[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 

 

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ

 

 

 

 

กศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

อำเภอเกาะลันตา

คำนำ

การส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้แก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยมีเป้าหมายสุดท้ายคือ ให้คนไทยมีนิสัยรักการอ่าน  เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้าน  จำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือ  ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมการอ่านจากทุกภาคส่วน  รวมทั้งความร่วมมือจากครอบครัวและชุมชนในการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  เช่น การมีมุมหนังสือในบ้าน  ร้านค้า  โดยมีหนังสือและสื่อส่งเสริมการอ่านต่างๆเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  จากการอ่านเช่น มุมหนังสือในบ้าน  ร้านค้า  สถานที่ให้บริการต่างๆ  ห้องสมุดประชาชน  ฯลฯ  ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายและพลังมวลชน  ในการมีส่วนร่วมสร้างกระแส  และผลักดันให้เกิดกิจกรรมรักการอ่านในชุมชน  จึงได้จัดทำโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะขึ้น

 

 

 

 

 

 

กศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่

                                                                                                เมษายน ๕๘

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารบัญ

เรื่อง                                                                                                    หน้า

จำนวนบ้านหนังสืออัจฉริยะ                                                                             2

การบริหารจัดการบ้านหนังสืออัจฉริยะ                                                                 3

การจัดกิจกรรม ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ                                                                4

ภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ                           4

ข้อจำกัด  ปัญหา  อุปสรรคของการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ                                   4

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ                                                     4

ภาพกิจกรรม                                                                                             4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ

1.จำนวนบ้านหนังสืออัจฉริยะ

          กศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่ มีพื้นที่รับผิดชอบ  จำนวน ๘ หมู่บ้าน  มีการจัดตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะจำนวน  ๔ หมู่บ้าน  ซึ่งเป็นจำนวนบ้านหนังสืออัจฉริยะร้อยละ 50 ของตำบล  ก่อนการจัดตั้งมีการสำรวจความพร้อมของสถานที่  ที่จะจัดตั้งเป็นบ้านหนังสืออัจฉริยะว่าเจ้าของบ้านมีความต้องการ  และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะหรือไม่  ซึ่งประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ต้องการที่จะให้มีบ้านหนังสืออัจฉริยะเกิดขึ้น  กศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่ จึงได้คัดเลือกบ้านที่มีความพร้อมและตั้งใจที่จะเข้าร่วมโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ  จำนวน 18 บ้าน ดังนี้

รายชื่อบ้านหนังสืออัจฉริยะ  กศน.ตำบลเกาะลันตาใหญ่

 

ที่

ชื่อบ้าน

หมู่ที่

ตำบล

 

ผู้รับผิดชอบ

 

1

บ้านหัวแหลม (รพ.เกาะลันตา)

ม.1

เกาะลันตาใหญ่

นายชัยรัตน์  หลานไทย

2

บ้านไลส์ออนเกาะลันตา

ม.2

เกาะลันตาใหญ่

นายสุรพงษ์ สหัสนฤภัยพงษ์

3

บ้านสังก้าอู้

ม.7

เกาะลันตาใหญ่

นายนิรัตน์  หาญทะเล

4

บ้านคลองโตบ

ม.8

เกาะลันตาใหญ่

นางอุษา  ลู่เด็นบุตร

 

2.การให้การบริหารจัดการบ้านหนังสืออัจฉริยะ

          2.1  งบประมาณ         ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร

งบประมาณที่ได้รับ

จ่าย

คงเหลือ

หมายเหตุ

หนังสือพิมพ์และวารสาร

 

-

งบจัดสรรบ้านหนังสืออัจฉริยะ (ระยะ 6 เดือนแรก)

ค่าวัสดุอุปกรณ์

-

-

 

งบอุดหนุนรายหัว

 

รวม

 

-

 

         

2.2  วัสดุอุปกรณ์

          1.จัดให้มีป้ายบ้านหนังสืออัจฉริยะ                     จำนวน  ๔  ป้าย             ๔  แห่ง

          2.จำนวนโต๊ะ  จัดให้บ้านหนังสืออัจฉริยะ             จำนวน  ๓  ตัว               ๓  แห่ง

          3.เก้าอี้ ๑๒ ตัว  จัดให้บ้านหนังสืออัจฉริยะ           จำนวน  ๑๒  ตัว          ๓  แห่ง

          4.ชั้นวางหนังสือพิมพ์  จัดให้บ้านหนังสืออัจฉริยะ    จำนวน  ๓  ตัว            ๓  แห่ง

          หมายเหตุ  การจัดสรรวัสดุอุปกรณ์ให้กับบ้านหนังสืออัจฉริยะโดยการจัดแบ่งตามความพร้อมของแต่ละเกรดความพร้อม ดังนี้

          เกรด A  ความพร้อมสูงในด้านอาคารสถานที่  สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ตัวอาสาสมัคร  โต๊ะ  เก้าอี้

          เกรด B  มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่  สิ่งอำนวยความสะดวก  แต่ไม่มีความพร้อมด้านอาสาสมัคร

          เกรด C  มีความพร้อมด้านอาสาสมัคร  ด้านอาคารสถานที่แต่ไม่มีความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

          เกรด มีความพร้อมด้านอาสาสมัครแต่ไม่มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

          เกรด E  ไม่มีความพร้อมด้านอาสาสมัคร ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก

         

2.3  สื่อ  อื่นๆ  ได้แก่  หนังสือความรู้ทั่วไปและวารสารจากห้องสมุด  นำไปวางให้บริการที่บ้านหนังสืออัจฉริยะจะให้ครู กศน.ตำบลและอาสาสมัครบ้านหนังสืออัจฉริยะนำไปหมุนเวียนเพื่อให้ผู้ใช้บริการหนังสือที่หลากหลายมากขึ้น

3. การจัดกิจกรรม  ณ บ้านหนังสืออัจฉริยะ

          3.1 กล่องรับความคิดเห็น  อยู่ในระยะดำเนินการสำรวจ

          3.2 สถิติการใช้บริการบ้านหนังสืออัจฉริยะ  มีผู้คนเข้าใช้บริการบ้านหนังสืออัจฉริยะซึ่งนับว่าน้อยมากจากการสอบถามผู้เข้าใช้บริการและจากบันทึกการใช้บริการ  มักจะเป็นคนเดิมๆ  ที่เข้าใช้บริการทุกวัน  ซึ่งเฉลี่ยการใช้บริการประมาณ  8-10 คน/แห่ง

4. ภาคีเครือข่ายร่วมจัด  ส่งเสริม  สนับสนุนการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ

          4.1 ผู้นำชุมชนและชาวบ้านทั่วไปบางรายได้นำหนังสือที่มีมามอบให้บ้านหนังสืออัจฉริยะเพิ่มเติมจากหนังสือที่มีอยู่แล้ว

          4.2 สมาชิกห้องสมุดและผู้ใช้บริการนำหนังสือมาบริจาคที่ห้องสมุดโดยนำหนังสือที่ได้รับบริจาคมาคัดเลือกแล้วนำไปให้บริการที่บ้านหนังสืออัจฉริยะ 

5. ข้อจำกัด  ปัญหา  อุปสรรค  ของการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะ

          5.1 ผู้ใช้บริการไม่ค่อยลงชื่อเข้าใช้บริการบ้านหนังสืออัจฉริยะ

          5.2 การรับส่งหนังสือพิมพ์บางแห่งมีล่าช้าเนื่องจากร้านค้าอยู่ไกล

          5.3 ผู้เข้าใช้บริการมักจะเป็นคนในกลุ่มเดิมที่เข้าใช้บริการเป็นประจำ

          5.4 หนังสือมีการฉีกขาด

6. ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานบ้านหนังสืออัจฉริยะปีงบประมาณต่อไป

          6.1 ควรจัดสรรงบประมาณซื้อวารสารที่ให้ความรู้ทั่วไป เพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่แล้ว

          6.2 ควรให้ค่าตอบแทนแก่อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในการจัดส่งหนังสือให้แก่บ้านหนังสืออัจฉริยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-บ้านหนังสืออัจฉริยะ ๕๐ เปอร์เซ็นในตำบลเกาะลันตาใหญ่

- หมู่ ๑ บ้านหัวแหลม งานการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลเกาะลันตา

            - หมู่ ๒ บ้านศรีรายา หมู่บ้านไลออนส์

            - หมู่ ๗ บ้านสังกาอู้ ศูนย์เรียนรู้รองแง็ง

            - หมู่ ๘ บ้านคลองโตบ นางอุษา ลู่เด็นบุตร

 

 

                  

                    

 

 

         

 

 

 

 

       
   

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

       
   

 

 

                                                                                 

 

                                

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เข้าชม : 1386