[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

                                                                            ปรัชญา

                            คิดเป็น ทำเป็น เน้นคุณธรรม เพื่อเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                                                           วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยโดยสร้างความร่วมมือ ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ตลอด                                                                    ชีวิตอย่างมีความสุข “ทั่วถึง  ทุกที่  ทุกเวลา                       

                                                                                                พันธกิจ 

1.      มุ่งเน้นจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ  พัฒนาทักษะชีวิต พัฒนาสังคมและชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยใช้การระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการ 

2.      ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมดำเนินงานจัดการเรียนรู้และพัฒนาชุมชนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ

3.      ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสรสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ

4.       เร่งรัด  ส่งเสริม  สนับสนุนและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

5.      พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  เพื่อให้ผู้เรียน / ผู้รับบริการมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน / คุณภาพการศึกษา

6.      จัดการศึกษา  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย  ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง  ทุกเวลา  เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต  ร่วมกับการสร้างภูมิปัญญา
     ท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

7.      สร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษา   

8.       บริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนที่เหมาะเข้าชม : 172
 
 
กศน.ตำบลแหลมสัก หมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๑๐ โทร ๐๙๖ ๖๕๓๓๓๐๐ e-mail camel_110150@hotmail.com Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี