[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 ความเป็นมาของกศน.ตำบลอ่าวนาง 


ตอนที่ 1       ข้อมูลทั่วไป

        1.ชื่อ    กศน.ตำบลอ่าวนาง


          2.สถานที่ตั้ง  อาคารเอนกประสงค์ 2  ตำบลอ่าวนาง  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่
          โทร.0817251257     
         
E-mail :  nfe_com@hotmail.com

          3.ลักษณะอาคาร  เป็นเอกเทศ  อาคารปูน 2 ชั้น

          4.พื้นที่ใช้สอย ของกศน.ตำบล
          มีขนาด  กว้าง  2  ไร่

          5.หัวหน้า กศน.ตำบล  ชื่อ  นางสาวจิราภรณ์  ไฝจันทร์ 
          วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
          ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี
          โทร.0817251257     
         
E-mail :  nfe_com@hotmail.com

ตอนที่ 2  ข้อมูลการประเมิน

มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
1.อาคาร  สภาพเหมาะสม  มั่นคง  แข็งแรง  ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  

          มีอาคาร  สภาพเหมาะสม  มั่นคง  แข็งแรง  ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้   กศน.ตำบล  ตั้งอยู่พื้นที่ที่ประชาชนสามารถมาใช้บริการได้สะดวก  มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น  สวยงามทั้งภายในและภายนอก  มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพียงพอ  มีระบบสาธารณูปโภค เช่น  ไฟฟ้า  อินเทอร์เน็ต  คอมพิวเตอร์  มุมส่งเสริมการอ่าน  มุมสคบ.  มุมอาเซียน  มุมเศรษฐกิจพอเพียง  มุมแสดงรางวัลความภาคภูมิใจของ กศน.ตำบลอ่าวนาง                                     

กศน.ตำบลอ่าวนาง  (อาคารเอนกประสงค์ 2 ตำบลอ่าวนาง)   ภายในกศน.ตำบล มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพียงพอ

2.สื่อ  อุปกรณ์  ครุภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้

          1.มีสื่อการสอนและอุปกรณ์การเรียน  เช่น  แบบเรียน  คู่มือ ชุดการเรียนรู้คลอบคลุมทุกรายวิชาทั้งระดับประถม  มัธยมศึกษาตอนต้น  มัธยมศึกษาตอนปลาย

 
   

 

 

 


         
เข้าชม : 257
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่
กศน.ตำบลอ่าวนาง  อาคารเอนกประสงค์ 2  ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000
 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี