[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต    
 
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมความรู้ ความสามารถของบุคคลเพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้มีความสุขตามสภาพและความสงบสุข ความปลอดภัยในสังคม ศูนย์การเรียนชุมชนได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผน กศน.ตำบลเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตซึ่งการจัดกิจกรรมได้ทำการสำรวจปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนเพื่อการจัดกิจกรรมจะได้จัดให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย/ปัญหาความต้องการของชุมชนโดยได้ดำเนินการออกสำรวจปัญหาและทำประชาคมหมู่บ้าน   โดยเน้นทักษะชีวิตพื้นฐานที่จำเป็น ด้าน คือ
1. ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคภัย ฯลฯ
2. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนการจราจร ฯลฯ
3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ ทำนุบำรุง ฯลฯ
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการจัดกิจกรรมใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ให้กลุ่มเป้าหมายได้ฝึกคิด วิเคราะห์ ปฏิบัติ และการแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยจัดในรูปแบบกลุ่มสนใจ  

________________________________________________________________________________________________________________
การจัดกิจกรรมการศึกษาพัฒนาทักษะชีวิตให้กับกลุ่มเป้าหมาย ศรช.คลองทรายขาว
กิจกรรมทักษะชีวิตให้ความรู้โรคมะเร็งเต้านม
 คลิกดูรายละเอียด
 
      กิจกรรมทักษะชีวิต นักศึกษา ศรช.คลองทรายขาว ร่วมรณรงค์โรคไข้เลือดออก
บริเวณหาดอ่าวนาง 

  
  
  

เข้าชม : 333
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศรช.ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่
หมู่ 6 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 092-8018631
may090090@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี