[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เนื้อหา : Download
หมวดหมู่ : ทดสอบหมวดหมู่
หัวข้อเรื่อง : ใบงาน/ใบความรู้ กศน.ตำบลอ่าวนาง ม.ต้น

อังคาร ที่ 24 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558


 
รายงานสรุปผลการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
  ทช21001 ทช21002 ทช21003 ทร21001 พค21001 พต21001 พท21001 พว21001 สค21001 สค21002 สค21003 อช21001 อช21002 อช21003 พท23018 พว03007 พว03008 สค03022 อช22006 อช22007 กิจกรรม วิชาบังคับ วิชาเลือก เกรดเฉลี่ย เกรดเฉลี่ยรวม
5412-00118-0 เด็กชายริณรดา  พรหมดวง                                   0/60                          2.5/68     /49                  2.5/69                            2/60    3/70                  30 7 6 2.50 2.65
5512-00050-6 นายวุฒิพงศ์  หยังกุล                           2/63            2/64          2.5/66                  2.5/65                    0/60                                                  100 14 0 2.17 1.91
5512-00222-9 นายสุรศักดิ์  สาระวารี   0/54          2.5/65    0/61            0/59            2/61                                                                            2/60                  30 6 3 2.11 1.78
5512-00225-6 นายรัฐพล  เริงสมุทร                         2.5/69            0/59                            2/63                                                          2.5/65                  23 7 3 2.40 1.89
5522-00084-8 นายจักรชรินทร์  ในสระ   2/62                            0/57    0/60                                                                                  1.5/57  2.5/65                  8 1 6 2.00 1.91
5522-00089-3 นายอรุณ  เอี่ยมสอาด           2/60          2.5/68                                                    2/61            0/60                            2/61  1.5/58                  27 8 6 2.07 2.20
5522-00148-9 นายเกียรติศักดิ์  บุญระเบียบ   0/53                                    2/63                                                                                          1.5/58                  135 4 3 1.78 1.62
5522-00160-3 นายอนิรุทธ์  สุข                                           0/60                          2.5/66    0/56                  2.5/66                          2.5/66                  0 4 3 2.50 2.34
5522-00162-1 นายฟูอามีน  บุตรแขก                                   1/53                                                                                                                          105 4 0 1.00 1.74
5522-00164-9 นายภูมิพัฒน์  ชิดจุ้ย                         2.5/67  2.5/65                            2/62                  2.5/69                                    2/60    3/72                  35 14 6 2.42 2.13
5522-00195-7 เด็กชายอรันต์  ภูชุ่มชื่น                                           0/58                                                                                    2/64    3/72                  152 0 6 2.50 2.46
5612-00161-8 นายศราวุธ  ชนะกุล                   3/73          2.5/69                                            0/60                                            2/64    3/72    2/60          100 6 8 2.50 2.08
5612-00164-5 นางสาวอุไร  ดำดี                                                                                 2.5/69                                          2.5/66  3.5/76                  159 1 6 2.92 3.24
5612-00169-0 นางสาวปวีณา  จิตรักษ์                                                                                 1.5/57                                          2.5/65    3/73                  119 1 6 2.57 2.30
5612-00170-2 นางสาวสุชีรา  วัฒนาธร                                                                                 1.5/57                                            2/61    3/70                  103 1 6 2.35 2.75
5612-00171-1 นายฮาซัน  หมีนุ้ย                                                                           2/64                                                                                  188 2 0 2.00 2.08
5612-00172-0 นางสาวอรยา  มาศโอสถ                                   0/57                                          2.5/68                                          2.5/65    3/72                  175 1 6 2.71 2.83
5612-00173-9 นายธีรศักดิ์  สายนุ้ย                         2.5/68                    2/62                             /44                                          1.5/55    3/72                  73 9 6 2.26 2.28
5612-00174-8 นายเอกรัตน์  สืบเหตุ                                                                                 2.5/65                                            2/61    3/73                  102 1 6 2.50 2.51
5612-00175-7 นางสาวพัชรี  คำสี                                                                                   3/71                                          2.5/65    3/74                  294 1 6 2.78 2.67
5612-00176-6 นายวศิน  ภู่ระหงษ์   1/52                                                          1.5/59            1/53    3/72          2.5/65                    1/53  2.5/67                  35 9 6 1.86 1.75
5612-00178-4 นายนนทกร  ลู่โชคอนันต์           0/54    2/62                                    0/56                    0/49                                            0/48    2/62                  13 2 3 2.00 1.43
5612-00182-3 นางสาววิยะดา  เหมหา                                                                                   3/70                                            2/62  3.5/77                  105 1 6 2.78 2.87
5612-00183-2 นายนพคุณ  ชำนาญสง                                                                                   2/61                                            2/60  2.5/68                  101 1 6 2.21 2.54
5612-00184-1 นางสาวทิพวรรณ  แก้วคชา                                                                                   2/61                                                                          151 1 0 2.00 2.54
5612-00203-5 นายเอกพล  สะมาน                         2.5/67                            0/60                    2/61                                          2.5/67  2.5/69                  114 6 6 2.45 2.27
5612-00212-9 นายวิรุณชัย  มาตย์บุตร                                   1/53    2/62                                    2/60                                            2/61  2.5/68                  106 9 6 1.83 2.11
5622-00153-0 นางสาวพัชรารัตน์  ชนะการ   0/58                            1/53                            2/61          1.5/57  2.5/67                                    1/53    2/61                  182 10 6 1.59 2.24
5622-00154-9 นายสรรชัย  อินทร์บุตร   3/71                            0/50                          1.5/59          1.5/56  2.5/65                                  1.5/58  2.5/68                  102 7 6 2.00 2.10
5622-00160-6 นายเอกวัชร์  พูลแก้ว 3.5/78                          2.5/69                          2.5/68          2.5/68  3.5/76                                  1.5/56    3/70                  199 11 6 2.58 2.91
5622-00161-5 นายวิชยุตม์  แจ่มศรี 3.5/78                            0/63                          2.5/65          3.5/75    3/73                                    2/64    3/73                  365 7 6 2.73 3.00
5622-00193-2 นายก้องเกียรติ  สืบเหตุ   2/61                            0/49                            0/54          1.5/58    2/62                                    1/52    2/62                  30 4 6 1.65 1.87
5712-00139-4 นายพีรพล  มือขุนทด   2/62                            0/50                            0/59            2/60  2.5/65                                    2/64  2.5/65                  0 4 6 2.25 2.20
5712-00140-6 นายอดิศักดิ์  สกุลหลัง    /40                             /40                             /40             /40     /40                                     /40     /40                  0 0 0 0.00 2.37
5712-00145-1 นายธนาพร  วรรณเดช   3/73                            2/64                          2.5/68             /50    0/61                                    2/61  3.5/78                  155 8 6 2.50 2.56
5712-00146-0 นางสาวอนัญญา  เพชรแพง   3/71                            0/62                            3/72          2.5/68  2.5/69                                  1.5/58    3/73                  338 7 6 2.53 2.65
5712-00147-9 นายวิโรจน์  ช่างเรือ   0/57                            0/49                            0/53          1.5/55  1.5/57                                  1.5/57  1.5/58                  5 3 6 1.50 1.76
5712-00152-7 นายทิชากร  สองเมือง 2.5/65                            0/40                            2/62          1.5/59    2/62                                    1/51    0/45                  15 7 3 1.70 1.93
5712-00153-6 นายวิธิสรรค์  ตันธิวุฒิ 3.5/78                          1.5/57                                            3/72                            3/73            2/60    3/72    2/63          0 6 11 2.38 2.71
5712-00154-5 นายพงศกร  ชัยศิริ   3/71                            2/61                            3/71          2.5/66    3/71                                    2/60    3/72                  55 11 6 2.55 2.71
5712-00156-3 นายธวัชชัย  กลายสุข 2.5/66                            2/60                          2.5/65            0/56  2.5/65                                    2/63    3/72                  63 10 6 2.37 2.37
5712-00157-2 นางสาววณิศา  สายดำ 2.5/66                            0/59                            0/58            0/61  2.5/67                                  1.5/56  2.5/65                  275 3 6 2.16 2.25
5712-00159-0 นายสหรัฐ  จิ๋วสกุล 2.5/67                            0/56                          2.5/66            0/62  2.5/65                                    2/62    3/72                  296 6 6 2.50 2.00
5712-00161-1 นายรัชชานนท์  ชัยศิริ                                                                                         3.5/75                    4/81    2/64  2.5/65    3/72    2/62  2.5/69  206 2 16 2.80 2.08
5712-00162-0 นางสาวทัศนีย์  สายวงศ์ 3.5/79                            2/63                            3/71          2.5/67  3.5/75                                    2/63  3.5/76                  159 11 6 2.73 2.65
5722-00202-6 นางสาวณัฐริกา  เชยมาลัย 3.5/79                          2.5/65                          2.5/69            3/70  3.5/77                                    2/64    3/72                  16 11 6 2.70 2.70
5722-00204-4 นางสาวเอ็นนา  คล่องสมุทร   3/73                            0/56                            0/61            2/61    3/74                                  1.5/58    3/73                  120 4 6 2.45 2.45
5722-00205-3 นายอดิสร  หนูพันธ์   4/82                            0/54                          2.5/67          1.5/58  2.5/68                                  1.5/58  2.5/68                  30 7 6 2.30 2.30
5722-00206-2 นายสุเมธ  บุญช่วย 3.5/77                            2/64                          2.5/68             /52  3.5/79                                  1.5/57  2.5/68                  30 10 6 2.37 2.37
5722-00207-1 นางสาวกัญญา  แสงสวย   4/85  3.5/0   1.5/0     3/72    3/0   3.5/0   2.5/0     3/0     2/0     3/73  2.5/67    4/0   2.5/65  2.5/66                                                  16 40 0 2.86 2.86
5722-00208-0 นายอดิศักดิ์  สมันหลี   0/51                            0/51                            1/53          1.5/55    1/53                                    0/47     /40                  8 6 0 1.08 1.08
5722-00209-9 นางสาวนันธมน  อักษรเวช   3/73                            0/60                            0/59          2.5/67  1.5/57                                     /49    3/73                  70 4 3 2.50 2.50
5722-00210-1 นายวีระยุทธ  สายนุ้ย   0/55                            0/61                            0/58          2.5/65  2.5/67                                  1.5/57  2.5/66                  16 3 6 2.16 2.16
5722-00211-0 นายจิรพรรฒิ์  แซ่ติว 3.5/75                            2/61                          2.5/69          2.5/66  2.5/69                                  2.5/67  2.5/65                  0 11 6 2.44 2.44
5722-00212-9 นายณัฐพงศ์  จันดี   2/63                            0/56                          2.5/67          2.5/66  2.5/69                                    2/60    3/70                  8 7 6 2.46 2.46
5722-00213-8 นายสุทธิ์ภัทร์  หมีนุ้ย    /0                              /50                             /0              /0      /0                                      /0      /0                   0 0 0 0.00 0.00
5722-00215-6 นางสาวปาริชาติ  สราคำ   3/73                            0/60                          2.5/67            2/63    3/73                                    2/62    3/70                  16 7 6 2.57 2.57
5722-00216-5 นายจีระศักดิ์  สมทัศน์   1/52                             /40                             /40             /40     /40                                     /40     /40                  33 1 0 1.00 1.00
5722-00217-4 นายพงษ์เพชร  ยวงโพธิ์    /0                              /0                              /0              /0      /0                                      /0      /0                   0 0 0 0.00 0.00
5722-00218-3 นางสาวดวงฤดี  ปราชะโต 2.5/67                            0/57                          2.5/69          2.5/67  2.5/68                                  1.5/56  2.5/68                  8 7 6 2.26 2.26
5722-00219-2 นายบรรจบ  รักสกุล   2/63                            0/48                          2.5/65          1.5/58    0/58                                  1.5/58    2/63                  30 5 6 1.95 1.95
5722-00220-4 นายศรายุทธ  เพียแก้ว    /49                             /45                             /40             /45     /45                                     /44     /40                  0 0 0 0.00 0.00
5722-00221-3 นายศักดิ์ชัย  กลายสุข   2/61                            0/51                            0/59             /48  2.5/67                                    1/53    2/64                  8 3 6 1.77 1.77
5722-00222-2 นายนัสรุต  บัวอินทร์   3/73                             /40                            3/71             /45    2/64                                  1.5/55  2.5/65                  8 6 6 2.33 2.33
5722-00223-1 นายวรวุฒิ  บุตรแขก 1.5/59                             /40                             /40             /40     /40                                     /40     /40                  33 1 0 1.50 1.50
5722-00224-0 เด็กชายอาซาน  เพ็งเทพ    /0                              /0                              /0              /0      /0                                      /0      /0                   0 0 0 0.00 0.00
5722-00225-9 นายเกรียงศักดิ์  บ่อหนา    /0                              /0                              /0              /0      /0                                      /0      /0                   0 0 0 0.00 0.00
5722-00226-8 นายไพโรจน์  สายนุ้ย 3.5/79                            0/57                          2.5/68            3/73  3.5/79                                  2.5/65    3/70                  180 7 6 2.88 2.88
5722-00227-7 เด็กหญิงจุรีย์พร  ชำนาญสง   3/74  2.5/0   2.5/0     3/73  2.5/0   1.5/0   2.5/0   1.5/0     2/0   2.5/69  2.5/69  2.5/0   2.5/66    2/63                                                  164 40 0 2.31 2.31
5722-00228-6 นายรุ่งรวิน  ทิณเสวก    /0                              /0                              /0              /0      /0                                      /0      /0                   0 0 0 0.00 0.00
5722-00230-7 นางสาวรัตนาภรณ์  บุตรหลี 2.5/69                            0/52                          2.5/65          2.5/65  2.5/67                                    2/60  2.5/68                  68 7 6 2.38 2.38
5722-00231-6 นางสาวสุดารัตน์  เด็นบาเส   3/73                          2.5/66                          3.5/76          2.5/65    4/80                                  2.5/69    3/72                  68 11 6 2.97 2.97
5722-00232-5 นายปริญญา  รู้รอบ   0/61                            2/62                            2/62            0/59    0/58                                  1.5/59  1.5/58                  16 7 6 1.76 1.76
5722-00233-4 นางสาวประภัสสร  โชติมาศ    /0                              /0                              /0              /0      /0                                      /0      /0                   0 0 0 0.00 0.00
5722-00234-3 นายธนกร  พินสุกรี   0/58                             /48                            2/64            2/64    0/60                                     /45    2/62                  162 4 3 2.00 2.00


เข้าชม : 516


ทดสอบหมวดหมู่ 5 อันดับล่าสุด

      ใบงาน/ใบความรู้ กศน.ตำบลอ่าวนาง ม.ต้น 24 / มี.ค. / 2558


 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่
กศน.ตำบลอ่าวนาง  อาคารเอนกประสงค์ 2  ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000
 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี