[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

สรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๙

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙)

 

 

 

 

 

 

นายวิโรจน์  อ้นชู

ครู กศน.ตำบลแหลมสัก

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออ่าวลึก

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ (๑-๕)

                                           บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออ่าวลึก

ที่..ศธ ๐๒๑๐.๑๗๐๘/..................                          วันที่............เดือน...มีนาคม.....พ.ศ.......๒๕๕๙.........

เรื่อง  ส่งสรุปผลการผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย (รอบแรก)

............................................................................................................................................................................

เรียน  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออ่าวลึก

ตามที่  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออ่าวลึก  ได้มอบหมายให้  ข้าพเจ้า  นายวิโรจน์  อ้นชู  ตำแหน่งครู กศน.ตำบลแหลมสัก ให้ดำเนินการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย   โดยมีกิจกรรมงานส่งเสริมการอ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  มุมส่งเสริมการอ่านที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล  ส่งเสริมการรู้หนังสือ  โดยใช้สื่อรถมินิโมบาย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือของชุมชนและงานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย นั้น

บัดนี้  ข้าพเจ้าได้ดำเนินการสรุปผลการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย เสร็จเรียบร้อยแล้ว   ตามเอกสารดังแนบ

                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                  

 

 

 

                                                              (นายวิโรจน์  อ้นชู)

                                                       ครู กศน.ตำบลแหลมสัก

 

 

 

 

 

 

ความเห็นผู้มีอำนาจ

........................................................

.......................................................

ลงชื่อ.............................................

(นายสุทธิพงษ์  วงษ์สุวรรณ)

ผอ.กศน.อำเภออ่าวลึก

 

 

 

                     การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสถิตโพธาราม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมรถมินิโมบายส่งเสริมการอ่านในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมสัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมรถมินิโมบาย

กศน.ตำบลแหลมสัก

  

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสถิตย์โพธาราม

 

รถมินิโมบายส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชนบ้านในใส

 

 

 

รถมินิโมบายส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชนบ้านแหลมสัก

 

หมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือบ้านในใส

 

หมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือบ้านสมิหลัง

 

หมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือบ้านแหลมสัก

 

  เข้าชม : 237
 
 
กศน.ตำบลแหลมสัก หมู่ที่ ๓ ตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๑๐ โทร ๐๙๖ ๖๕๓๓๓๐๐ e-mail camel_110150@hotmail.com Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี