[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

ประวัติความเป็นมา

 ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลอ่าวลึกเหนือ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำจาน ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยใช้ศาลาหมู่บ้านเป็นที่ทำการ แต่ปัจจุบันได้ย้ายมาอยู่ที่ หมู่ที่ ๖ บ้านถ้ำเพชร เปิดทำการ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ โดยการสนับสนุนของผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ตำบลอ่าวลึกเหนือ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ และองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ

          ปัจจุบันศูนย์การเรียนชุมชนตำบลอ่าวลึกเหนือ ได้ยกระดับมาเป็น กศน.ตำบลอ่าวลึกเหนือ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการพิธีเปิดเมื่อ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ได้รับเกียรติจากนายวาสนา ระพือพล รองนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิด กศน.ตำบลอ่าวลึกเหนือ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ อาธิ นายอุทัศน์ บุญล้ำ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนายสุพจน์ มุริชุน นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จากจัดหางานจังหวัดกระบี่, นายสุริยนต์ ไร่ข้าว และนายสมถวิล ชุ่มคง จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกระบี่, นางสุภา เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำเพชร ครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านถ้ำเพชร,คณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนบ้านทุ่ง,  นายสัมพันธ์ พลเพชร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลางมิตรภาพที่ ๔๔,นายสุทธิพงษ์   วงษ์สุวรรณ  ผอ.กศน.อำเภอปลายพระยา  และบุคลากร กศน.อำเภอปลายพระยา, นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเขากลม, นายบัวไล แสนอุบล จากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงคลองยา, นายปรีดา สิงสม สมาชิกสภา อบต.อ่าวลึกเหนือ หมู่ที่ ๖, นายคำรณ เส็งดำ กำนันตำบลอ่าวลึกเหนือ, นายสุทธิ ศรีสุข ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ ตำบลอ่าวลึกเหนือ, หน่วยงานภาคีเครือข่าย นักศึกษาประชาชนทั่วไป

สภาพทั่วไปตำบลอ่าวลึกเหนือ

๑.   สภาพทั่วไป

      ตำบลอ่าวลึกเหนือ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ห่างจากอำเภออ่าวลึกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ ๙ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๖๘,๒๕๐ ไร่ หรือประมาณ ๑๐๙.๒ ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและตำบลใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ จดหมู่ที่ 6 ตำบลคีรีวง อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ เริ่มต้นแนว กึ่งกลางทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 4035 (อ่าวลึก - ปลายพระยา บริเวณพิกัด MK 756318 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงห้วยหินเพลิง บริเวณพิกัด MK 781322 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางถนนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก ถึง สันเขานุ้ยบริเวณพิกัด MK 792315 ไปทางทิศตะวันออก ถึงสันเขาทำบุญ บริเวณพิกัด MK 808311 ไป ทางทิศตะวันออก สิ้นสุดที่หลักเขต ในที่สหกรณ์นิคมอ่าวลึกระหว่างซอยที่ 7-8 บริเวณพิกัด MK 844304 รวม ระยะทางทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร

          ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลบ้านกลางและตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่โดยมีแนวเขตจาก

หลักเขต บริเวณปลายควนพาดช้าง บริเวณพิกัด MK 824248 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือถึงสันเขาวง บริเวณพิกัด MK 796262 ไปทางทิศตะวันตกถึงสันเขาชาย บริเวณพิกัด MK 758263 ไปทางทิศใต้ ตามแนวกึ่งสันเขาหน้ามันแดง ถึงสันเขาหนองตะเคียน บริเวณพิกัด MK 751248 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ผ่านทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (กระบี่ - พังงา) ที่บริเวณพิกัด MK 737230 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ สิ้นสุดที่หลักเขตบริเวณสันเขาช่องลม บริเวณพิกัด MK 708224 รวมระยะทางด้านทิศใต้ ประมาณ 15 กิโลเมตร
           ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตแสดงในที่ดิน ของสหกรณ์นิคมอ่าวลึก ระหว่างซอยที่ 7 - 8 บริเวณพิกัด MK 828256 สิ้นสุดที่หลักเขตบริเวณปลายควนพาดช้าง บริเวณพิกัด MK 824248 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 8 กิโลเมตร
           ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากหลักเขตบริเวณสันเขาช่องลม บริเวณพิกัด MK 708224 ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางสันเขาช่องลมตัดผ่านคลองน้ำตก (คลองอ่าวลึก) บริเวณพิกัด MK 714270 ไปทางทิศเหนือ ตัดผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4039 (อ่าวลึก - แหลมสัก) บริเวณพิกัด MK 719227 ไปทางทิศเหนือตัดผ่านถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 (กระบี่ - พังงา) บริเวณพิกัด MK 719279 ไปทางทิศเหนือตามแนวกึ่งกลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4035 (อ่าวลึก - พระแสง) บริเวณพิกัด MK 755318 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 9 กิโลเมตร

          ภูมิประเทศ

ประกอบด้วยภูเขา ที่ราบสูงระหว่างภูเขา และเนินสูงต่ำ ดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวและดินร่วนเหมาะแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เงาะ ทุเรียน มะพร้าวฯลฯ ลักษณะพื้นที่สามารถแบ่งได้ออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ

พื้นที่ราบสูง อยู่บริเวณทางทิศเหนือของตำบลบริเวณ หมู่ที่ ๓ ๔ ๕ ประมาณร้อยละ ๔๕ ของพื้นที่

พื้นที่ราบอยู่ทางทิศใต้ ของตำบลบริเวณหมู่ที่ ๑ ประมาณร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่พื้นที่ลูกคลื่นลอนตื้นลอนลึก ส่วนตอนเหนือของตำบลจะมีพื้นที่เป็นลูกคลื่นยกเว้นตอนใต้สุดจะมีสภาพพื้นที่แบบลูกคลื่นลอนลาดจนถึงค่อนข้างเรียบในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ๓ ๔ และหมู่ที่ ๕ มีประมาณร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่

เขตการปกครองหมู่บ้าน ครัวเรือนและประชากร

          ตำบลอ่าวลึกเหนือมีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๖ หมู่บ้าน มีจำนวนประชากรจำนวน ๖,๔๑๗ คน ซึ่งประชากรส่วนใหญ่พบว่า เป็นเพศชายมีจำนวน ๓,๒๔๘ คน เพศหญิงจำนวน ๓,๑๖๙ คน โดยในหมู่ที่ ๒ มีประชากรมากสุด รองลงมาเป็นหมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๕ ตามลำดับ ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๐.๘๑ ต่อปี

ตารางที่ ๑ ชื่อหมู่บ้านและจำนวนประชากร

หมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

หมู่ที่ ๑ บ้านในยวนแขก

นายคำรณย์  เส้งดำ

๖๓๒

๖๑๖

,๒๔๘

หมู่ที่ ๒ บ้านอ่าวลึกเหนือ

นายชุมพล ด้วงเกลี้ยง

๘๔๔

๘๖๒

,๗๐๖

หมู่ที่ ๓ บ้านน้ำจาน

นายวินัย  ช่วยชูกลิ่น

๕๔๑

๕๑๗

,๐๕๘

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองกก

นายสมพร  ด้วงเกลี้ยง

๔๒๖

๔๑๐

๘๓๖

หมู่ที่ ๕ บ้านหนองหวายพน

นายเมฆพจน์ รอดสง

๑๙๖

๒๑๘

๔๑๔

หมู่ที่ ๖ บ้านถ้ำเพชร

นายวาสนา ระพือพล

๕๘๖

๕๕๘

,๑๔๔

รวม

,๒๒๕

,๑๘๑

,๔๐๖

ความหนาแน่นประชากร/ตรม.จำนวนประชาชน/ตร.กม.

๕๘.๖๖

 

 

 

1.5 ด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

ตารางที่ ๒ ข้อมูลการรายการอุปกรณ์และบุคลากรการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

รายการ/ข้อมูล

จำนวนหน่วย

1.       รถยนต์บรรทุกน้ำ

2.       เครื่องสูบน้ำ ขนาด 5.5 แรงม้า

3.       พนักงานดับเพลิง

4.       อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.       ทีมกู้ภัย อบต.อ่าวลึกเหนือ

1 คัน

1 เครื่อง

5 นาย

63 นาย

1 ทีม

 

ที่มา : งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.อ่าวลึกเหนือ

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

     2.1 อาชีพ

          การประกอบอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกเหนือ จะประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง และอื่นๆ เช่น ค้าขาย  รับราชการ      

      2.2 หน่วยธุรกิจในเขต อบต.

             ธนาคาร  ๑ แห่ง คือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๒

             ปั๊มน้ำมันและก๊าซ ๖ แห่ง ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๑ จำนวน ๔ แห่ง และตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ ๒ จำนวน ๒ แห่ง  

             โรงงานอุตสาหกรรม  ๒  แห่ง  ตั้งอยู่  หมู่ที่  ๒  จำนวน  ๒  แห่ง

             ร้านค้า มีกระจายอยู่ทั่วทั้งตำบล  

3. สภาพทางสังคม

3.1 หน่วยการศึกษา

          ตารางที่ 3 ข้อมูลหน่วยการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ตำบล

ลำดับที่

ชื่อสถานศึกษา

ที่ตั้ง

สังกัด

จำนวน

1

โรงเรียนบ้านในยวน

หมู่ที่ 1

สพฐ.กบ.

113

2

โรงเรียนบ้านทุ่ง

หมู่ที่ 3

สพฐ.กบ.

59

3

โรงเรียนสหกรณ์นิคม 1

หมู่ที่ 3

สพฐ.กบ.

-

4

โรงเรียนบ้านถ้ำเพชร

หมู่ที่ 6

สพฐ.กบ.

43

5

ศูนย์พัฒนาเด็กเล้กบ้านหนองหวายพน

หมู่ที่ 5

อบต.

115

 

รวม

 

 

330

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

   - มัสยิด       แห่งที่ตั้งหมู่ที่  ๑

   - ศาลเจ้า  ๓  แห่งที่ตั้งหมู่ที่ ๒  และหมู่ที่ ๔

   -  สำนักสงฆ์  ๒  แห่งที่ตั้งหมู่ที่  ๓  และหมู่ที่  ๖

3.3 การสาธารณสุข

องค์กรภาคีด้านสาธารณสุขในเขตพื้นที่ตำบล

    - สถานีอนามัยประจำตำบล  ๑  แห่ง

    - ศูนย์บริการ สสมช.

    -  กลุ่มอสม.  จำนวน  ๖  กลุ่ม

4. การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม

5. การสื่อสารโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์ชั่วคราว  ๑ แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓

          - ศักยภาพเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อน ที่สามารถใช้งานได้  ๓  เครือข่าย ได้แก่  GSM , DTAC  และ  เครือข่าย Orange

6. สาธารณูปโภค

     - ร้อยละ ๙๕  มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน

     - ระบบประปาครอบคลุมทั้ง ๖ หมู่บ้าน

7. แหล่งเที่ยวในตำบล

            -  ถ้ำเพชร                         -   ถ้ำสระยวนทอง

            -  ถ้ำภูเล                           -   สวนสาธารณะหนองลึก         

8. กลุ่มมวลชน

1. กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต      จำนวน 5 กลุ่ม

2. กลุ่มสหกรณ์การเกษตร           จำนวน 1 แห่ง

3. กลุ่มแม่บ้าน                      จำนวน 6 กลุ่ม

4. กลุ่มยุวเกษตร                    จำนวน 6 กลุ่ม

5. กลุ่มแม่บ้านเกษตรหงส์สยาม    จำนวน 1 กลุ่ม

6. กลุ่ม อสม.                        จำนวน 6 กลุ่ม

7. กลุ่มแกะหนังตะลุง               จำนวน 1 กลุ่ม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตำบลอ่าวลึกเหนือ

ที่

ชื่อ  -  สกุล

อายุ

การศึกษา

ที่อยู่

ความสามารถ

1

นางประวิง สุวรรณสังข์

50

มศ. 6

หมู่ที่ 2 ต.อ่าวลึกเหนือ

นวดแผนไทย

2

นายมนัส หลานรอด

78

ป. 4

หมู่ที่ 2 ต.อ่าวลึกเหนือ

กลองยาว/แกะสลัก

3

นางอาภรณ์ ด้วงเกลี้ยง

59

ป. 4

หมู่ที่ 2 ต.อ่าวลึกเหนือ

ขนมไทย

4

นายอ่ำ หลินมา

78

ป. 4

หมู่ที่ 3 ต.อ่าวลึกเหนือ

มโนราห์

5

นายเพิ่ม สงวนนาม

75

ป. 4

หมู่ที่ 3 ต.อ่าวลึกเหนือ

จักรสาร

6

นางสุนีย์ เพ็ชรทับไทร

68

ป. 4

หมู่ที่ 3 ต.อ่าวลึกเหนือ

นวดแผนไทย

7

นายคิ่น เครือแบน

80

ป. 4

หมู่ที่ 3 ต.อ่าวลึกเหนือ

หมอไสยศาสตร์

8

นายริ่น แก้วเกลี้ยง

74

ป. 4

หมู่ที่ 4 ต.อ่าวลึกเหนือ

หมองู

9

นางกิ้มเสี้ยน โคกะทิง

78

ป. 4

หมู่ที่ 5 ต.อ่าวลึกเหนือ

แพทย์แผนไทย

10

นายวินัย มากนวล

67

ป. 6

หมู่ที่ 6 ต.อ่าวลึกเหนือ

สมุนไพร

วิทยากรวิชาชีพ  กศน.ตำบลอ่าวลึกเหนือ

 

ชื่อ  -  สกุล

อายุ

การศึกษา

ที่อยู่

ความสามารถ

1

นางสาวเนฐิกาญจน์ ดวงเกิด

37

ปริญญาตรี

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

คณิตศาสตร์

2

นางวรรณา  ขุนเสถียร

54

ม.ต้น

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ

3

นางแอ๋ว ศรีบริรักษ์

51

ป. 6

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ขนมไทย

4

นางอุบล เดชานุกูลกิจ

52

ป.6

อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

การทำข้าวหลาม/ห่อหมกเข้าชม : 918
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออ่าวลึก
กศน.ตำบลอ่าวลึกเหนือ ตำบลอ่าวลึกเหนือ  อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 086 2702319
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี