[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 
 

 

                                    สภาพทั่วไปของตำบลพรุเตียว

                   ประวัติความเป็นมาและการจัดตั้ง

 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งเป็นตำบลพรุเตียวเมื่อปี พ.ศ.2513

โดยแบ่งแยกจากตำบลเขาพนม  มีจำนวน 4 หมู่บ้าน   ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านพรุเตียวใน หมู่ที่ 2  บ้านพรุเตียวนอก หมู่ที่ 3 บ้านบางเหรียง และ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งปรือ และแบ่งแยกจากตำบลเขาดิน จำนวน 2 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลาง และ หมู่ที่ 6 บ้านควนออก โดยมีนายรื่น คล้ายบุตร เป็นกำนันคนแรกของตำบลพรุเตียว และปัจจุบันตำบลพรุเตียวมีหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว จำนวน 10 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

 

 หมู่ที่ 1 บ้านพรุเตียวใน                    นายอุดร ชูค้ำ                               เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่ 2 บ้านพรุเตียวนอก                 นายไชยยุทธ  ทองสัมฤทธิ์          เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่ 3 บ้านบางเหรียง                     นายศิลชัย พลเดช                       เป็นกำนัน

 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งปรือ                          นายจ้วน เมืองพรหม                 เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลาง                      นายสมศักดิ์ คงมาก                   เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่ 6 บ้านควนออก                       นายตรีรัตน์ ราชกิจจา                เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่ 7 บ้านลานควาย                      นายนิคม หนูรักษา                    เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่ 8 บ้านเขาประ                         นายสมยศ ฉิ่นฉิ้ว                      เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่ 9 บ้านวังน้ำเย็น                      นายประเสริฐ  ศรีวิเชียร            เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 หมู่ที่ 10 บ้านพรเจริญ                      นายจุฬา  รำเภย                        เป็นผู้ใหญ่บ้าน

 

เมื่อปี พ.ศ.2538 มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นจากสภาตำบลพรุเตียว ได้

ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล พรุเตียว เมื่อวันที่มีนาคม 2539

                       

 

 

 

 

 

 สภาพทั่วไปของตำบลพรุเตียว

 

ลักษณะทางกายภาพ

ตำบลพรุเตียวเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ มีพื้นที่ตั้งอยู่ทาง

ทิศตะวันออกของอำเภอเขาพนม ซึ่งมีระยะทางห่างจากอำเภอเขาพนม ประมาณ กิโลเมตร   เส้นทางคมนาคมสายหลักใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4165     สายเขาพนมทุ่งใหญ่ และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

 

ทิศเหนือ                            จรด                  ตำบลเขาดิน     อำเภอเขาพนม     จังหวัดกระบี่

ทิศใต้                                 จรด                  ตำบลห้วยยูง   อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

ทิศตะวันออก                    จรด                  ตำบลสินปุน    อำเภอเขาพนม     จังหวัดกระบี่

ทิศตะวันตก                      จรด                  ตำบลเขาพนม   อำเภอเขาพนม    จังหวัดกระบี่

เนื้อที่ 

ตำบลพรุเตียว มีเนื้อที่ประมาณ   144   ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ    90,000   ไร่

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศตำบลพรุเตียว มีสภาพพื้นที่เป็นเนินเขาสลับพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะแก่

การประกอบอาชีพการเกษตรกรรม ได้แก่ สวนยางพารา ปาล์มน้ำมันและไม้ผลต่าง ๆ มีพื้นที่บางส่วนเป็นป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ แต่ในบางพื้นที่ถูกบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าไปบ้างแล้ว สายน้ำที่สำคัญที่ไหลผ่านตำบลพรุเตียว   มีดังนี้

 

              คลองตอเคี่ยม                                    ไหลผ่านหมู่ที่ 1, 2 และ หมู่ที่ 5

คลองทรายขาว                                  ไหลผ่านหมู่ที่ 3, 4, 7, 2, 1, 5 และหมู่ที่ 10

คลองบางเหรียง                                 ไหลผ่านหมู่ที่ 3, 9 และหมู่ที่ 10

คลองทับครัว                                     ไหลผ่านหมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

                              จำนวนหมู่บ้าน  

ในเขตพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว มีจำนวน 10 หมู่บ้าน

ประกอบด้วย

              หมู่ที่ 1                                     บ้านพรุเตียว

หมู่ที่ 2                                     บ้านพรุเตียว

หมู่ที่ 3                                     บ้านบางเหรียง

หมู่ที่ 4                                     บ้านทุ่งปรือ 

หมู่ที่ 5                                     บ้านโคกกลาง 

หมู่ที่ 6                                     บ้านควนออก 

หมู่ที่ 7                                     บ้านลานควาย 

หมู่ที่ 8                                     บ้านเขาประ 

หมู่ที่ 9                                     บ้านวังน้ำเย็น 

หมู่ที่ 10                                   บ้านพรเจริญ 

                               จำนวนประชากร

                                ตำบลพรุเตียว   อำเภอเขาพนม   จังหวัดกระบี่   มีประชากรทั้งหมด 8,889 คน เป็นประชากรชาย 4,501 คน และประชากรหญิง 4,388  คน   

                                    อาชีพ  

                                สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรได้แก่ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และสวนผลไม้

                           ลักษณะทางภูมิอากาศ

                               ลักษณะทั่วไปของภูมิอากาศของตำบลพรุเตียว จัดอยู่ในประเภทที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันออก   เฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฤดูกาล 2 ฤดู คือ                     ฤดูร้อน ช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - เดือน  พฤษภาคม

                            ฤดูฝน    ช่วงเดือน มิถุนายน   - เดือน  มกราคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      การเดินทาง

ทางรถยนต์ เส้นทางเริ่มต้นจากจังหวัดกระบี่ โดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดิน

สายกระบี่เหนือคลอง ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ผ่านสามแยกเหนือคลอง ใช้เส้นทางสายเหนือคลอง - ชัยบุรี ระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร ผ่านสามแยกอำเภอเขาพนม โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4165 สายเขาพนม-ทุ่งใหญ่ ถึงตำบลพรุเตียว ระยะทาง 7 กิโลเมตร

 

                           ข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

             การพัฒนาตำบลพรุเตียว จะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพและลักษณะทางกายภาพ การปรับปรุงพื้นที่และการก่อสร้างสาธารณูปการ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ และส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เสริม เป็นพื้นฐานของการเอื้ออำนวยให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานมีดังนี้

 

                              การคมนาคม

                การคมนาคม   เส้นทางคมนาคมในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว มีดังนี้

¹      ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4165 สายเขาพนม ทุ่งใหญ่ ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ 2 , 3 , 9 และ 10 เป็นถนนลาดยางตลอดสาย

¹      ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 4073 สายบ้านห้วยเสียด พรุเตียว ระยะทางประมาณ 6,350 เมตร ผ่านหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 5 เป็นถนนลาดยางตลอดสาย

¹      ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 4165 สายพรุเตียว เขาประ ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ผ่าน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 8 เป็นถนนลาดยางบางส่วน

¹      ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 4165 สายพรุเตียว บกห้อง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ผ่าน หมู่ที่ 10 เป็นถนนลาดยางตลอดสาย

¹      ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 4165 สายบางเหรียง โคกยาง ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 เป็นถนนลาดยางตลอดสาย

¹      ถนนแยกทางหลวงหมายเลข 4165 สายบางเหรียง วังน้ำเย็น ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ผ่านหมู่ที่ 9 เป็นถนนลูกรังตลอดสาย

นอกจากนี้ ภายในตำบลพรุเตียวมีเส้นทางคมนาคมที่เป็นถนนลูกรังที่ใช้สัญจรไปมาในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านที่มีเขตติดต่อกัน และเป็นเส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร

 

 

 

การโทรคมนาคม

¹ ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                  จำนวน   7    แห่ง

¹ ที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต                          จำนวน   1    แห่ง

                                การไฟฟ้า

¹                      มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน 

                                                   

                                      ข้อมูลพื้นฐานทางด้านสังคม

                                การศึกษา 

                ข้อมูลสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลพรุเตียว รายละเอียดดังนี้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การประถมศึกษาแห่งชาติ) จำนวน 4 แห่ง คือ

 

                                             โรงเรียนบ้านโคกกลาง

                                             โรงเรียนวัดพรุเตียว

                                             โรงเรียนบ้านบางเหรียง

                                             โรงเรียนบ้านทุ่งปรือ

 

                               สถาบันและองค์กรทางศาสนา

¹ วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน  3   แห่ง

¹ มัสยิด จำนวน – แห่ง

 

                               การสาธารณสุข

              ¹ โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด - เตียง - แห่ง

                 สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน 1 แห่ง

                 สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง

              ¹ ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 2 แห่ง

   ¹ อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

              ¹ ศูนย์ ศสมช. จำนวน 10 แห่ง

 

                 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

              ¹ หน่วยบริการตำรวจชุมชน 1 แห่ง

 

 

                                                   ข้อมูลพื้นฐานด้านการเมืองการบริหาร

                               สภาพด้านการเมืองการบริหาร

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพรุเตียว โดยมีฝ่ายบริหาร คือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน คน และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 คน โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้แต่งตั้ง เพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในการบริหารกิจการของ

องค์การบริหารส่วนตำบล และกำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารการพัฒนาท้องถิ่น และการให้การบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

        

ลักษณะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

การบริหารโดยถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง ความพอใจสูงสุดของประชาชน คือ

เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบล

ความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นตัวกำหนด

ทิศทางในการให้การบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้บริหารระดับสูง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล คณะผู้บริหาร หรือหัวหน้า

ส่วนราชการ คอยอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนตลอดเวลา

การสร้างความสุจริต โปร่งใสในการบริการ โดยการจัดสำนักงานลักษณะเปิด

มองเห็นการทำงานได้ทุกแผนก ทุกส่วนราชการ ประชาชนเข้ามาติดต่อได้ทุกทาง

ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีส่วนร่วมในการบริหารของ

องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย ประชาคมหมู่บ้าน ตำบล กรรมการหมู่บ้าน ตำบล กลุ่มแม่บ้าน อสม.กรรมการศูนย์เยาวชน และองค์กรเอกชนต่างๆ เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลยึดหลักการบริหาร GOOD GOVERMANCE คือ

แนวทางการบริหารงานแบบโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีคุณธรรม เน้นการมีส่วนร่วม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตำบลพรุเตียวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาประกอบด้วยป่าไม้และ

เนินเขา จึงมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญหลายสายภายในตำบลพรุเตียว ซึ่งเป็นแหล่งน้ำ

ตามธรรมชาติที่ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรในตำบลพรุเตียว สำหรับแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของตำบลพรุเตียว ประกอบด้วย

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

            ตำบลพรุเตียวมีแหล่งน้ำธรรมชาติ   ลำคลอง  ลำห้วย  ดังนี้

                                    คลองทรายขาว

                                   คลองยางเจาะ

                                 คลองน้ำแดง

                                คลองตอเคี่ยม

                                      คลองทับครัว

                            ห้วยผักบุ้ง

                           ห้วยเป้า

                         ห้วยรากไม้

                              หนองสองตอน

                              หนองจิก

                              หนองปลักช้าง

                             หนองล้างกระดูก

                             หนองพี

                             หนองต้นตอ

                             หนองน้ำแดง

                             หนองผักฉีด

                             หนองชุมแสง

                             หนองหญ้าปล้อง

                             หนองปรือ

 

 

 

 

 

ศักยภาพของตำบลพรุเตียว

 

ศักยภาพในตำบล

 

เงินทุนภายในหมู่บ้าน

¹กองทุนหมู่บ

ฃฃฃฃฃฃฃ น   จำนวน 10 กองทุน

¹โครงการแก้ไ    ปัญหาความยากจน  จำนวน 4 หมู่บ้าน

  ¹กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 10 หมู่บ้าน

 

                                                ภูมิปัญญาท้องถิ่น

มโนราห์

  การจักสานไม้ไผ่

การทำขนมโบราณ

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคต่อการพัฒนา       

ตำบลพรุเตียวได้วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค

ต่อการพัฒนาตำบล ซึ่งสามารถประมวลผลได้ดังนี้

 

        จุดแข็ง

มีงบประมาณรายได้ของตนเอง

ส่วนราชการให้ความร่วมมือสำหรับการปฏิบัติงานพัฒนาตำบล

ชุมชนตื่นตัวต่อการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาตำบล

มีระบบการให้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว (หอกระจายข่าว)

องค์กรชุมชนให้การสนับสนุนร่วมมือในการพัฒนาตำบล

เป็นเมืองเกษตรกรรม ราษฎรส่วนใหญ่มีรายได้มาจากภาคการเกษตร

พื้นที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก สภาพพื้นดิน และภูมิอากาศอำนวย

มีเส้นทางคมนาคมสายหลักผ่าน

     บุคลากรในองค์กรภาครัฐมีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกการให้บริการ

 

จุดอ่อน

ขาดระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงทั้งตำบล (ไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ฯ)

ขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ราษฎรและนายทุนรุกล้ำที่สาธารณะ

             ขาดระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นระบบและยั่งยืน

การปฏิบัติงานขององค์กรชุมชนบางรายการไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

บุคลากรภาครัฐและการบริการมีจำนวนน้อยไม่เพียงพอต่อการ

ให้บริการที่ทั่วถึงและรวดเร็ว

ขาดอุปกรณ์ วัสดุในการปฏิบัติงานบริการได้อย่างรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพ

กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ไม่สามารถบังคับให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งยังขาดกฎระเบียบที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

มีงบประมาณของตนเองน้อย ไม่สามารถแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยและสถานที่รองรับปริมาณขยะในพื้นที

       โอกาสในการพัฒนา

การกระจายอำนาจและรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

กฎหมาย ทำให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น

มีโครงสร้างทางสังคมที่เข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มจัดตั้งองค์กรชุมชน

มีการปฏิรูประบบราชการ มีการถ่ายโอนอำนาจสู่ท้องถิ่น

  

        อุปสรรคของการพัฒนา

ราคาพืชผลทางการเกษตรขึ้นอยู่กับภาวะทางการตลาด เกษตรกรไม่

สามารถกำหนดราคาได้เอง

ราษฎรขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้สารเคมี ส่งผลกระทบต่อระบบ

นิเวศวิทยาและทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็ว

 

 

 

 

 

 อัตลักษณ์ของตำบล

               เป็นตำบลเกษตรกรรม ที่มียางพาราและปาล์มน้ำมันเป็นจุด                                                                                                     

ทิศทางการพัฒนา

ส่งเสริมด้านการเกษตรกรรม

ส่งเสริมการตลาด และให้ความรู้เกี่ยวกับการตลาด

ส่งเสริมให้มีตลาดกลางการเกษตร

ลดต้นทุนการผลิต 

ฝึกทักษะในอาชีพเพื่อเพิ่มผลผลิต

สนับสนุนการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 

 เข้าชม : 780
 
 
กศน.ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140  โทรศัพท์. 089-076-8559  อีเมล์ puteaw@hotmail.com
ถนนทุ่งใหญ่-เขาพนม หมู่ที่ 2  ตำบลพรุเตียว  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี