[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

                                      
- เอกลักษณ์ : กิจกรรม นำความรู้ ............. อัตลักษณ์ : คิดเป็น ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม -

 
ประวัติ กศน.อำเภอเมืองกระบี่
  ระวัติสถานศึกษา
 
     
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์การบริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองกระบี่ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง นายกวี สุดจันทร์ เป็นหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองกระบี่ โดยใช้ชั้น ๓ ของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกระบี่เป็นที่ตั้งของสำนักงาน
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้ประกาศยกระดับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน จากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนระดับ ๑ เป็นศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน ระดับ ๓ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายกวี สุดจันทร์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองกระบี่
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองกระบี่ มีคำสั่งให้ นายยุทธ ปานขวัญ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองกระบี่ เนื่องนายกวี สุดจันทร์ เกษียณอายุราชการ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองกระบี่ มีคำสั่งให้ นายประสิทธิ์ ทับทอง มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองกระบี่ เนื่องจาก นายยุทธ ปานขวัญ เกษียณอายุราชการ 
ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ มีคำสั่งให้ นายประสิทธิ์ ทับทอง ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ และแต่งตั้งนางจุรีรัตน์ โพธิ์วิจิตร มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่จนถึงปัจจุบันหน้าที่และความรับผิดชอบ

.....1.จัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งการศึกษาเพื่อการรู้หนังสือ การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพ การศึกษาชุมชน และการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

.....2. จัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

.....3. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ด้วยตนเอง

.....4. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับชุมชน องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานเครือข่าย

.....5.ดำเนินการเทียบระดับการศึกษาและเทียบโอนผลการเรียนการยอมรับความรู้และประสบการณ์รวมถึงการจัดระบบสะสมผลการเรียน

.....6. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรและกิจกรรมการศึกษาชุมชน การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม และจัดทำสาระของหลักสูตรเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ

.....7. พัฒนากระบวนการเรียน กระบวนการศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

.....8. นิเทศ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

 

  ที่ตั้ง
 

95 ถนนปานุราช ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ 0 7561 1933 โทรสาร 0 7561 2704

View Larger Map

ผู้บริหารสำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่

นางจุรีรัตน์  โพธิ์วิจิตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา


เข้าชม : 918
 
 
กศน.ตำบลปากน้ำ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่

ที่ทำการชุมชนปานุราช (วัดปานุราช) ถนนชัยกูล  ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  โทรศัพท์ 085-9270990
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี