[x] ปิดหน้าต่างนี้
  

 

ทำเนียบบ้านหนังสือชุมชน

      ที่มา โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ จัดขึ้นตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยเห็นชอบให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติ กำหนดให้วันที่ ๒ เมษายนของทุกปีเป็นวันรักการอ่าน และกำหนดให้ พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๖๑ เป็นทศวรรษแห่งการอ่าน ซึ่ง ศธ.โดย กศน.ในฐานะเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน ได้กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการอ่านเพื่อขับเคลื่อน ๓ ยุทธศาสตร์หลัก  ได้แก่  การพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถในการอ่าน   การพัฒนาคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน และการสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในการอ่านให้ยั่งยืน ซึ่งโครงการ  บ้านหนังสือชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยจัดตั้งบ้านหนังสือชุมชนให้เป็นธนาคารความรู้ใกล้บ้าน และมีข้อมูลข่าวสารใกล้ตัวให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย
         ทั้งนี้ ทำเลของการจัดตั้งบ้านหนังสือชุมชนจะต้องอยู่ศูนย์กลางของหมู่บ้าน เช่น ร้านกาแฟ ร้านน้ำชา ร้านค้า บ้านผู้มีจิตศรัทธา บ้านผู้นำชุมชน อาคารอเนกประสงค์ ศาลากลางบ้าน สหกรณ์ประจำหมู่บ้าน โดยมีอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน เป็นผู้ที่มีจิตอาสาช่วยเหลืองานส่งเสริมการอ่าน รักการอ่าน และมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านนั้นๆ

       โครงการบ้านหนังสือชุมชนในช่วงแรก มีเป้าหมายจัดตั้งบ้านหนังสือชุมชนรวม ๔๑,๘๐๐ แห่งจาก ๘๐,๐๐๐ หมู่บ้านทั่วประเทศ แบ่งเป็น พื้นที่ปกติ ๔๐,๐๐๐ แห่ง และพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอของจังหวัดสงขลาอีก ๑,๘๐๐ แห่ง รวมทั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ๘๗ แห่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่าน เปิดโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้านได้มีหนังสืออ่านมากขึ้นได้เลือกอ่านตามความต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งจัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ ก่อให้เกิดประโยชน์จากการอ่าน เกิดรายได้ และส่งเสริมความรู้ด้านการประกอบอาชีพ เช่น การอ่านหนังสือธรรมะ มีกิจกรรมนั่งวิปัสสนา นั่งสมาธิ หนังสือสิ่งประดิษฐ์ มีกิจกรรมสร้างรายได้จากการทำสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น

              ตำบลเหนือคลอง มีบ้านหนังสือชุมชนทั้งหมด ๒ แห่ง ดังนี้

๑. ชุมชนบนควน  ม.๒ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จังหวัดกระบี่

๒. บ้านนาออก  ม.๖ ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จังหวัดกระบี่
 

หมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชน
 

 ส่งเสริมการอ่าน ณ อบต.เหนือคลอง

 

ครอบครัวนักอ่าน บ้านนาออก


 


ส่งเสริมการอ่านด้วยรถมินิโมบาย

      

 

                   

ส่งเสริมการอ่าน  ณ ศพด.บ้านไร่ใหญ่


   


 เข้าชม : 176
 
 
ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาออก ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 
ถนนสาย ๑,๖,๗ บ้านนาออก ตำบลเหนือคลอง  อำเภอเหนือคลอง  จังหวัดกระบี่ โทรศัพท์ ๐๙๘-๖๗๑๒๕๙๐ ,๐๘๔-๘๔๙๔๗๘๙
  Kongkaewsri@hotmail.com  
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี