ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะลันตา  ม.๔  ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐
                                                    
 
                  พันธกิจ

๑.      จัดการและส่งเสริมศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม

ทุกช่วงวัย มีโอกาสเรียนรู้แอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

๒.    ส่งเสริม  สนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย เพื่อสนองตอบความต้องการทางการศึกษาของประชาชนอย่างหลากหลาย

           ๓.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ และภารกิจ ทั้งระดับนโยบาย และระดับการปฏิบัติของหน่วยงาน สถานศึกษา รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

        ๔. พัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการเรียนรู้ให้กลุ่มเป้าหมาย มีคุณธรรม มีทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นประชาธิปไตย

           ๕.  ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทยเข้าชม : 189
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเกาะลันตา  
ตำบลเกาะกลาง  อำเภอเเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์ 075-694723 โทรสาร 075-694723
ksnlanta2018@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05