ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะลันตา  ม.๔  ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ๘๑๑๒๐
                                                    
 
 
 
                           

                 ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

                              กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะลันตา เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยใช้อาคารประกอบที่ทำการอำเภอเกาะลันตา ซึ่งตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะลันตา ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมีนายวิทยา ทองเนื้อห้า  ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะลันตา ต่อมา วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ตำบลเกาะลันตาน้อย และใช้อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวขององค์การบริหาร             ส่วนตำบลเกาะลันตาน้อย หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่ทำการของศูนย์บริการการศึกษา นอกโรงเรียนอำเภอเกาะลันตา ถูกภัยพิบัติคลื่นสึนามิทำลายเสียหายทั้งหมด ประกอบกับมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารสถานศึกษา โดยนายสุชาติ ปัจฉิมเพ็ชร มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ จึงได้ทำหนังสือของย้ายศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะลันตา มาอยู่ที่บริเวณโรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะกลาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยได้รับการอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองย่าหนัด ให้ใช้อาคารบัวชมพูเป็นที่ทำการ
 
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑  ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๑  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องบัญชีรายชื่อสถานศึกษาฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕   ตอนพิเศษ ๖๐ ง หน้า ๑ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ และแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๓๔ หน้าที่ ๘  และมีอำนาจและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดอำนาจและหน้าที่ของสถานศึกษา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๐ ง หน้า ๒ และ หน้า ๓ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะลันตา จึงได้เปลี่ยนชื่อสถานศึก จากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะลันตาเป็น“ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะลันตา”มีชื่อย่อว่า" กศน.อำเภอเกาะลันตา"   
                                     ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะลันตาได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ในการก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตา และดำเนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะลันตาได้ย้ายที่ทำการโรงเรียนบ้านคลองย่าหนัดมาอยู่ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอเกาะลันตาจนถึงปัจจุบัน
 


เข้าชม : 359
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเกาะลันตา  
ตำบลเกาะกลาง  อำเภอเเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ 81120
โทรศัพท์ 075-694723 โทรสาร 075-694723
ksnlanta2018@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05