[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
การจัดการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง (ตุลาคม 2557 - 31 มีนาคม 2558)

ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม

ที่

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี
สถานที่
ที่จัดกิจกรรม

จำนวนเป้าหมายที่ระบุในโครงการ

(คน

จำนวนผู้รับบริการปีงบประมาณ 2558
(ต.ค.57  - มี.ค.58)

1.

กิจกรรมอบรมการทำบัญชีครัวเรือน

26 ธันวาคม 2557
ณ กศน.ตำบลอ่าวนาง

20

36

2.

กิจกรรมอบรมการทำบัญชีครัวเรือน

24-26 กุมภาพันธ์ 2558
หมู่ 3,4,5,6

10

16

3.

กิจกรรม คำสอนพ่อกับบ่อแก๊สของเรา

25 มีนาคม 2558
ศาลาเอนกประสงค์
หมู่ 6

20

20

รวม

50

72

 

งบประมาณ

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได้สถานศึกษา แผนงาน ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตที่ 4 ผู้รับการศึกษานอกระบบกิจกรรมการจัดการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวนงบ
การจัดการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นเงิน  
2,600.- บาท

งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง

งบประมาณคงเหลือ

4,000.-  บาท

2,600.- บาท

1,400.-

 

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่อยากให้มีเพิ่มเติม

     1.จัดกิจกรรมการจัดการศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง  และเน้นการนำไปสู่การปฏิบัติจริง
     2.สนับสนุนให้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของกศน.
     3.จัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย  เพื่อให้กิจกรรมที่จัดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปีงบประมาณ  2558

ที่

กิจกรรม/วิชา

สถานที่/ระยะเวลา

ที่ดำเนินการ/วิทยากร

ผู้รับบริการ

ผู้จบ

เป้า

ชาย

หญิง

รวม

1.

อบรมการทำบัญชีครัวเรือน

หมู่ 3,4,5 ตำบลอ่าวนาง
20 ส.ค.58

8

10

18

18

 

 

5

2.

กิจกรรมศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง

ไร่เทพพนมฟาร์ม
อำเภอเขาพนม
23 ก.ค.58

10

-

10

10

รวม

18

10

28

28



------------------------------------------------
รายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปีงบประมาณ 2559
กศน.ตำบลอ่าวนาง

             

 

รายงานผลการจัดกิจกรรมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ประจำปีงบประมาณ 2559  
(เมษายน - กันยายน 2559)

ผลการปฏิบัติงานด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปีงบประมาณ  2559

ที่

กิจกรรม/วิชา

สถานที่/ระยะเวลา

ที่ดำเนินการ/วิทยากร

ผู้รับบริการ

ผู้จบ

เป้า

ชาย

หญิง

รวม

1.

กิจกรรมอบรมการทำบัญชีครัวเรือน

13 มิถุนายน 2559
ณ กศน.ตำบลอ่าวนาง

17

13

30

30

8

รวม

17

13

30

30

8


ผลที่ได้รับ
                   ทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน มีความตระหนักถึงการนำหลักพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความเมตตา สามัคคี มีความรู้ความสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตครอบครัว และสร้างอาชีพให้มีรายได้ลดรายจ่าย ทำให้ความเป้นอยู่ในชีวิตดีขึ้น อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ปัญหา/อุปสรรค
       
1.พื้นที่ตำบลอ่าวนางเป็นพื้นที่ธุรกิจการท่องเที่ยว ประชาชนในพื้นที่จึงให้ความสนใจในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงน้อย
          2.ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย ไม่นิยมวิถีวีชีวิตแบบเกษตรกรรมและมีรายได้เข้ามาเป็นจำนวนมาก  ทำให้ไม่เห็นความสำคัญของการออม

 

 

 แนวทางการดำเนินงานครั้งต่อไป

          ในการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นตำบลอ่าวนาง  ต้องปรับกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับประสบการณ์ตรงและเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้และขยายผลสู่ครอบครัว ชุมชน สังคมได้ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 




เข้าชม : 132
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่
กศน.ตำบลอ่าวนาง  อาคารเอนกประสงค์ 2  ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่  81000
 

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี