[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 
 
 
 
 
กศน.ตำบลเขาดิน ตั้งอยู่บนพื้นที่โรงเรียนบ้านช้างตาย
โดยพื้นที่ที่ดินดังกล่าวได้เป็นของ อบต.เขาดินเรียบร้อยแล้ว 
 
 
 
ทางอบต.เขาดิน. โดยนายกบุญภาศ ซื่อตรง
ได้อนุเคราะห์อาคารอเนกประสงค์เก่า ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน (กศน.ตำบลเขาดิน)
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนโดยตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการศึกษา
 
 
 
 
จึงได้มอบให้ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาแก่กศน.ตำบลเขาดินสืบไป
 
 
 
 
สภาพทางสังคม ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทั่วไป 
 
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
 
 
  
 
ตำบลเขาดิน
 
 
 
 
                   สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานตำบลเขาดินได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 เมื่อวันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก และได้ปรับขนาดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง เมื่อวันที่27มกราคม 2552 จนถึงปัจจุบัน1.1 ที่ตั้งและอาณาเขต ตำบลเขาดินมีอาณาเขตดังนี้ทิศเหนือ จดตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานีทิศตะวันออก จดตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีทิศตะวันตก จดตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ทิศใต้ จดตำบลพรุเตียว,ตำบลเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่1.2 พื้นที่ ตำบลเขาดินมีพื้นที่ประมาณ 110 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 64,375 ไร่1.3 ภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง 45% ที่ราบปานกลาง 40% และที่ราบต่ำที่สามารถทำนาได้ดีเพียง 10% พื้นที่เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม1.4 สภาพภูมิอากาศโดยส่วนใหญ่พื้นที่ตำบลเขาดินได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ส่งผลตรงต่อจำนวนหมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้าน 
 
             ตำบลเขาดิน  แบ่งอาณาเขตด้านการปกครองออกเป็นหมู่บ้าน   9  หมู่บ้าน   ประกอบด้วย
 
 
               หมู่ที่ 1 บ้านกอตง                   มี  นายประสพโชค  มรกต               เป็น   กำนัน
               หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว              มี  นายอำนาจ หาญชนะ                  เป็น   ผู้ใหญ่บ้าน
               หมู่ที่ 3 บ้านช้างตาย               มี  นายจรัส  กาสังข์                       เป็น    ผู้ใหญ่บ้าน
               หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งทับเชือก          มี  นายประทีป  ขันพระแสง             เป็น    ผู้ใหญ่บ้าน
               หมู่ที่ 5 บ้านทับพรุ                  มี  นายสมยศ   ขยายแก้ว               เป็น   ผู้ใหญ่บ้าน
               หมู่ที่ 6 บ้านยวนสาว               มี  นายวิรัตน์  ณ รินทร์                    เป็น   ผู้ใหญ่บ้าน
               หมู่ที่ 7 บ้านควนพน                มี  นายเดโช  ขยายแก้ว                  เป็น   ผู้ใหญ่บ้าน
               หมู่ที่ 8 บ้านควนม่วง               มี  นายไมตรี  ช่วยบำรุง                  เป็น    ผู้ใหญ่บ้าน
               หมู่ที่9 บ้านปากบางสร้าน         มี  นายวิโรจน์   แก้วประกอบ           เป็น    ผู้ใหญ่บ้าน
  
 
แผนที่ตำบลเขาดิน


 
 
พื้นที่ 
            จำนวนครัวเรือน ปี พ.ศ. 2561  ตำบลเขาดิน  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่  รวม  2,833 ครัวเรือน   มีพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 64,375  ไร่
 
                                      หมู่บ้านจำนวน                                                              จำนวนพื้นที่(ไร่)
 
                                    หมู่ที่1บ้านกอตง                                                                             5,625
                                    หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว                                                                       6,250
                                    หมู่ที่ 3 บ้านช้างตาย                                                                        8,750
                                    หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งทับเชือก                                                                   7,500
                                    หมู่ที่ 5 บ้านทับพรุ                                                                         11,875
                                    หมู่ที่ 6 บ้านยวนสาว                                                                        6,250
                                    หมู่ที่ 7 บ้านควนพน                                                                       11,250
                                    หมู่ที่ 8 บ้านควนม่วง                                                                        3,125
                                    หมู่ที่ 9 บ้านปากบางสร้าน                                                                3,750

                                                                                                                                  รวม  64,375
 

 ประชากร 
 
                   จำนวนประชากร พ.ศ. 2559 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ รวมทั้งหมด 8,696 คน  ชาย  4,337 คน หญิง  4,359 คน         จำแนกเป็นหมู่บ้าน  ดังนี้
 
 หมู่บ้าน/ประชากร                 จำนวนครัวเรือน                  ทั้งหมด (คน)                           ชาย (คน)                      หญิง (คน)   
    หมู่ที่ 1 บ้านกอตง                                   616                                         1,233                                          580                                        653
    หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว                              391                                          1,294                                          654                                        640
    หมู่ที่ 3 บ้านช้างตาย                               484                                          1,342                                          677                                        665                     
   หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งทับเชือก                           260                                             793                                          400                                        393
   หมู่ที่ 5 บ้านทับพรุ                                   310                                             801                                          392                                        409
   หมู่ที่ 6 บ้านยวนสาว                                228                                             826                                          415                                        411
   หมู่ที่ 7 บ้านควนพน                                 327                                            779                                           398                                        381
   หมู่ที่ 8 บ้านควนม่วง                                 289                                           990                                            489                                       501
   หมู่ที่ 9 บ้านปากบางสร้าน                         174                                           638                                            332                                        306
 
อาคารกศน.ตำบลเขาดิน
 ทางอบต.อนุเคราะห์ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ตั้งแต่ 2557


25622563
เข้าชม : 2825
 
 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่
กศน.ตำบลเขาดิน  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่  โทรศัพท์ 0952729186 / 0612173473 
โทรสาร  075689252  Ksn_kaodin2557
@hotmail.com   Yaiann@hotmail.com
Anisara2517@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี