ปรัชญาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเมืองกระบี
          ส่งเสริมการเรียนรู้ เคียงคู่คุณธรรม นำอาชีพสู่ชุมชน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

          “คนไทยทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย เข้าถึงโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียม เป็นพลเมืองดี มีศักยภาพ และมีความพร้อมในการแข่งขันในระดับสากล”

อัตลักษณ์

           “คิดเป็น  ใฝ่รู้  คู่คุณธรรม”

เอกลักษณ์

           “กิจกรรมนำความรู้”

พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย มีโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

2. ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อตอบสนองความต้องการทางการศึกษาของประชาชนอย่างหลากหลาย

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่และภารกิจ รวมทั้งการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งการ ศึกษาเพื่อการรู้หนังสือ การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

2. จัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

3. จัดและส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และการเรียนรู้ด้วยตนเอง

4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยร่วมกับชุมชน องค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานเครือข่าย

5. ดำเนินการเทียบระดับการศึกษาและเทียบโอนผลการเรียน การยอมรับความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งการจัดระบบสะสมผลการเรียนรู้

6. พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น หลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรและกิจกรรมการศึกษาชุมชน การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม และจัดทำสาระของหลักสูตรเทียบเท่าการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับกลุ่ม เป้าหมายนอกระบบ

7. พัฒนากระบวนการเรียน กระบวนการศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย นิเทศ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
เข้าชม : 495
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
ถนนปานุราช ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-631746 โทรสาร 075-623310
muangkrabinfe@gmail.com www.facebook/muangkrabinfe
ตำแหน่งของคุณ ถึง สำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ - Google Maps

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05