ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ กศน.อำเภอปลายพระยา "ปลายพระยาแหล่งเพาะปลูกปาล์ม ธรรมชาติงามน่าชม อุดมด้วยพืชผล ผู้คนมีคุณธรรม "
                                                 
       
 

ประวัดิ กศน.อำเภอปลายพระยา

               ประวัติสถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลายพระยาได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ พร้อม ๆ กับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออื่นๆ ทั่วประเทศ     โดยมีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อจัดการศึกษา และให้บริการประชาชนในแต่ละอำเภอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. จัด และให้บริการการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อเป็นการเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพของท้องถิ่น
๒. จัดและประสานงานให้มีศูนย์การเรียนชุมชน หน่วยจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อเป็นเครือข่ายการบริหารการศึกษานอกโรงเรียนได้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนจัดการศึกษาของตนเอง ในลักษณะศูนย์การศึกษาชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษา วางแผน และบริการการศึกษาต่อสมาชิกในชุมชน และระหว่างชุมชน
๓. สนับสนุน สิ่งจำเป็นด้านต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนของเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนการสอน และการบริการกลุ่มเป้าหมาย
๔. กำกับ ดูแล ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียน ในขณะนั้น กรมการศึกษานอกโรงเรียน มีคำสั่งที่ ๑๒๓๘ / ๒๕๓๙ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๓๙ แต่งตั้งให้ นางเพ็ญทิพย์ ประภาวดี มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ ๑ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปลายพระยา ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ โดยใช้อาคารสถานที่ห้องสมุดประชาชน อำเภอปลายพระยา เป็นที่ตั้งสำนักงาน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ -     หมู่ที่ ๕ ตำบล ปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ต่อมา กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้แต่งตั้งนางกัญญาภัค โพธิ์มณี                     มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปลายพระยา ต่อมา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งนายชรินทร์ แกล้วทนงค์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปลายพระยา และได้เข้ารับหน้าที่ตามตำแหน่งเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ ต่อมา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งนายสุทธิพงษ์ วงษ์สุวรรณ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปลายพระยา และได้เข้ารับหน้าที่ตามตำแหน่งเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดยมีบุคลากรรวมทั้งสิ้นจำนวน ๘ คน เพศหญิง จำนวน ๕ คน และ เพศชาย จำนวน ๓ คน คือ ต่อมา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งนางคนึงนิจ เกตุแก้ว มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปลายพระยา และได้เข้ารับหน้าที่ตามตำแหน่งเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ โดยมีบุคลากรรวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๑ คน เพศหญิง จำนวน ๙ คน และ เพศชาย จำนวน ๒ คน คือ ต่อมา สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งนายชรินทร์ แกล้วทนงค์ มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอปลายพระยา และได้เข้ารับหน้าที่ตามตำแหน่งเมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ โดยมีบุคลากรรวมทั้งสิ้นจำนวน ๙ คน เพศหญิง จำนวน ๗ คน และ เพศชาย จำนวน ๒ คน คือ
๑. นายชรินทร์ แกล้วทนงค์              ผู้อำนวยการ กศน.ปลายพระยา
๒. นางศิริรัตน์  อินทรนิมิตร              ครู คศ.๓
๓. นางสาวศิริพร บางสุข                 ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน
๔. นางณิชากร มานะกิจมงคล          ครู กศน.ตำบล
๕. นายธราดล ปากลาว                   ครู กศน.ตำบล
๖. นางสาวพิมพ์ศา  สาแดง             ครู กศน.ตำบล
๗. นางสาวศรสวรรค์  พูลเพิ่ม          ครู กศน.ตำบล
๘. นางสาววัลลิษา  แซ่ฮ่อ              บรรณารักษ์อัตราจ้าง
๙. นางสุรดา ดิษฐ์รักษ์                    พนักงานบริการ
วุฒิการศึกษาของบุคลากร   ระดับปริญญาโท    จำนวน ๕ คน     ระดับปริญญาตรี     จำนวน ๓ คน    ระดับ ม.ปลาย   จำนวน ๑ คน


เข้าชม : 252
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศํยอำเภอปลายพระยา
เลขที่ ๕  ถนนอ่าวลึก-พระแสง  ตำบลปลายพระยา  อำเภอปลายพระยา  จังหวัดกระบี่
โทรศัพท์ ๐๗๕ ๖๘๗๐๔๙
E mail  Plaiphaya.nfe๑gmail.com
 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05