[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
วิสัยทัศน์
·         จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชนในรูปแบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในทุก ๆ ด้าน
·         จัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อภูมิปัญญาให้ชุมชน ให้มีความรู้  ความสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้
 
พันธกิจ
·            พัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาและประชาชนในทุก ๆ ด้าน
·            พัฒนาแหล่งการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างแหล่งการเรียนรู้
·            สร้างแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมให้มีศักยภาพสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนและเป็น
     แหล่งข้อมูลข่าวสาร
·            สนับสนุนและส่งเสริมกลุ่มวิชาระยะสั้น
·            ยกระดับการศึกษาประชากรวัยแรงตั้งแต่ ๑๕-๕๙ ปีเข้าชม : 291
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดนครราชสีมา
ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์ 0-4424-3350  0-4425-1039  0-4425-5895
โทรสาร  0-4425-8428 
ni_g@hotmail.com  nikorn@korat.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี