เรื่อง
ปฏิบัติ
17 ม.ค. 2563 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 12/2563 *เฉพาะ เมืองกระบี่ เหนือคลอง คลองท่อม รับไม่ครบ
17 ม.ค. 2563 การจ่ายเงิน 17-01-63 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 ม.ค. 2563 การดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 *เฉพาะ เมืองกระบี่ อ่าวลึก เหนือคลอง คลองท่อม รับไม่ครบ
15 ม.ค. 2563 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 62 ไปพลางก่อน ครั้งที่ 10 /63 กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
15 ม.ค. 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรมหลักสูตรเกษตรธรรมชาติระดับสูง 63 *เฉพาะ กศน.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
15 ม.ค. 2563 โครงการจัดทำแบบทดสอบรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2562 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
15 ม.ค. 2563 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ *เฉพาะ กศน.อำเภอเหนือคลอง รับแล้ว
15 ม.ค. 2563 การดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้น กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ