ถิ่นช้างงาม นามพระเศวต กาแฟวิเศษ เขตดินอุดม
                                                    
 

@ ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

ประวัติสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำทับ  ได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  17  มกราคม  2538  โดยเป็นหน่วยงานทางการศึกษาโดยตรง  (สถานศึกษา)  ในระดับอำเภอ  อยู่ในความดูแลของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่  โดยขึ้นตรงต่อกรมการศึกษานอกโรงเรียนในขณะนั้น  และได้แต่งตั้งให้นางกัญจนา  รักษ์เมือง  เป็นผู้บริหารสถานศึกษาคนแรก  เมื่อวันที่  17  กุมภาพันธ์  2537  และต่อมาเมื่อวันที่  25  กันยายน  2543  กรมการศึกษานอกโรงเนียน(ขณะนั้น)  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายสุทธิพงษ์  วงษ์สุวรรณ  เป็นผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลำทับ และนางชุติมา ทองสีแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำทับ ปี พ.ศ.  2548 -  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554            นายยงยุทธไกรมุ่ย  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554  - พ.ศ. 2556  นายสุชาติ ปัจฉิมเพ็ชร พ.ศ. 2555-2556  และ พ.ศ. 2559-2562 และนายนุกูลกิจ เดชดำนิล พ.ศ. 2556  - พ.ศ. 2558

          ปัจจุบัน  นางสาวไซเราะ จะปะกิยา  เป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำทับ  โดยใช้อาคารห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับเป็นสถานที่ทำงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำทับ  และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลำทับให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมทุกพื้นที่เขตอำเภอลำทับ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 ได้เปลี่ยนชื่อสถานศึกษา จากศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอลำทับ   เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำทับ  มีชื่อย่อว่า  " กศน.อำเภอลำทับ"   ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551  และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  บัญชีรายชื่อสถานศึกษาฯ   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 125   ตอนพิเศษ 60 ง  หน้า 1 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2551 และแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 234   หน้าที่   8   และมีอำนาจและหน้าที่ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดอำนาจและหน้าที่ของสถานศึกษา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 60 ง หน้า 2 และ หน้า 3 ลงวันที่ 25 มีนาคม  2551 เข้าชม : 424
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำทับ
ตำบลลำทับ  อำเภอลำทับ  จังหวัดกระบี่  81190
โทรศัพท์ 075-643448

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05