[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

 

การดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน.

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552–2561) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นักศึกษาโดยส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ได้ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อให้มีความสามารถในการสื่อสาร คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมสามารถทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างเป็นกัลยาณมิตรและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงมีนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา กศน. จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา สถานศึกษาและชุมชน โดยกำหนดให้ดำเนินการจัดตั้งองค์กรนักศึกษา กศน. เพื่อทำหน้าที่ด้านการบริหารงานและเป็นศูนย์ประสานงานในการจัดกิจกรรมทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาและให้ถือว่าเป็นงานที่สำคัญซึ่งจะทำให้นักศึกษา กศน. ได้เรียนรู้ทั้งด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความรู้และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษานอกโรงเรียนและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป

องค์กรนักศึกษา กศน.ตำบลอ่าวลึกเหนือ

ที่

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง


นายธีระวัฒน์  กุลลิ่ม


ประธานกรรมการ

 งสาวชลธิดา  ส่งเสมอรองประธานกรรมการ

 


นางสาวพรทิพย์  ช่อผูก


เหรัญญิก

 


นางสาวกมลวรรณ สุขพัฒนกุล


กรรมการ

 


นายเฉลิมชัย  ศรีอำนาจ


กรรมการ

 


นางสาวกนกพร  เจริญกิจ


กรรมการ

 

นางสาวเจนจิรา  ศรีนาค

กรรมการ

 
นายธีระภัทร  จันทะวงษ์
กรรมการ

 


นายพนมพร  ดลรุ่ง


กรรมการ

 
นางสาวสุนิสา  ศรีอุดม
กรรมการและเลขานุการ

 

 เข้าชม : 1602
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออ่าวลึก
กศน.ตำบลอ่าวลึกเหนือ ตำบลอ่าวลึกเหนือ  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 086 2702319
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี