เรื่อง
ปฏิบัติ
16 ก.ค. 2567 เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินอุดหนุน *เฉพาะ สกร.อำเภอคลองท่อม รับแล้ว
16 ก.ค. 2567 ขอประชาสัมพันธ์การประกันอุบัติเหตุ SCB PROTECT ฟรี สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
16 ก.ค. 2567 การจ่าย16-7-67 สกร.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ก.ค. 2567 ด่วนที่สุด การสำรวจข้อมูลข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
16 ก.ค. 2567 ส่งประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
16 ก.ค. 2567 ส่งประกาศกรมส่งเสริมการเรียนรู้ สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
16 ก.ค. 2567 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรต้นแบบ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
16 ก.ค. 2567 ผลการคัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ Co Learning Space ดีเด่น และห้องสมุดประชาชนเคลื่อนที่ดีเด่น สกร.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว