้มีอาชีพ และเป็นคนใฝ่เรียนรู้ จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบล ที่ขาดโอกาสและพลาดโอกาสทางการศึกษา  ให้ได้รับการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิตที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

 พันธกิจ

กศน.ตำบลปากน้ำ  ดำเนินงานภายใต้พันธกิจ ดังนี้

1. กิจกรรมจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                - ระดับประถมศึกษา

                         - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                                - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2. กิจกรรมจัดการศึกษาต่อเนื่อง

                                - การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ

                        - การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

                                - การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

3.  กิจกรรมเรียนรู้ตามอัธยาศัย

                                - ห้องสมุดประชาชน

                        - กศน.ตำบลปากน้ำ

1. ด้านการบริหารการศึกษา

1.1  จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  (คำรับรอง)

1.2  จัดทำข้อมูลนักศึกษารายบุคคล

1.3  จัดการเรียนการสอนการศึกษาพื้นฐาน การศึกษาในศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  การศึกษาเพื่อพัฒนา

        ทักษะชีวิต  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย   

1.5  ประสานงาน  ส่งเสริม  สนับสนุน  เครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  รวมทั้งพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน  องค์กรท้องถิ่น  องค์กรรัฐ  องค์กรเอกชนและประชาชน  ให้เป็นเครือข่ายการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

1.6  กำกับดูแล และนิเทศ  ติดตาม  และรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

                2. ด้านการจัดการเรียนรู้

2.1  จัดปฐมนิเทศนักศึกษา

2.2  แนะแนวการศึกษา

2.3  จัดกระบวนการเรียนรู้

        2.3.1  วิเคราะห์หลักสูตร

        2.3.2  วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน

    2.3.3  วิเคราะห์การจัดกระบวนการเรียนรู้

        2.3.4  จัดทำแผนการเรียนรู้ร่วมกันกับผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้อง

2.4  วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างภาคเรียน

2.5  วัดผลประเมินผลปลายภาคเรียน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

                ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม  ได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ

 

 


เข้าชม : 449
 
 
กศน.ตำบลปากน้ำ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่

ที่ทำการชุมชนปานุราช (วัดปานุราช) ถนนชัยกูล  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  โทรศัพท์ 085-9270990
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี