[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 
 ผู้สูงอายุถือได้ว่าเป็นทรัพยากรของชาติที่มีคุณค่าทุกคนควรให้ความรักความเคารพ  และดูแลเอาใจใส่เนื่องจากเป็นผู้ที่สร้างประโยชน์แก่ ประเทศชาติมาก่อน  สามารถถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และวัฒนธรรมอันดีไปสู่ลูกหลาน   แต่ปัจจุบันผู้สูงอายุถูกทอดทิ้งจากบุตรหลานมากขึ้น การทำกิจวัตรและดูแลตัวเองในเรื่องของความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันมากขึ้น  ฉะนั้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวผู้สูงอายุควรได้รับความรู้ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยืนยาว การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความแตกต่างการดำเนินชีวิตในสมัยอดีตกับปัจจุบัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มเยาวชนกับกลุ่มผู้สูงอายุ และการดูแลตัวเองของผู้สูงอายุตามทัศนะอิสลาม  
                                           เข้าชม : 196