เรื่อง
ปฏิบัติ
27 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด การจัดทำโครงสร้างการบริหารงาน การแบ่งงานภายในและกรอบอัตรากำลังของหน่วยงาน กศน.ทุกอำเภอ ยังไม่รับ
27 ก.ย. 2566 การจ่ายเงิน 27-9-66 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
27 ก.ย. 2566 ช่องทางการเข้าถึงเกียรติบัตรออนไลน์คลิบวิดีทัศน์ ภาษาเพื่ออาชีพ *เฉพาะ กศน.อำเภออ่าวลึก รับแล้ว
27 ก.ย. 2566 รายงานการติดตามผลการจัดกิจกรรมฝึกอาชีพชุมชนจบแล้วมีงานทำ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
26 ก.ย. 2566 อนุญาตลาพักผ่อน *เฉพาะ กศน.อำเภอเหนือคลอง รับแล้ว
26 ก.ย. 2566 ด่วนที่สุด การจัดทำโครงสร้างการบริหาร การแบ่งงานภายในและกรอบอัตรากำลังของหน่วยงาน/สถานศึกษา กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
26 ก.ย. 2566 อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ *เฉพาะ กศน.อำเภอเกาะลันตา รับแล้ว
26 ก.ย. 2566 อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ *เฉพาะ กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว