[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

องค์กรนักศึกษา ศรช.บ้านนาออก

๑. นายอดิศักดิ์    ไกรบุตร                      ประธานกรรมการ

๒. นางสาวภัสนันท์   อุปมา                    รองประธานกรรมการ

๓. นางสาวนุจรี  มาศโอสถ                    เลขานุการ

๔. นางสาวนันทษา  นาคสวาสดิ์              การเงินบัญชี

๕  นางสาวจุลาลักษณ์  อักษรกลิ่น           ปฏิคม      

๖. นางสาวณัฐฐาภรณ์  ไร่ใหญ่              ประชาสัมพันธ์

๗. นายอนุพล  จ่าบุตร                       กิจกรรมนักศึกษา

๘. นายทศพล  เงินยวง                      กรรมการ

๙. นายวิโรจน์  หวังสง่า                      กรรมการ

๑๐. นางสาวสุดารัตน์  อาดหาญ             กรรมการ

๑๑. นางสาวรินนี่  โสหัส                     กรรมการ

๑๒. นางวรรณา   ชูช่วย                    กรรมการและเลขานุการ


1.          

 เข้าชม : 388
 
 
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาออก ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
ถนนสาย ๑,๖,๗ บ้านนาออก ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ ๐๙๘-๖๗๑๒๕๙๐ ,๐๘๔-๘๔๙๔๗๘๙
  Kongkaewsri@hotmail.com  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี