ถิ่นช้างงาม นามพระเศวต กาแฟวิเศษ เขตดินอุดม
                                                    
 
 พันธกิจ


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำทับ เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในอำเภอลำทับโดย
๑. จัดและส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพ พัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิตและสังคม และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของภาคีเครือข่าย
๓. ส่งเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๔. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชน และการส่งเสริมบทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ 
๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เข้าชม : 184
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำทับ
ตำบลลำทับ  อำเภอลำทับ  จังหวัดกระบี่  81190
โทรศัพท์ 075-643448

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05