[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

คณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.ตำบลเขาดิน

๑. นายบุญภาศ  ซื่อตรง     ประธานกรรมการ
๒. นายประทีป ขัยพระแสง   รองประธานกรรมการ
๓. นายไ
มตรี ช่วยบำรุง      กรรมการ
๔. นายมนตรี  ศรีจันทร์     กรรมการ
๕. นาย
อนุวัตร  กลับส่ง     กรรมการ
๖. นายอำนาจ  หาญชนะ    กรรมการ

๗.
นายวิรัตน์ ณ รินทร์       กรรมการ
๘. 
นายสมยศ ขยายแก้ว      กรรมการ
๙. นายเดโช  ขยายแก้ว     กรรมการ
๑๐.นายวิโรจน์ แก้วประกอบ   กรรมการ
๑๑.นางพรสุข กลับส่ง ณ พัทลุง กรรมการ
๑๒.นางอมรรัตน์ หิรัญรุจี       กรรมการ
๑๓.นายวิระพรรณ์  นวลศิริ     กรรมการ
๑๔.นางอนิสรา แสงศรี.  กรรมการและเลขานุการ

 
เข้าชม : 512
 
 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่
กศน.ตำบลเขาดิน  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่  โทรศัพท์ 0952729186 / 0612173473 
โทรสาร  075689252  Ksn_kaodin2557
@hotmail.com   Yaiann@hotmail.com
Anisara2517@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี