เรื่อง
ปฏิบัติ
24 พ.ย. 2566 เชิญครูผู้สอนเข้าอบรมฝึกปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมเรียนรู้ STEM Education Coding&Robot Unpludded การเข กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
24 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด รายงานการเข้าใช้อาคาร สถานที่ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
24 พ.ย. 2566 ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือในการออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจ ติดตาม และเฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในช่วงเทศกา *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองกระบี่ รับแล้ว
23 พ.ย. 2566 ขออนุญาตเดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว *เฉพาะ กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว
23 พ.ย. 2566 การคัดเลือกการปฏิบัติงาน สกร.ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2566 กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
23 พ.ย. 2566 ขออนุญาตเดินทางไปราชการรถยนต์ส่วนตัว *เฉพาะ กศน.อำเภอปลายพระยา รับแล้ว
23 พ.ย. 2566 การจ่ายเงิน 23-11-66 กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
23 พ.ย. 2566 การดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายทางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว