ชื่อ : นางจุรีรัตน์  โพธิ์วิจิตร                             
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองกระบี่
หน้าที่หลัก : ผู้อำนวยการ
อีเมล์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางสุปราณี จูฑามาตย์
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นายสัณห์ ศรีประพันธ์
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ      
หน้าที่หลัก : งานการศึกษาตามอัธยาศัย       
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางอุฬารัตน์ เกตกรณ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : บริหารงานบัญชี,
งานอำนวยการ,งานวางแผนและงบประมาณ
อีเมล์ : ularatk@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 089 - 2927120
ชื่อ : นางบวรลักษณ์  น่าเยี่ยม
ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน      
หน้าที่หลัก : บริหารพัสดุและสินทรัพย์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 
ชื่อ : นางวิมล  คงสุข
ตำแหน่ง : ครูอาสาสมัครนอกโรงเรียน    
หน้าที่หลัก : บริหารการเงินและสินทรัพย์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 
   
ชื่อ : นายเอื้ออังกูร บ่อม่วง
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลคลองประสงค์
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 
   
ชื่อ : นายไพโรจน์  เกิดสุข
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลทับปริก
หน้าที่หลัก : งานลูกเสือ
อีเมล์ : r-jan_pairod@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 083 - 3941273
 
ชื่อ : นายธีระยุทธ พันธชนะ
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลกระบี่ใหญ่                                 
หน้าที่หลัก : งานยุวการชาด  
อีเมล์ : Teerayut_p@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 086 - 7420272
 
 
ชื่อ : นายติณณ์ พรหมทอง
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลไสไทย
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 
 
   
ชื่อ : นางสาวฐิติมา  วักชัยภูมิ
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลปากน้ำ
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : titima413@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :  084 - 8381710
   
ชื่อ : นางสาวมลฤดีปานเนียม
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลกระบี่น้อย
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : monrudee9980@icloud.com
เบอร์โทรศัพท์ : 062 - 2106044
   
ชื่อ : นางสาวฟาดีเราะห์  ดาโต๊ะ
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลเขาคราม
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 080 - 1381542
   
ชื่อ : นางสาวกรรณิการ์  หนูวุ่น
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลเขาทอง
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 
 
ชื่อ : นางสาวเกวลี  ศรีสุขใส
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลหนองทะเล
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : Pudphukbung@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :  082 - 6463463
 
 
ชื่อ : นางสาวอรวี  รักสะอาด
ตำแหน่ง : ครู กศน.ตำบลอ่าวนาง
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ : orawee4427@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :  061 - 2145419
 
   
ชื่อ : นางสาวนัชรี  หมุดหมัด
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
หน้าที่หลัก : งานบุคลากร, บริหารทั่วไป,สารบรรณ
ประชาสัมพันธ์, งานเทคโนโลยี,งานอำนวยการ            
อีเมล์ : ilovetanapong@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 087 - 8926156
   
ชื่อ : 
ตำแหน่ง : 
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 
   
ชื่อ : นางสาวมินตรา  แต่งแก้ว
ตำแหน่ง : ครู ศรช.
หน้าที่หลัก :  บริหารพัสดุและสินทรัพย์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 
   
ชื่อ : นายครรลอง  หนูวุ่น
ตำแหน่ง : ครู ศรช.
หน้าที่หลัก : 
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 
   
ชื่อ : นางสาวศศิธร  หมันบุตร
ตำแหน่ง : บรรณารักษ์
หน้าที่หลัก : บรรณารักษ์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 
   
ชื่อ : นางสาวรจนา  จำนงการณ์
ตำแหน่ง : พนักงานบริการ
หน้าที่หลัก : งานบริการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 
       
 


เข้าชม : 1679
 
 

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่
ถนนปานุราช ตำบลปากน้ำ  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ 81000
โทรศัพท์ 075-631746 โทรสาร 075-623310
muangkrabinfe@gmail.com www.facebook/muangkrabinfe
ตำแหน่งของคุณ ถึง สำนักงาน กศน. จังหวัดกระบี่ - Google Maps

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05