ŠľĻĽĮ‘ļ—Ķ‘°“√°“√®—ī°‘®°√√Ń Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“Ļ√“¬Ľ’ (ĺ.§.űÝ- ĺ.§.űÝ)

°»Ļ.Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß°√–ļ’Ť              Ľ—®®ōļ—ĻŃ’®”Ļ«Ļ Ń“™‘°ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ....Ů,ųūū.. §Ļ ®”Ļ«Ļŗĺ◊ŤÕĻę’ťňťÕß ŃōīŌ....ű...§Ļ   ∑ŔĶ°“√ÕŤ“ĻňťÕß Ńōī....Úū....§Ļ  °»Ļ.Ķ”ļŇ..Ůū...ŠňŤß  »ŔĻ¬ž°“√ŗ√’¬Ļ™ōŃ™Ļ....Ű...ŠňŤß ļť“ĻňĻ—ß ◊Õ™ōŃ™Ļ...ůų...ŠňŤß »ŔĻ¬ž ĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°....Ůų....ŠňŤß  ∂“Ļ»÷°…“√–¬–∑“ߚэŗ°‘Ļ  ű   °Ń. ®“°ňťÕß Ńōī...ų...ŠňŤß

    √–¬–ŗ«Ň“

 —Ľī“ňž∑’Ť

‚§√ß°“√/°‘®°√√Ń

«—Ķ∂ōĽ√– ß§ž

°ŇōŤŃŗĽť“ňŃ“¬

®”Ļ«Ļ..............§Ļ

 ∂“Ļ∑’Ť®—ī

ŗ§√◊ÕĘŤ“¬√Ť«Ń®—ī

ßļĽ√–Ń“≥

ĺń…ņ“§Ń űÝ

1

‚§√ß°“√ĽŇŔ°°“√ÕŤ“Ļ  √ť“߼—≠≠“ĺ—≤Ļ“™’«‘Ķ

-°‘®°√√Ń “√–ĻŤ“√Ŕť«—ĻŠ√ßß“ĻŠňŤß™“Ķ‘

- ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŠŇ–°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť

Ýū

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

°»Ļ.Ķ”ļŇĽ“°Ļť”

 

 

2

‚§√ß°“√ĽŇŔ°°“√ÕŤ“Ļ  √ť“߼—≠≠“ĺ—≤Ļ“™’«‘Ķ

-°‘®°√√Ń«—Ļ©—Ķ√ŃߧŇ

- ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ńŗľ¬Šĺ√ŤĽ√–«—Ķ‘§«“ŃŗĽÁĻŃ“ĘÕß«—Ļ©—Ķ√ŃߧŇ

Ýū

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

 

 

3

‚§√ß°“√ĽŇŔ°°“√ÕŤ“Ļ  √ť“߼—≠≠“ĺ—≤Ļ“™’«‘Ķ

-°‘®°√√Ń»‘ŇĽ–Ľ√–ī‘…įž  Ńōī∑”Ń◊Õ

 

 

-°‘®°√√ŃÕ“ “ Ń—§√°“√ÕŤ“ĻŇß ŔŤ™ōŃ™Ļ

- ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŠŇ–°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť„ňť°—ļľŔť„™ťļ√‘°“√šīť√—ļ§«“Ń√Ŕť∑’ŤňŇ“°ňŇ“¬

 

 

 

-ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŇß ŔŤ™ōŃ™Ļ

ůū

 

 

 

 

 

30

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

 

 

 

ĺ◊ťĻ∑’Ť Ķ.ÕŤ“«Ļ“ß

 

 

 

 

 

 

-ľŔťĻ”™ōŃ™Ļ

-ÕļĶ.ÕŤ“«Ļ“ß

-√ĺ. Ķ.ļť“Ļ™ŤÕßĺŇ’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√–¬–ŗ«Ň“

 —Ľī“ňž∑’Ť

‚§√ß°“√/°‘®°√√Ń

«—Ķ∂ōĽ√– ß§ž

°ŇōŤŃŗĽť“ňŃ“¬

®”Ļ«Ļ..............§Ļ

 ∂“Ļ∑’Ť®—ī

ŗ§√◊ÕĘŤ“¬√Ť«Ń®—ī

ßļĽ√–Ń“≥

 

4

°‘®°√√ŃÕŤ“Ļ √ť“ß ōĘ

- ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“Ļ„ňť°—ļ°ŇōŤŃŗĽť“ňŃ“¬∑’ŤÕ¬ŔŤňŤ“ßš°ŇňťÕß Ńōī

Úűū

-§Ň‘Ļ‘°Ļ“¬Šĺ∑¬ž Ńŗ°’¬√Ķ‘ °‘ĶĶ‘ł√√Ńŗ™…įž

-»ŔĻ¬ž∑—ĻĶ°√√Ń ‚√ß嬓ļ“Ň°√–ļ’Ť

- √–«Ť“¬Ļť” Ńĺ√ő‘ŇŇž 

°»Ļ.Ķ”ļŇ

 

Ń‘∂ōĻ“¬Ļ  58

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

1.°‘®°√√Ń Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“Ļ

  «—Ļ«‘ “ĘļŔ™“

 

2. Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻĻ—°ŗ√’¬Ļ„Ļ™—ťĻŗīÁ°ŗŇÁ°

 

1.°‘®°√√ŃŠĻ–Ļ”ňĻ—ß ◊Õ„ňŃŤ

 

 

 

 

2.»÷°…“īŔß“Ļ  ≥  »ŔĻ¬ž«—≤Ļł√√ŃÕ—Ļī“Ń—Ļ

 

- ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ńŗľ¬Šĺ√ŤĽ√–«—Ķ‘§«“ŃŗĽÁĻŃ“ĘÕß«—Ļ«‘ “ĘļŔ™“

 

-ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ń°“√√—°°“√ÕŤ“Ļ

 

 

1.ŗĺ◊ŤÕĽ√–™“ —Ńĺ—ĻłžŠŇ–ŠĻ–Ļ”ňĻ—ß ◊Õ„ňŃŤ

2.ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŠŇ–°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť

 

-ŗĺ◊ŤÕ„ňťĻ—°»÷°…“ °»Ļ.šīť»÷°…“∂÷߼√–«—Ķ‘§«“ŃŗĽÁĻŃ“ĘÕß®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

 

űū

 

 

22

 

 

Ýű

 

 

 

 

25

 

 

 

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

‚√ßŗ√’¬Ļļť“ĻŗĘ“Ķ—ťß

 

 

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

 

 

»ŔĻ¬ž«—≤Ļł√√Ń

Õ—Ļī“Ń—Ļ

-

 

 

-‚√ßŗ√’¬Ļļť“ĻŗĘ“Ķ—ťß

-°»Ļ.Ķ”ļŇ°√–ļ’ŤĻťÕ¬

 

-°»Ļ.Ķ”ļŇĽ“°Ļť”

 

 

 

 

»√™.Ķ”ļŇĽ“°Ļť”

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 √–¬–ŗ«Ň“    

 —Ľī“ňž∑’Ť

‚§√ß°“√/°‘®°√√Ń

«—Ķ∂ōĽ√– ß§ž

°ŇōŤŃŗĽť“ňŃ“¬

®”Ļ«Ļ..............§Ļ

 ∂“Ļ∑’Ť®—ī

ŗ§√◊ÕĘŤ“¬√Ť«Ń®—ī

ßļĽ√–Ń“≥

Ń‘∂ōĻ“¬Ļ 58

3

‚§√ß°“√ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŗīÁ°°ŤÕĻ«—¬ŗ√’¬Ļ  ≥  »ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß°√–ļ’Ť

-°‘®°√√ŃŗŇŤ“Ļ‘∑“ĻĽ√–°ÕļňōŤĻŃ◊Õ

-°‘®°√√Ń«“īņ“ĺ√–ļ“¬ ’

-°‘®°√√Ńŗ√’¬ĻĻÕ°√—ť«∑—«√ž√∂

‚Ńļ“¬

 

 

- ŗĺ◊ŤÕ √ť“ßŗ √‘ŃŠŇ–ĽŇŔ°Ĺ—ßĻ‘ —¬√—°°“√ÕŤ“Ļ

 

 

 

 

 

 

 

Űū

ůū

 

Ųū

 

 

 

 

 

-»ĺī.ļť“Ļ∑ōŤß

-»ĺī.ļť“ĻšňĻňĻ—ß

-»ĺī.ļť“Ļ∑ōŤßĶťĻĽ’°

 

 

 

 

 

-°»Ļ.ŗĘ“§√“Ń

-°»Ļ.Ķ”ļŇŗĘ“§√“Ń

-°»Ļ.Ķ”ļŇŗĘ“§√“Ń

2,100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√–¬–ŗ«Ň“

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 —Ľī“ňž∑’Ť

-°‘®°√√ŃÕŤ“Ļ √ť“ß ōĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-°‘®°√√ŃŗŇŤ“Ļ‘∑“Ļ

 

 

 

‚§√ß°“√/°‘®°√√Ń

-ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“Ļ„ňť°—ļ°ŇōŤŃŗĽť“ňŃ“¬∑’ŤÕ¬ŔŤňŤ“ßš°ŇňťÕß ŃōīŌ

 

 

 

 

 

 

 

-ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŠŇ–°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť

 

 

 

«—Ķ∂ōĽ√– ß§ž

Úűū

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

°ŇōŤŃŗĽť“ňŃ“¬

®”Ļ«Ļ..§Ļ

-§Ň‘Ļ‘°Ļ“¬Šĺ∑¬ž Ńŗ°’¬√Ķ‘ °‘ĶĶ‘ł√√Ńŗ™…įž

-»ŔĻ¬ž∑—ĻĶ°√√Ń ‚√ß嬓ļ“Ň°√–ļ’Ť

- √–«Ť“¬Ļť” Ńĺ√ő‘ŇŇž  √ť“Ļŗ √‘Ń «¬ĻťÕßĻ’

 

 

«—ī§«Ļ ļ“¬

 

 

 

 ∂“Ļ∑’Ť®—ī

 

-°»Ļ.Ķ”ļŇ

- ∂“ĻĽ√–°Õļ°“√

 

 

 

 

 

 

 

 

-°»Ļ.Ķ”ļŇ°√–ļ’Ť„ň≠Ť

 

 

 

 

ŗ§√◊ÕĘŤ“¬

√Ť«Ń®—ī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ßļĽ√–Ń“≥

 

°√°ģ“§Ń 58

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

‚§√ß°“√ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŗīÁ°°ŤÕĻ«—¬ŗ√’¬Ļ  ≥  »ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß°√–ļ’Ť

-°‘®°√√ŃŗŇŤ“Ļ‘∑“ĻĽ√–°ÕļňōŤĻŃ◊Õ

-°‘®°√√Ń«“īņ“ĺ√–ļ“¬ ’

-°‘®°√√Ńŗ√’¬ĻĻÕ°√—ť«∑—«√ž√∂

‚Ńļ“¬

 

ŗĺ◊ŤÕ √ť“ßŗ √‘ŃŠŇ–ĽŇŔ°Ĺ—ßĻ‘ —¬√—°°“√ÕŤ“Ļ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-»ĺī.ļť“ĻŠňŇŃ‚ĺł‘ž

 

 

 

 

 

-°»Ļ.Ķ”ļŇš š∑¬

-ÕļĶ.š š∑¬

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

‚§√ß°“√ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŗīÁ°°ŤÕĻ«—¬ŗ√’¬Ļ  ≥  »ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß°√–ļ’Ť

-°‘®°√√ŃŗŇŤ“Ļ‘∑“ĻĽ√–°ÕļňōŤĻŃ◊Õ

-°‘®°√√Ń«“īņ“ĺ√–ļ“¬ ’

-°‘®°√√Ńŗ√’¬ĻĻÕ°√—ť«∑—«√ž√∂

‚Ńļ“¬

ŗĺ◊ŤÕ √ť“ßŗ √‘ŃŠŇ–ĽŇŔ°Ĺ—ßĻ‘ —¬√—°°“√ÕŤ“Ļ

ůū

-»ĺī.„Ļš√Ť

-°»Ļ.Ķ”ļŇňĻÕß∑–ŗŇ

ųūū

 

 

 

 

 

 

 

 

√–¬–ŗ«Ň“

3

 

 

 

 

 

 

 

 —Ľī“ňž∑’Ť

‚§√ß°“√ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŗīÁ°°ŤÕĻ«—¬ŗ√’¬Ļ  ≥  »ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß°√–ļ’Ť

-°‘®°√√ŃŗŇŤ“Ļ‘∑“ĻĽ√–°ÕļňōŤĻŃ◊Õ

-°‘®°√√Ń«“īņ“ĺ√–ļ“¬ ’

-°‘®°√√Ńŗ√’¬ĻĻÕ°√—ť«∑—«√ž√∂

‚Ńļ“¬

 

‚§√ß°“√/°‘®°√√Ń

 

ŗĺ◊ŤÕ √ť“ßŗ √‘ŃŠŇ–ĽŇŔ°Ĺ—ßĻ‘ —¬√—°°“√ÕŤ“Ļ

 

 

 

 

 

 

«—Ķ∂ōĽ√– ß§ž

 

űū

Űū

 

 

 

 

 

 

°ŇōŤŃŗĽť“ňŃ“¬

®”Ļ«Ļ...§Ļ

»ĺī.ňĻÕß°°

»ĺī.Ľ“Ļō√“™

 

 

 

 

 

 

 ∂“Ļ∑’Ť®—ī

 

-°»Ļ.Ķ”ļŇš š∑¬

-°»Ļ.Ķ”ļŇĽ“°Ļť”

 

 

 

 

 

 

ŗ§√◊ÕĘŤ“¬√Ť«Ń®—ī

 

ųūū

 

 

 

 

 

 

 

ßļĽ√–Ń“≥

°√°ģ“§Ń 58

4

1.°‘®°√√ŃŠĻ–Ļ”ňĻ—ß ◊Õ„ňŃŤ

 

 

 

 

2.°‘®°√√ѧґĻ‘°ňĻ—ß ◊Õ

-ŗĺ◊ŤÕĽ√–™“ —Ńĺ—ĻłžŠŇ–ŠĻ–Ļ”ňĻ—ß ◊Õ„ňŃŤ

2.ŗĺ◊ŤÕŗĽÁĻŠ√ß®Ŕß„®„ňťľŔťŃ“„™ťļ√‘°“√ňťÕß Ńōīŗĺ‘ŤŃŃ“°Ę÷ťĻ

 

-ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŇß ŔŤ™ōŃ™Ļ

ųū

 

 

 

 

30

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

 

 

ĺ◊ťĻ∑’Ť Ķ.ÕŤ“«Ļ“ß

 

 

 

 

 

-ľŔťĻ”™ōŃ™Ļ

-ÕļĶ.ÕŤ“«Ļ“ß

-√ĺ. Ķ.ļť“Ļ™ŤÕßĺŇ’

 

 

 

 

 

 

 

 

2.°‘®°√√Ń«—ĻÕ“ “ŐňļŔ™“

3.°‘®°√√Ń«—ĻŗĘť“ĺ√√…“

 

 

4.°‘®°√√ѧґĻ‘°ňĻ—ß ◊Õ

-ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ńŗľ¬Šĺ√ŤĽ√–™“ —Ńĺ—Ļłž§«“ŃŗĽÁĻŃ“ĘÕß«—Ļ ”§—≠

 

-ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŇß ŔŤ™ōŃ™Ļ

Ųū

Ýű

 

 

30

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

 

ĺ◊ťĻ∑’Ť Ķ.ÕŤ“«Ļ“ß

 

 

 

 

-ľŔťĻ”™ōŃ™Ļ

-ÕļĶ.ÕŤ“«Ļ“ß

-√ĺ  Ķ.ļť“Ļ™ŤÕßĺŇ’

 

 

 

 

 ‘ßň“§Ń 58

1

°‘®°√√ŃÕŤ“Ļ°ŤÕĻŗ√’¬Ļ

ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŠŇ–°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť„ňť°—ļĻ—°»÷°…“ °»Ļ.

ŮÚū

ůū

°»Ļ.Ķ”ļŇš š∑¬

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

-°»Ļ.Ķ”ļŇš š∑¬

-°»Ļ.Ķ”ļŇĽ“°Ļť”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√–¬–ŗ«Ň“

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 —Ľī“ňž∑’Ť

 

 

1.°‘®°√√Ń Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“Ļ

  «—ĻŠŃŤŠňŤß™“Ķ‘

-®—īĽť“¬Ļ‘ŗ∑»Š īßĺ√–√“™Ľ√–«—Ķ‘ŠŇ–ĺ√–√“™°√≥’¬°‘®

 

‚§√ß°“√/°‘®°√√Ń

ŗĺ◊ŤÕ„ňťľŔť„™ťļ√‘°“√ňťÕß Ńōīšīť∑√“ļ∂÷ßĺ√–√“™Ľ√–«—Ķ‘ŠŇ–ĺ√–√“™°√≥’¬°‘®ĘÕß ŃŗīÁ®ĺ√–Ļ“ßŗ®ť“ĺ√–ļ√Ń√“™‘Ļ’Ļ“∂

 

«—Ķ∂ōĽ√– ß§ž

Ýű

 

 

 

 

°ŇōŤŃŗĽť“ňŃ“¬

®”Ļ«Ļ...§Ļ

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

 

 

 ∂“Ļ∑’Ť®—ī

-°»Ļ.Ķ”ļŇĽ“°Ļť”

 

 

 

 

ŗ§√◊ÕĘŤ“¬√Ť«Ń®—ī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ßļĽ√–Ń“≥

 

 

 ‘ßň“§Ń 58

3

 

 

 

4

°‘®°√√ŃŠĻ–Ļ”ňĻ—ß ◊Õ„ňŃŤ

 

 

 

‚§√ß°“√ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŗīÁ°°ŤÕĻ«—¬ŗ√’¬Ļ  ≥  »ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß°√–ļ’Ť

-°‘®°√√ŃŗŇŤ“Ļ‘∑“ĻĽ√–°ÕļňōŤĻŃ◊Õ

-°‘®°√√Ń«“īņ“ĺ√–ļ“¬ ’

-°‘®°√√Ńŗ√’¬ĻĻÕ°√—ť«∑—«√ž√∂

‚Ńļ“¬

1.ŗĺ◊ŤÕĽ√–™“ —Ńĺ—ĻłžŠŇ–ŠĻ–Ļ”ňĻ—ß ◊Õ„ňŃŤ

 

 

ŗĺ◊ŤÕ √ť“ßŗ √‘ŃŠŇ–ĽŇŔ°Ĺ—ßĻ‘ —¬√—°°“√ÕŤ“Ļ

űū

 

 

 

ůű

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

 

»ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°

 

 

 

 

- °»Ļ.Ķ”ļŇš š∑¬

- ÕļĶ.Ķ”ļŇš š∑¬

 

 

°—Ļ¬“¬Ļ 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√–¬–ŗ«Ň“

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 —Ľī“ňž∑’Ť

‚§√ß°“√ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŗīÁ°°ŤÕĻ«—¬ŗ√’¬Ļ  ≥  »ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß°√–ļ’Ť

-°‘®°√√ŃŗŇŤ“Ļ‘∑“ĻĽ√–°ÕļňōŤĻŃ◊Õ

-°‘®°√√Ń«“īņ“ĺ√–ļ“¬ ’

-°‘®°√√Ńŗ√’¬ĻĻÕ°√—ť«∑—«√ž√∂

‚Ńļ“¬

 

 

 

 

 

‚§√ß°“√/°‘®°√√Ń

 

ŗĺ◊ŤÕ √ť“ßŗ √‘ŃŠŇ–ĽŇŔ°Ĺ—ßĻ‘ —¬√—°°“√ÕŤ“Ļ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«—Ķ∂ōĽ√– ß§ž

Ųū

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

°ŇōŤŃŗĽť“ňŃ“¬

®”Ļ«Ļ...§Ļ

»ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ∂“Ļ∑’Ť®—ī  

-°»Ļ.Ķ”ļŇ∑—ļĽ√‘°

-ÕļĶ.Ķ”ļŇ∑—ļĽ√‘°

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŗ§√◊ÕĘŤ“¬√Ť«Ń®—ī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ßļĽ√–Ń“≥

ĶōŇ“§Ń 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

2

 

3

 

 

 

 

 

4

‚§√ß°“√ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŗīÁ°°ŤÕĻ«—¬ŗ√’¬Ļ  ≥  »ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß°√–ļ’Ť

-°‘®°√√ŃŗŇŤ“Ļ‘∑“ĻĽ√–°ÕļňōŤĻŃ◊Õ

-°‘®°√√Ń«“īņ“ĺ√–ļ“¬ ’

-°‘®°√√Ńŗ√’¬ĻĻÕ°√—ť«∑—«√ž√∂

‚Ńļ“¬

Õ“ŗę’¬Ļ»÷°…“

 

1.°‘®°√√ŃŗĽŗĽÕ√žŃ“ŗ™Ť

 

 

2.®—īĽť“¬Ļ‘ŗ∑»«—ĻĽ‘¬Ńň“√“™

 

 

°‘®°√√ŃŗĽŗĽÕ√žŃ“ŗ™Ť

ŗĺ◊ŤÕ √ť“ßŗ √‘ŃŠŇ–ĽŇŔ°Ĺ—ßĻ‘ —¬√—°°“√ÕŤ“Ļ

 

 

 

 

 

-ŗ√’¬Ļ√Ŕťŗ√◊ŤÕßÕ“ŗę’¬Ļ

 

- Ťßŗ √‘ѧ«“ѧ‘ī √ť“ß √√§ž

 

 

-ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŠŇ–°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť

 

- Ťßŗ √‘ѧ«“ѧ‘ī √ť“ß √√§ž

50

 

 

 

 

 

 

30

 

20

 

 

85

 

 

20

»ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°

 

 

 

 

 

 

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

-°»Ļ.Ķ”ļŇŗĘ“∑Õß

-ÕļĶ.Ķ”ļŇŗĘ“∑Õß

 

 

 

 

 

°»Ļ.Ķ”ļŇĽ“°Ļť”

 

»√™.Ķ”ļŇĽ“°Ļť”

 

 

°»Ļ.Ķ”ļŇĽ“°Ļť”

 

 

»√™.Ķ”ļŇĽ“°Ļť”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√–¬–ŗ«Ň“

 —Ľī“ňž∑’Ť

‚§√ß°“√/°‘®°√√Ń

«—Ķ∂ōĽ√– ß§ž

°ŇōŤŃŗĽť“ňŃ“¬

®”Ļ«Ļ....§Ļ

 ∂“Ļ∑’Ť®—ī

ŗ§√◊ÕĘŤ“¬

√Ť«Ń®—ī

ßļĽ√–Ń“≥

ĺń»®‘°“¬Ļ 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√–¬–ŗ«Ň“

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 —Ľī“ňž∑’Ť

‚§√ß°“√ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŗīÁ°°ŤÕĻ«—¬ŗ√’¬Ļ  ≥  »ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß°√–ļ’Ť

-°‘®°√√ŃŗŇŤ“Ļ‘∑“ĻĽ√–°ÕļňōŤĻŃ◊Õ

-°‘®°√√Ń«“īņ“ĺ√–ļ“¬ ’

-°‘®°√√Ńŗ√’¬ĻĻÕ°√—ť«∑—«√ž√∂

‚Ńļ“¬

 

°‘®°√√ŃÕŤ“Ļ √ť“ß ōĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

°‘®°√√Ń»‘ŇĽ–Ľ√–ī‘…įž

-°“√∑” Ńōī∑”Ń◊Õ

 

 

°‘®°√√Ń°“√Ľ√–ī‘…įž°√–∑ß

 

‚§√ß°“√/°‘®°√√Ń

 

-ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŠŇ–°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť

 

 

 

 

 

 

-ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“Ļ„ňť°—ļ°ŇōŤŃŗĽť“ňŃ“¬∑’ŤÕ¬ŔŤňŤ“ßš°ŇňťÕß ŃōīŌ

 

 

 

 

 

 

-ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŠŇ–°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť

 

 

-ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŠŇ–°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť

«—Ķ∂ōĽ√– ß§ž

50

 

 

 

 

 

 

 

200

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

20

 

°ŇōŤŃŗĽť“ňŃ“¬

®”Ļ«Ļ...§Ļ

»ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°

 

 

 

 

 

 

 

-§Ň‘Ļ‘°Ļ“¬Šĺ∑¬ž Ńŗ°’¬√Ķ‘ °‘ĶĶ‘ł√√Ńŗ™…įž

-»ŔĻ¬ž∑—ĻĶ°√√Ń ‚√ß嬓ļ“Ň°√–ļ’Ť

- √–«Ť“¬Ļť” Ńĺ√ő‘ŇŇž  √ť“Ļŗ √‘Ń «¬ĻťÕßĻ’

 

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ

®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

 

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 ∂“Ļ∑’Ť®—ī

°»Ļ.Ķ”ļŇŗĘ“∑Õß

ÕļĶ.Ķ”ļŇŗĘ“∑Õß

 

 

 

 

 

 

°»Ļ.Ķ”ļŇĽ“°Ļť”

 

 

 

 

 

 

 

 

°»Ļ.Ķ”ļŇĽ“°Ļť”

 

 

 

°»Ļ.Ķ”ļŇĽ“°Ļť”

 

ŗ§√◊ÕĘŤ“¬√Ť«Ń®—ī

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,000

 

 

 

 

1,500

 

ßļĽ√–Ń“≥

ł—Ļ«“§Ń 58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

-°‘®°√√Ń®—īĽť“¬Ļ‘ŗ∑»«—Ļŗ©Ň‘Ńĺ√–™ĻŃĺ√√…“ 5 ł—Ļ«“§Ń

 

 

 

-°‘®°√√Ń®—īĽť“¬Ļ‘ŗ∑»«—Ļ√—įł√√ŃĻŔ≠

 

 

‚§√ß°“√ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŗīÁ°°ŤÕĻ«—¬ŗ√’¬Ļ  ≥  »ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß°√–ļ’Ť

-°‘®°√√ŃŗŇŤ“Ļ‘∑“ĻĽ√–°ÕļňōŤĻŃ◊Õ

-°‘®°√√Ń«“īņ“ĺ√–ļ“¬ ’

-°‘®°√√Ńŗ√’¬ĻĻÕ°√—ť«∑—«√ž√∂

‚Ńļ“¬

 

-°‘®°√√ŃĽ√–°«ī¬ÕīĻ—°ÕŤ“ĻĽ√–®”ňťÕß Ńōī

1.ŗĺ◊ŤÕ„ňťľŔť„™ťļ√‘°“√∑√“ļ∂÷ßĺ√–√“™Ľ√–«—Ķ‘ŠŇ–ĺ√–√“™°√≥’¬°‘®ĘÕßĺ√–ļ“∑ ŃŗīÁ®ĺ√–ŗ®ť“Õ¬ŔŤň—«Ō

 

-ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŠŇ–°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť

 

 

-ŗĺ◊ŤÕĽŇŔ°Ĺ—ßĻ‘ —¬√—°°“√ÕŤ“Ļ

 

 

 

 

 

 

 

-ŗĺ◊ŤÕ √ť“ߊ√ß®Ŕß„®„Ļ°“√ÕŤ“Ļ

120

 

 

 

 

120

 

 

 

45

 

 

 

 

 

 

 

2

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

 

 

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

 

»ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°

 

 

 

 

 

 

 

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

-°»Ļ.ňĻÕß∑–ŗŇ

-ÕļĶ.ňĻÕß∑–ŗŇ

 

 

√–¬–ŗ«Ň“

 —Ľī“ňž∑’Ť

‚§√ß°“√/°‘®°√√Ń

«—Ķ∂ōĽ√– ß§ž

°ŇōŤŃŗĽť“ňŃ“¬

®”Ļ«Ļ...§Ļ

 ∂“Ļ∑’Ť®—ī

ŗ§√◊ÕĘŤ“¬√Ť«Ń®—ī

ßļĽ√–Ń“≥

Ń°√“§Ń 59

1

°‘®°√√Ń«—ĻĘ÷ťĻĽ’„ňŃŤ

-®—īĽť“¬Ļ‘ŗ∑»«—ĻĘ÷ťĻĽ’„ňŃŤ

-Ľ√–ī‘…įž°“√žīÕ«¬ĺ√Ľ’„ňŃŤ

1.ŗĺ◊ŤÕ„ňť Ń“™‘°ŗ√’¬Ļ√Ŕťŗ√◊ŤÕß°“√Ľ√–ī‘…įžļ—Ķ√Õ«¬ĺ√Ľ’„ňŃŤ

Úū

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

-°»Ļ.Ķ”ļŇĽ“°Ļť”

Ů,űūū

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

‚§√ß°“√«—ĻŗīÁ°ŠňŤß™“Ķ‘

 

 

1.ŗĺ◊ŤÕ„ňťŗīÁ°∑ō°§ĻŗňÁĻ§«“Ń ”§—≠ĘÕßĶĻŗÕß

2.ŗĺ◊ŤÕ®—ī°‘®°√√Ń Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“Ļ ŗ™ŤĻ °“√ĶÕļĽ—≠ň“

™‘ß√“ß«—Ň

 

 

Úűū

 

 

 

 

 

 

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

 

 

 

 

-°»Ļ.Ķ”ļŇ

-ňĻŤ«¬ß“Ļ√“™°“√/ņ“§Ľ√–™“™Ļ

 

 

 

10,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

°‘®°√√Ń«—Ļ§√Ŕ

-®—īĽť“¬Ļ‘ŗ∑»«—Ļ§√Ŕ

1.ŗĺ◊ŤÕ„ňťľŔť„™ťļ√‘°“√ňťÕß Ńōīŗ°‘ī§«“ŃĶ√–ňĻ—°∂÷ßļō≠§ō≥§√Ŕļ“Õ“®“√¬ž

űū

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

 

 

 

4

°‘®°√√Ń»‘ŇĽ–Ľ√–ī‘…įž∑’Ť§—ŤĻňĻ—ß ◊Õ

-ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŠŇ–°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕť

30

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

-°»Ļ.Ķ”ļŇ

 

 

°ōŃņ“ĺ—Ļłž 59

1

‚§√ß°“√ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŗīÁ°°ŤÕĻ«—¬ŗ√’¬Ļ  ≥  »ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß°√–ļ’Ť

-°‘®°√√ŃŗŇŤ“Ļ‘∑“ĻĽ√–°ÕļňōŤĻŃ◊Õ

-°‘®°√√Ń«“īņ“ĺ√–ļ“¬ ’

-°‘®°√√Ńŗ√’¬ĻĻÕ°√—ť«∑—«√ž√∂

‚Ńļ“¬

 

ŗĺ◊ŤÕ √ť“ßŗ √‘ŃŠŇ–ĽŇŔ°Ĺ—ßĻ‘ —¬√—°°“√ÕŤ“Ļ

ůū

»ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°

°»Ļ.Ķ”ļŇŗĘ“§√“Ń

ÕļĶ.Ķ”ļŇŗĘ“§√“Ń

ųūū

√–¬–ŗ«Ň“

 —Ľī“ňž∑’Ť

‚§√ß°“√/°‘®°√√Ń

«—Ķ∂ōĽ√– ß§ž

°ŇōŤŃŗĽť“ňŃ“¬

®”Ļ«Ļ...§Ļ

 ∂“Ļ∑’Ť®—ī

ŗ§√◊ÕĘŤ“¬√Ť«Ń®—ī

ßļĽ√–Ń“≥

 

 

2

°‘®°√√Ń«—ĻŃ“¶ļŔ™“

-®—īĽť“¬Ļ‘ŗ∑»«—ĻŃ“¶ļŔ™“

1.ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ńŗľ¬Šĺ√ŤĽ√–«—Ķ‘§«“ŃŗĽÁĻŃ“ĘÕß«—Ļ ”§—≠

85

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

 

 

 

 

 

3

°‘®°√√ŃŠĻ–Ļ”ňĻ—ß ◊Õ„ňŃŤ

1.ŗĺ◊ŤÕĽ√–™“ —Ńĺ—ĻłžňĻ—ß ◊Õ„ňŃŤ

2.ŗĺ◊ŤÕ √ť“ߊ√ß®Ŕß„®„ňťľŔť„™ťļ√‘°“√ňťÕß Ńōīŗĺ‘ŤŃŃ“°Ę÷ťĻ

 

 

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

 

 

 

 

 

4

‚§√ß°“√ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŗīÁ°°ŤÕĻ«—¬ŗ√’¬Ļ  ≥  »ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß°√–ļ’Ť

-°‘®°√√ŃŗŇŤ“Ļ‘∑“ĻĽ√–°ÕļňōŤĻŃ◊Õ

-°‘®°√√Ń«“īņ“ĺ√–ļ“¬ ’

-°‘®°√√Ńŗ√’¬ĻĻÕ°√—ť«∑—«√ž√∂

‚Ńļ“¬

ŗĺ◊ŤÕ √ť“ßŗ √‘ŃŠŇ–ĽŇŔ°Ĺ—ßĻ‘ —¬√—°°“√ÕŤ“Ļ

ůű

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

-°»Ļ.Ķ”ļҧŇÕ߼√– ß§ž

-ÕļĶ.Ķ”ļҧŇÕ߼√– ß§ž

 

 

Ń’Ļ“§Ń 5ý

1

 

 

 

2

‚§√ß°“√ĺ’Ť ÕĻĻťÕß

 

 

 

‚§√ß°“√ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŗīÁ°°ŤÕĻ«—¬ŗ√’¬Ļ  ≥  »ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß°√–ļ’Ť

-°‘®°√√ŃŗŇŤ“Ļ‘∑“ĻĽ√–°ÕļňōŤĻŃ◊Õ

-°‘®°√√Ń«“īņ“ĺ√–ļ“¬ ’

-°‘®°√√Ń°“√∑”ňōŤĻĻ‘ť«Ń◊Õ

1.ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ń„ňťŗīÁ°ŠŇ–ŗ¬“«™Ļ√Ŕť®—°„™ťŗ«Ň“«Ť“ß„ňťŗ°‘īĽ√–‚¬™Ļž

 

-ŗĺ◊ŤÕĽŇŔ°Ĺ—ßĻ‘ —¬√—°°“√ÕŤ“Ļ

Úū

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

 

»ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°

‚√ßŗ√’¬ĻÕĻōļ“Ň°√–ļ’Ť

 

 

-°»Ļ.Ķ”ļŇÕŤ“«Ļ“ß

-ÕļĶ.Ķ”ļŇÕŤ“«Ļ“ß

 

 

√–¬–ŗ«Ň“

 —Ľī“ňž∑’Ť

‚§√ß°“√/°‘®°√√Ń

«—Ķ∂ōĽ√– ß§ž

°ŇōŤŃŗĽť“ňŃ“¬

®”Ļ«Ļ...§Ļ

 ∂“Ļ∑’Ť®—ī

ŗ§√◊ÕĘŤ“¬√Ť«Ń®—ī

ßļĽ√–Ń“≥

ŗŃ…“¬Ļ 59

 

 

 

 

 

 

1

‚§√ß°“√√—°°“√ÕŤ“Ļ 2 ŗŃ…“¬Ļ

«—Ļ√—°°“√ÕŤ“Ļ

 

-ŗĺ◊ŤÕ„ňťľŔť„™ťļ√‘°“√ňťÕß Ńōīšīť∑√“ļ∂÷߼√–«—Ķ‘§«“ŃŗĽÁĻŃ“ŠŇ–ĺ√–√“™°√≥’¬°‘®ĘÕß ŃŗīÁ®ĺ√–ŗ∑ĺŌ

Úū

1.ňťÕß ŃōīĽ√–™“™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

-‚√ßŗ√’¬ĻÕĻōļ“Ň°√–ļ’Ť

-°»Ļ.Ķ”ļŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

°‘®°√√Ń«—Ļ®—°√’

- ®—īĽť“¬Ļ‘ŗ∑»«—Ļ®—°√’

 

 

-ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ńŗľ¬Šĺ√ŤĽ√–«—Ķ‘§«“ŃŗĽÁĻŃ“ĘÕß«—Ļ®—°√’

 

 

Ýű

 

 

 

 

 

 

1.ňťÕß ŃōīĽ√–™“™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

 

 

 

 

 

 

3

°‘®°√√Ń«—Ļ ß°√“ĻĶž

- ®—īĽť“¬Ļ‘ŗ∑»«—Ļ ß°√“ĻĶž

 

-ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ńŗľ¬Šĺ√ŤĽ√–«—Ķ‘§«“ŃŗĽÁĻŃ“ĘÕß«—Ļ®—°√’

95

1.ňťÕß ŃōīĽ√–™“™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

 

 

 

 

 

4

‚§√ß°“√ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŗīÁ°°ŤÕĻ«—¬ŗ√’¬Ļ  ≥  »ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß°√–ļ’Ť

-°‘®°√√ŃŗŇŤ“Ļ‘∑“ĻĽ√–°ÕļňōŤĻŃ◊Õ

-°‘®°√√Ń«“īņ“ĺ√–ļ“¬ ’

-°‘®°√√Ńŗ√’¬ĻĻÕ°√—ť«∑—«√ž√∂‚Ńļ“¬

 

 

 

 

-ŗĺ◊ŤÕ √ť“ßŗ √‘ŃŠŇ–ĽŇŔ°Ĺ—ßĻ‘ —¬√—°°“√ÕŤ“Ļ

Ųū

»ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°

-°»Ļ.Ķ”ļŇ

°√–ļ’ŤĻťÕ¬

-ÕļĶ.Ķ”ļŇ°√–ļ’ŤĻťÕ¬

 

 

   √–¬–ŗ«Ň“

 —Ľī“ňž∑’Ť

‚§√ß°“√/°‘®°√√Ń

«—Ķ∂ōĽ√– ß§ž

°ŇōŤŃŗĽť“ňŃ“¬

®”Ļ«Ļ..............§Ļ

 ∂“Ļ∑’Ť®—ī

ŗ§√◊ÕĘŤ“¬√Ť«Ń®—ī

ßļĽ√–Ń“≥

ĺń…ņ“§Ń 59

1

‚§√ß°“√ňĻ—ß ◊ÕŗŇŤŃŗŇÁ° 2 ņ“…“

 

-ŗĺ◊ŤÕ„ňťŗīÁ°ŠŇ–ŗ¬“«™Ļšīť„™ťŗ«Ň“«Ť“ß„ňťŗ°‘īĽ√–‚¬™Ļž

2.ŗĺ◊ŤÕ Ťßŗ √‘Ń„ňťŗīÁ°ŠŇ–ŗ¬“«™ĻŃ’Ļ‘ —¬√—°°“√ÕŤ“ĻŠŇ–°“√ ◊ŤÕ “√

ůū

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

‚√ßŗ√’¬ĻÕĻōļ“Ň°√–ļ’Ť

 

 

2

‚§√ß°“√ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŗīÁ°°ŤÕĻ«—¬ŗ√’¬Ļ  ≥  »ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß°√–ļ’Ť

-°‘®°√√ŃŗŇŤ“Ļ‘∑“ĻĽ√–°ÕļňōŤĻŃ◊Õ

-°‘®°√√Ń«“īņ“ĺ√–ļ“¬ ’

-°‘®°√√Ń°“√∑”ňōŤĻĻ‘ť«Ń◊Õ

-ŗĺ◊ŤÕ √ť“ßŗ √‘ŃŠŇ–ĽŇŔ°Ĺ—ßĻ‘ —¬√—°°“√ÕŤ“Ļ

Ųū

»ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°

»ĺī.Ľ“Ļō√“™

 

 

3

°‘®°√√ŃŠĻ–Ļ”ňĻ—ß ◊Õ„ňŃŤ

 

-ŗĺ◊ŤÕĽ√–™“ —Ńĺ—ĻłžňĻ—ß ◊Õ„ňŃŤ

2.ŗĺ◊ŤÕ √ť“ߊ√ß®Ŕß„®„ňťľŔť„™ťļ√‘°“√ňťÕß Ńōīŗĺ‘ŤŃŃ“°Ę÷ťĻ

Ýű

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť

 

 

4

‚§√ß°“√ Ťßŗ √‘Ń°“√ÕŤ“ĻŗīÁ°°ŤÕĻ«—¬ŗ√’¬Ļ  ≥  »ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß°√–ļ’Ť

-°‘®°√√ŃŗŇŤ“Ļ‘∑“ĻĽ√–°ÕļňōŤĻŃ◊Õ

-°‘®°√√Ń«“īņ“ĺ√–ļ“¬ ’

-°‘®°√√Ń°“√∑”ňōŤĻĻ‘ť«Ń◊Õ

 

-ŗĺ◊ŤÕ √ť“ßŗ √‘ŃŠŇ–ĽŇŔ°Ĺ—ßĻ‘ —¬√—°°“√ÕŤ“Ļ

ůū

»ŔĻ¬žĺ—≤Ļ“ŗīÁ°ŗŇÁ°

-°»Ļ.Ķ”ļŇÕŤ“«Ļ“ß

 ŗĘť“™Ń : 166
 
 
ňťÕß ŃōīĽ√–™“™Ļ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť  Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß°√–ļ’Ť
∂ĻĻÕōĶ√°‘® Ķ”ļŇĽ“°Ļť”  Õ”ŗņÕŗŃ◊Õß  ®—ßň«—ī°√–ļ’Ť 81000 
‚∑√»—ĺ∑ž 075-611367 
ksnkrabi@gmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   Ļ‘°√ ŗ°…‚°ŃŇ   Version 2.05