[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 

 

ประวัติความเป็นมา กศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่

ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม      ๒๕๓๖ และจัดตั้งศูนย์การเรียนชุมชนเฉลิมพระเกียรติขึ้นในปี ณ โรงเรียนวัดเกาะลันตา  และในปี พ.ศ.๒๕๔๘  ได้ย้ายศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ไปอยู่ที่ หมู่ที่ ๘ ต.เกาะลันตาใหญ่  และในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเกาะลันตาใหญ่เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมีครูศูนย์การเรียนชมุชน     ( กศน. ตำบล) รับผิดชอบจัดกิจกรรม และในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้ทำการเปิด กศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่  โดยท่าน สส.พิเชษฐ์  พันธุ์วิชาติกุล เป็นประธานพิธีเปิด  และได้ดำเนินการในการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ การเรียนการสอนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์การเรียนชุมชนตำบลเกาะลันตาใหญ่  เป็นศูนย์ที่ให้บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จักกิจกรรมทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่อง สภาพอาคารเป็นอาคาร ๒ ชั้น ยกสูง ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐ เมจร สูง ๕ เมตร ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะลันตาใหญ่  อำเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเกาะลันตาประมาณ ๑๘ กิโลเมตร

 


เข้าชม : 549