ถิ่นช้างงาม นามพระเศวต กาแฟวิเศษ เขตดินอุดม
                                                    
 
 
คณะกรรมการสถานศึกษา กศน.อำเภอลำทับ

1.      นายทบ  นวลสมศรี                       ประธานกรรมการสถานศึกษา

2.      นายคมสัน  พรหมแสง                  รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

3.      นางสาวสุชัญญานมาศ  สุขาพันธ์    รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

4.      นายพิศิษฏ์  เป็ดทอง                   กรรมการ

5.      ร.ต.อ.สมศักดิ์  เอ่งฉ้วน                กรรมการ

6.     นายสมนึก  ศรีวิเชียร                      กรรมการ

7.      นายอำมรศักดิ์  ศรีสุข                   กรรมการ

8.      นายสมศักดิ์ เป็ดทอง                   กรรมการ

9.      นางโสภา  สมหวัง                      เลขานุการ / ผอ.กศน.อำเภอลำทับ


คณะกรรมการองค์กรนักศึกษาระดับ กศน.อำเภอลำทับ
  
 
           1.   นางสาวจันทร์จิรา  สมหวัง        ประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา
           2.   นางสาวนิติยา  ดำเกิงเกียรติ      รองประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา คนที่ 1
           3.   นางสาวปิยดา  ดวงน้ำแก้ว        รองประธานคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา คนที่ 2
           4.   นางสาวกนกกร  หลีนะ            กรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คนที่ 1
           5.   นายสุชาติ   เหมือนสูงเนิน        กรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คนที่ 2
           6.   นางปรีชา   เกลี้ยงมณี             เหรัญญิก (การเงินและบัญชี)
           7.   นางสาวขนิษฐา  มาศประสิทธิ์    ประชาสัมพันธ์
           8.   นายณัฐภูมิ      ชนะกุล            ปฏิคม
           9.   นางสาวสุกัญญา   สรรเพชร      นายทะเบียน
           10. นางสาวชนม์นิภา   แสวงสุข       เลขานุการคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา


เข้าชม : 238
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำทับ
ตำบลลำทับ  อำเภอลำทับ  จังหวัดกระบี่  81190
โทรศัพท์ 075-643448

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05