[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน

 

 

 

           การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน  คือ  การจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้และทักษะจากการศึกษาที่นักเรียนมีอยู่  หรือได้รับจาการเข้าร่วมกิจกรรม  กศน.  โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายใช้ชุมชนเป็นฐาน ในการพัฒนาการเรียนรู้และทุนทางสังคมเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
           การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยให้ประชาชน ชุมชน ร่วมกันรับผิดชอบและเห็นถึงความสำคัญในการฟื้นฟูพัฒนาสังคมและชุมชนของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ บูรณาการความรู้ ประสบการณ์ และทักษะอาชีพ เข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนโดยรวม ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ นำไปสู่สังคมที่เข้มแข็ง มีความเอื้ออาทรต่อกัน และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
           กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนมี 5 ด้าน คือ
               1. ด้านเศรษฐกิจ          - กิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
               2. ด้านการเมือง           - กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
               3. ด้านสังคม               - กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้
               4. ด้านสิ่งแวดล้อม        - กิจกรรมรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
               5. ด้านศิลปวัฒนธรรม    - กิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน


โครงการครอบครัวอบอุ่นใจ ห่างไกลยาเสพติด
ในระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2558
ณ ไอดินบูติครีสอร์ท ตำบลสองแพรก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
กศน.ตำบลอ่าวลึกเหนือ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ

  
รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2559
     

เข้าชม : 274
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออ่าวลึก
กศน.ตำบลอ่าวลึกเหนือ ตำบลอ่าวลึกเหนือ  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 086 2702319
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี