[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

สาระสำคัญ

                การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริม ความรู้ ความสามารถของบุคคลเพื่อให้สามารถจัดการกับตนเองและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีความสุขตามสภาพและความสงบสุข ความลอดภัยในสังคม การจัดการ ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตมีสาระสำคัญ ดังนี้

                1) เป็นการพัฒนาทักษะชีวิตพื้นฐานของบุคคล เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

                2) เป็นการเรียนรู้โดยบูรณาการองค์ความรู้และกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ในชีวิตประจำวันเข้าด้วยกัน

                3) เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศัย โดยมุ่งที่จะเสริมสร้างความสามารถให้กับบุคลเพื่อมีทักษะชีวิตใน การแก้ปัญหาเฉพาะด้านให้เหมาะสมกับพื้นที่และแต่ละสถานการณ์ 

นโยบาย

                ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ที่มีสาระสอดคล้องกับบริบท ของสังคมและประเทศ เพื่อให้มีทักษะชีวิตที่จำเป็น และสามารถดำรงชีวิตใน สังคมได้อย่างมีความสุข ทั้งที่หน่วยงานการศึกษานอกโรงเรียนจัดเองและร่วม มือหรือสนับสนุนให้หน่วยงานหรือบุคคลอื่นๆ จัดและสนับสนุนให้ประชาชนกลุ่ม เป้าหมายเข้ารับบริการตามความเหมาะสม

เป้าหมายสาธารณะ

                การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เป็นบริการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนให้มี ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน โดยจัดกิจกรรมการให้บริการ ดังนี้

                1) การจัดกลุ่มสนใจ

                2) การจัดกิจกรรมการศึกษา / ค่ายการเรียนรู้

                3) การฝึกอบรมประชาชน

ทักษะชีวิตพื้นฐานที่จำเป็น

                1. ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค

                2. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                3. ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

                4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

                1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในรูปแบบกลุ่มสนใจ การฝึกอบรม กิจกรรมค่าย กิจกรรมชุมชน

                2. ส่งเสริมให้มีการนำองค์ความรู้และรูปแบบกระบวนการพัฒนาทักษะ ชีวิต บูรณาการในทุกกระบวนการเพื่อพัฒนาคนในทุกหลักสูตร

                3. พัฒนาทักษะชีวิตของผู้เรียน โดยจัดการศึกษาในรูปแบบโครงการการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้สอดคล้องกับวัย อาชีพ ความต้องการ และ ประสบการณ์ของผู้เรียน

ตัวชี้วัด

                1. เชิงปริมาณ

                    1) จำนวนผู้เข้ารับบริการ

                    2) จำนวนกิจกรรมที่จัด

                2. เชิงคุณภาพ

                    1) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

                    2) ประโยชน์ที่ผู้รับบริการได้รับ

 เข้าชม : 62
 
 
กศน.ตำบลพรุเตียว อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 81140  โทรศัพท์. 089-076-8559  อีเมล์ puteaw@hotmail.com
ถนนทุ่งใหญ่-เขาพนม หมู่ที่ 2  ตำบลพรุเตียว  อำเภอเขาพนม  จังหวัดกระบี่Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี