[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
 
      ระวัติทั่วไป

         1. ชื่อ   ศรช.คลองทรายขาว
         2. สถานที่ตั้ง  อาคารเอนกประสงค์ 1 หมู่ 6 บ้านคลองทรายขาว  ตำบลอ่าวนาง  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่
            โทร.0817251257      

         3. ลักษณะอาคาร  เป็นเอกเทศ  อาคารปูน 1 ชั้น
         4. พื้นที่ใช้สอย ของศรช.ตำบลมีขนาด  กว้าง  2  ไร่
         5. หัวหน้า ศรช.คลองทรายขาว ชื่อ ว่าที่ ร.ต.ฤทธา ภารา  
            วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต  สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา
            มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
            โทร.0911658997     
            E-mail :  billrittha@gmail.com

สภาพอาคารอยู่ในสภาพเหมาะสม มั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย

          ด้านการบริหารจัดการ
อาคาร  สภาพเหมาะสม  มั่นคง  แข็งแรง  ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้  มีอาคาร  สภาพเหมาะสม  มั่นคง  แข็งแรง  ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้   ศรช.คลองทรายขาว  ตั้งอยู่พื้นที่ที่ประชาชนสามารถมาใช้บริการได้สะดวก  มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น  สวยงามทั้งภายในและภายนอก  มีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพียงพอ มีระบบสาธารณูปโภค  
 
                   
    

 การจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงามทั้งภายในและภายนอก

ศรช.คลองทรายขาว มีสถานที่ที่ใช้ในการทำกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในมีโต๊ะ เก้าอี้ อย่างเพียงพอและทั่วถึง ครูร่วมกับนักศึกษา ดำเนินการพัฒนา กศน.ตำบลโดยการจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาด ร่มรื่น สวยงามทั้งภายในและภายนอก โดยการร่วมกันจัดภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณอาคาร

  

พื้นที่การใช้สอยในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เพียงพอ

ศรช.คลองทรายขาว ดำเนินการจัดการเรียนรู้งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีพื้นที่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ใช้เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม การศึกษาต่อเนื่อง และใช้เป็นสถานที่ในการจัดประชุมและจัดกิจกรรมทางการศึกษา  เช่น กิจกรรมสอนภาษาอิสลาม , สอนภาษาอาหรับ , สอนคุรุสัมพันธ์ , งานเลี้ยง ฯลฯ ของคนในชุมชน


 

 สถานที่มีความเป็นสัดส่วน หรือมีความเป็นเอกเทศ

ศรช.คลองทรายขาว มีความเป็นเอกเทศในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน

สถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ประชาชนสามารถมาใช้บริการได้สะดวก

ศรช.คลองทรายขาว  ตั้งอยู่ ณ อาคารเอนกประสงค์มัสยิดคลองทรายขาว บ้านคลองทรายขาว  ตำบลอ่าวนาง  ซึ่งเป็นศูนย์กลางของตำบลและอยู่ใกล้สถานที่สำคัญได้แก่ มัสยิดบ้านคลองทรายขาว ซึ่งเป็นศูนย์รวมของประชาชนในชุมชนบ้านคลองทรายขาว  เส้นทางคมนาคมสะดวก ประชาชนสามารถใช้บริการได้

  เข้าชม : 315
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ศรช.ตำบลอ่าวนาง จังหวัดกระบี่
หมู่ 6 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ 092-8018631
may090090@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี