[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

 

                    การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

หลักการ
            1. ยึดกรอบความคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เป็นสาระหลักในการดำเนินงาน
            2. ใช้กระบวนการจัดการความรู้เป็นวิธีการในการสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้
            3. ใช้ชุมชนเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ ทั้งระดับตัวบุคคล และระดับชุมชน
            4. ยึดแนวการทำงานโดยใช้การประสานเครือข่ายในพื้นที่
            5. ให้ความสำคัญกับบทบาทของครู กศน. ในการเป็นผู้จัดการเรียนรู้ในชุมชนโดยเน้นเป็นการจัดกิจกรรมใหม่
            6. บริหารโดยครู กศน. เป็นเจ้าภาพ ชุมชนเป็นเจ้าของ เครือข่ายเป็นเจ้ามือ

วัตถุประสงค์
            1. เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาและบุคลากรสามารถนำปรัชญาไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กร บริหารการศึกษา และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมของแต่ละพื้นที่สู่การดำรงชีวิตของผู้เรียน ตลอดถึงครอบครัวและชุมชน
            2. เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้การศึกษา
นอกโรงเรียน
            3. เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
            4. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันพระราช
สมภพ 80 พรรษา

แนวทางการดำเนินงาน
ในการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน โดยกระบวนการ กศน. มีแนวทางดังนี้
            1. พัฒนาบุคลากร กศน. ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติเกี่ยวกับการดำเนินการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน และสามารถนำสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
            2. พัฒนาสถานศึกษา องค์กรทุกระดับให้สามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
            3. สามารถบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการเรียนรู้ทุกหลักสูตร กศน.
ทั้งหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน บูรณาการในหลักสูตรวิชาชีพ ทักษะชีวิต
            4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย เช่น เรียนรู้จากภูมิปัญญา ปราชญ์ ศึกษาตามโครงการพระราชดำริที่ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จนสามารถนำสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

เป้าหมาย
            ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกัน ความรอบรู้และความมีคุณภาพ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
            1. ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตดังนี้
                        1.1 ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
                        1.2 ส่งเสริมให้มีทักษะการพัฒนาร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง
                        1.3 ส่งเสริมให้มีความประพฤติที่ดีและสร้างสรรค์
                        1.4 ลดละเลิกอบายมุข
                        1.5 ทำกินทำใช้ในครัวเรือน
                        1.6 แสวงหารายได้เสริม
                        1.7 มีการออมในครอบครัว
            2. วิถีชีวิตชุมชน มีดังนี้
                        2.1 ชุมชนมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน
                        2.2 แสวงหาสิ่งทดแทนและเพิ่มทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
            3. สังคมคุณธรรม มีดังนี้
                        3.1 มีวินัยในการดำเนินชีวิต พึ่งพาตนเองได้ สามารถยังประโยชน์ผู้อื่น
                        3.2 มีความซื่อสัตย์ อดทน อดออม มีเหตุผล ทำงานกลุ่มได้
                        3.3 รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
                        3.4 รู้จักใช้ทุนและแสวงหาทุนทางสังคม 


       
เข้าชม : 156
 
 
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาออก ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
ถนนสาย ๑,๖,๗ บ้านนาออก ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ ๐๙๘-๖๗๑๒๕๙๐ ,๐๘๔-๘๔๙๔๗๘๙
  Kongkaewsri@hotmail.com  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี